Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЪРВИЧНИТЕ ДИЛЪРИ НА ДЦК ВЕЧЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С НОВИ КРИТЕРИИ

Финансови институции и инвестиционни посредници (по
смисъла на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционите
дружества - ЗЦКФБИД), които пожелаят да търгуват с ДЦК на първичния
пазар и през новата година, вече ще трябва да се съобразяват и
да спазват стриктно Критериите за оценка и избор на първични
дилъри на ДЦК. Те бяха утвърдени от управителния съвет на
БНБ на 4 декември 1997 г., съгласувани непосредствено с Министерството
на финансите и влизат в сила от 1 януари 1998 година.


Нормативният документ е издаден на основание чл.4
от Наредба N5, регламентираща условията и реда за емитиране, придобиване
и изплащане на безналични ДЦК, и ще бъде приложен спрямо кандидатите
за първични дилъри за периода след 1 април 1998 година. Критериите
включват 16 точки, които в императивна форма задължават финансовите
посредници да спазват определени изисквания при търговията с дългови
инструменти на правителството. Правото да станат първични дилъри
вече получават и инвестиционните посредници по смисъла на ЗЦКФБИД,
които не са банки по занятие. До момента (както и другите финансови
институции без статут на първичен дилър) те имаха възможност да
участват на аукционите за ценни книжа за своя сметка, но само
чрез посредничеството на избрана от тях банка или финансова къща
- притежаваща правото да бъде първичен дилър, и срещу заплащане
на определена комисиона за услугата.


Безспорно разширяването на кръга на потенциалните
инвеститори в правителствения дълг е добро решение. Доколкото
и през новата година лихвените равнища в икономиката остават подвластни
на резултатите от аукциона за тримесечни съкровищни бонове, то
обхващането на максимална част от финансовата публика е задължително.
Предполага се, че именно търгът за краткосрочни ценни книжа отразява
най-коректно и пълноценно пазарните очаквания и настроения и фиксира
точката на равновесие между търсенето и предлагането на свободен
левов ресурс в икономиката.


За да получат статут на първични търговци на ДЦК,
банките и инвестиционните посредници трябва преди всичко да отговарят
на стандартните изисквания за капиталова адекватност и ликвидност,
установени със съответните наредби на управление Банков
надзор и на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.
Минимално необходимият внесен капитал за банките е посочен в Наредба
N8, а за инвестиционните посредници сумата е 400 млн. лева. Необходимо
е кандидатите да имат и чисто досие - да не са им
налагани принудителни административни мерки за грубо или системно
нарушаване на Закона за банките, ЗЦКФБИД и актовете по прилагането
им.


Точка 7 от критериите задължава всички бъдещи търговци
на ДЦК да участват редовно на аукционите, организирани от БНБ,
с минимален обем на поръчките в размер на 1% от номиналите, предложени
от Министерството на финансите. Същата точка задължава максимално
допустимият брой поръчки да съдържа цени, които не се отклоняват
значително от средните за аукциона. Формулирано по този начин,
изискването предполага определено субективен подход при вземането
на решение от оторизирания орган, тъй като не е дефинирана количествена
оценка коя цена може да се приема за значително отклонена
от средната за аукциона. Същевременно подобно административно
ограничение съдържа потенциал за сериозно деформиране на пазарните
очаквания на участниците в аукционите. Те имат правото да отчитат
глобалната промяна в пазарните условия и в зависимост от фундаментални
или други фактори да коригират инвестиционната си политика. На
практика точка 7 може да се третира като вратичка
за пряк контрол върху бъдещите лихвени проценти.


За намаляване на рисковата експозиция на първичните
дилъри е установен лимит за поддържане на постоянен портфейл от
ДЦК (емитирани по реда на Наредба N5 и от целеви емисии). За търговските
банки той е 5 на сто от размера на привлечените средства (използват
се сметките от пасива, които са база за определяне на минималните
задължителни резерви). За инвестиционните посредници лимитът е
50 на сто от внесения капитал.


Заедно с подаване на заявлението за избор на първичен
дилър кандидатите следва да представят за одобрение и прилаганата
от тях Тарифа за таксите и комисионите при сделките с ДЦК. С цел
насърчаване и стимулиране на вторичния пазар на ценни книжа банки
и посредници са длъжни да котират ежедневно по Ройтерс
цени купува и продава на портфейлни емисии
с различна срочност, които периодично ще бъдат обявявани от БНБ
и Министерството на финансите. Това изискване съответно предполага
и наличието на квалифициран обслужващ персонал, автоматизиран
подрегистър по реда на чл. 17 от Наредба N5, както и необходимата
комуникационна техника - телекс, факс и електронна поща в Ройтерс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във