Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЪРВИЧНИЯТ ПАЗАР ПРИСТЪПВА КЪМ РАВНОВЕСНАТА СИ ТОЧКА


От средата на октомври - вече близо месец, доходността
от ДЦК, придобивани на първичния пазар, се покачваше стремглаво.
Причината за този факт се крие във временно отслабналия интерес
на първичните дилъри към придобиването на ценни книжа. Заявките
за покупка на ДЦК намаляха значително. Някои от емисиите даже
не бяха пласирани изцяло. В началото на ноември банките закриха
дългите си валутни позиции и левовете се завърнаха на пазара,
вследствие на което участието в аукционите за ДЦК се оживи. Успоредно
с това Министерството на финансите намали предлаганото количество
книжа за шест-, дванадесет- и двадесет и четиримесечните емисии.
В резултат на това тенденцията се промени и средната доходност,
достигната на аукционите в БНБ, започна да намалява.


На 9 ноември беше проведен аукцион за продажбата
на тримесечни безлихвени ДЦК с номинал 5 млрд. лева. За тях се
състезаваха заявки за 7.44 млрд. лева. И през миналата седмица
максималната цена остана непроменена - 98.73 лв. за 100 лв. номинал.
Минималната и средната цена за 100 лв. номинал, достигнати на
търга, се покачиха с по една стотинка и бяха съответно 98.70 и
98.71 лева. Средната доходност намаля с 4 стотни и новата й стойност
е 5.24 процента. Това е и новият ОЛП за периода от 11 до 18 ноември.


Миналия понеделник се проведе и аукцион за едногодишни
сконтови книжа с обща номинална стойност 10 млрд. лева. Търсенето
им се изрази в заявки за 23.4 млрд. лева. В резултат на това минималната
им цена от 93.35 лв. за 100 лв. номинал, на която имаше одобрени
поръчки, се покачи с 19 стотинки спрямо предишния търг. Средната
цена се покачи при последната продажба от 93.21 лв. за 100 лв.
номинал на 93.45 лева. Максималната цена спадна с 10 стотинки.
Новата й стойност е 93.55 лева. Съответстващата годишна доходност
е съответно 7.14, 7.03 и 6.91 процента. За отбелязване е, че регистрираната
от БНБ, но неодобрена поръчка с най-ниска цена е 92.04 лв. за
100 лв. номинал. Годишната доходност в този случай е 8.67 процента.


В петък, 13 ноември, БНБ проведе аукцион за продажба
на двегодишни лихвоносни ценни книжа (съкровищни облигации) с
фиксиран купон с обща номинална стойност 1 млрд. лева. Купонните
плащания са на всеки шест месеца и са в размер на 6.5 процента.
Датата на емисията и датата на плащането е 19 ноември, а падежът
- на 16 ноември 2000 година. За закупуването им се състезаваха
3.7 млрд. лева. Минимално заявената, но неодобрена цена беше 91
лв. за 100 лв. номинал, а съответстващата й ефективна годишна
доходност е 12.03 процента. Минималната, средната и максималната
цена, на която имаше одобрени поръчки, са 93.00, 93.32 и 93.59
лв. за 100 лв. номинал. Отговаря им ефективна годишна доходност
съответно 10.76, 10.55 и 10.39 процента. За отбелязване е, че
средната ефективна годишна доходност от първичната продажба на
двегодишни книжа, достигната на проведения на 9 октомври аукцион,
беше 11.02%, а на търга от 11 септември - 10.55 процента.


Този понеделник (16 ноември) по поръчка на Министерството
на финансите БНБ ще проведе два аукциона за продажба на ДЦК със
срочност от три и шест месеца. Предлаганите номинали са съответно
5 и 10 млрд. лева. Средната годишна доходност за шестмесечните
книжа, достигната на последния аукцион на 2 ноември, сочи 5.65%,
а средната доходност от емитираните през 1998 г. такива книжа
е 5.91 процента.


Вторичният междубанков пазар на ДЦК през изминалата
седмица отбелязва затишие след двете динамични седмици от началото
на ноември. За целия седемдневен период бяха сключени само две
сделки с книжа от редовните емисии. В понеделник се продадоха
книжа с остатъчен срок до падежа 9 дни при годишна доходност за
втория притежател 3.24 процента. Другата сделка беше реализирана
във вторник с книжа с остатъчен срок 64 дни при проста годишна
доходност за втория собственик от 4.89 процента.


Търговията със ЗУНК-облигации, деноминирани в щатски
долари, също отбеляза застой. Предлагането надхвърляше търсенето,
затова те поевтиняха. Сделките със ЗУНК-ове на междубанковия пазар,
които регистрира БНБ във вторник, постигнаха цена 59.5 щ. долара
за 100 щ. долара номинал. В сряда цената им се понижи до 59 щ.
долара. В четвъртък пазарът регистрира ново поевтиняване на тези
книжа - до 58.85 щ. долара за 100 долара номинал. В петък сделки
на междубанковия пазар се сключваха при цени 58.75-59 щ. долара
за 100 долара номинал.


На междубанковия паричен пазар и през изминалата
седмица предлагането на левов ресурс продължи да надвишава търсенето.
Плащането на 10-о и 11-о число на месечните данъци, които дължат
корпоративните клиенти и финансовите институции, не наруши създалия
се баланс на паричния пазар. В сряда Министерството на финансите
завери сметките на първичните дилъри при Централната банка с 35
млрд. лв. от падежи на ДЦК, като в същото време ги задължи само
с 15 млрд. лв. за заплащане на новопридобити книжа. Така разликата
от 20 млрд. лв. остана в банковата система, за да подсили и без
това много добрата й ликвидност. През цялата седмица левов ресурс
под формата на депозити и репо-сделки за срок до два дни се предоставяше
при цена 2.2-2.3%, а левове за период от една седмица се продаваха
срещу 2.5-2.7 процента. Само цената на заемния ресурс за повече
от 10 дни се движеше в границите между 3-3.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във