Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЪРВАТА БИТКА ЗА МОБ ЗАВЪРШИ С ПОГАСЯВАНЕТО НА КРЕДИТА НА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО

На фаталния петък 13 (февруари)
Черноморско злато АД изненадващо погаси кредита от
2 млн. щ. долара, отпуснат му от варненския клон на Международна
ортодоксална банка Свети Никола в края на ноември
миналата година, съобщиха квесторите на банката. Въпросният заем
предизвика доста искри между формиралите се два лагера,
спорещи за контрола върху банката - учредителите, обединени около
председателя на УС Цветан Начев, и групата акционери около Юкос
Петролеум-България.


Историята на заема Черноморско
злато


започва още през октомври
миналата година. На 27 същия месец управителният съвет на МОБ
обсъжда молбата на поморийския Винпром за отпускане на 2 млн.
щ. долара от варненския клон на банката. С протокол N108 от същата
дата става ясно, че на заседанието са присъствали всички членове
на управителния съвет без Иван Димов. Пак според този протокол
под решенията по точките от дневния ред, включително и за отпускане
на кредита за Черноморско злато, стоят подписите на
четирима от петимата присъствали членове на управителния съвет.
Липсва парафът на неговия председател Цветан Начев.


Условията по кредита предвиждат
160% обезпечение чрез залог на стоково-материални ценности (винен
дестилат) и запис на заповед от Феста АД, авалиран
от Юкос Петролеум-България. До реалното отпускане
на средствата обаче минава точно един месец. Документирането му
става с договор, подписан от изпълнителния директор на Черноморско
злато Атанас Ставракиев и управителя на варненския клон
на банката Петя Баракова-Славова. Заемът, отпуснат на 27 ноември
миналата година, е със срок за издължаване една година и лихва
13 процента.


На пръв поглед нищо смущаващо
- заемът е отпуснат след решение на УС на банката, обезпечен е
и е документиран надлежно.


Но развитието на скандала
в МОБ постави на прицел


редовността на отпускането
на кредита


На първо място, повод
за съмнение е липсата на единодушно решение на УС на банката,
под което липсва подписът на един от членовете му. Аргументът
е, че според чл.46 от Закона за банките отпускането на голям кредит
става с единодушното съгласие на колективния управителен орган
на банката. Втората подробност е, че изпълнителният директор на
Юкос Петролеум Митко Събев и изпълнителната директорка
на Феста Петя Славова са сред собствениците на Черноморско
злато. В същото време г-н Събев е член на надзорния съвет
на МОБ, а г-жа Славова - член на УС и директор на варненския клон
на МОБ, откъдето с нейния подпис е отпуснат кредитът на Черноморско
злато.


Въпросът без отговор в
спора бе защо записът на заповед е в полза на Черноморско
злато, а не в полза на банката. Сега квесторите са получили
факсово копие, според което винпромът джиросва вземането си от
Феста на банката, но формата на самото джиро не е
издържана от гледна точка на нормативно определените реквизити
- липсва името на джиранта, неговата длъжност и произтичащото
от това право на подпис под такъв документ, няма и дата на джирото.


Може би затова вече бившето
ръководство на банката не се е задоволило с дадените обезпечения
и в краяна миналата година блокира сметката на Юкос петролеум,
поръчител по записа на заповед. След назначаването на квесторите
Димитър Проданов и Димитър Димитров на 2 февруари част от средствата,
блокирани по сметките на Юкос петролеум, са освободени,
но като обезпечение по кредита остават замразени 2 млн. долара.


В хода на помирителните
преговори между двете страни в БНБ осевен всечки други разногласия
става дума и за кредита на Черноморско злато. Тогава
представителят на Юкос петролеум Митко Събев обещава
пред надзор , че заемът ще бъде погасен в близко време, за да
престанат пререканията. Така че предсрочното му погасяване едва
ли е изненадало надзора в БНБ. Широката публика обаче още дълго
ще се пита заради доброто на банката ли е направено това, или
за собственото спокойствие на участващите в операцията. Приключването
на кратката история на двумилионния заем може би ще даде повод
за туширане на някои от противоречията между двата лагера в банката,
при все че през изминалите седмици личната неприязън взе връх
в отношенията.


Сега, след погасяването
на заема, квесторите са освободили и последната част от блокираната
сума по сметките на Юкос петролеум. След изчистването
на задълженията на Черноморско злато като че ли остава
само още един проблем -


уточняването на акционерното
участие


Според квесторите основната
задача пред тях е проверката на разпределението на дяловете в
капитала на банката. Акционерната книга, която според твърденията
на групата около Юкос въобще не съществува, се съхранява
в каса в банката. Според квесторите книгата не е надлежно прошнурована
и прономерована, а е обикновена папка с механизъм за закрепване
на листовете. Това е едно от основанията да се атакува легитимността
на проведеното миналата седмица събрание на акционерите.


Според чл. 179 на Търговския
закон: В дружеството се води книга за акционерите, в която
се записват името и адресът на притежателите на поименните акции
и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят
и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.
За да уточнят реалното акционерно участие в банката, квесторите
ще призоват всички досегашни акционери да представят платежните
нареждания или вносните си бележки, с които да докажат внесените
пари в капитала на банката. Отстраненият мениджърски екип твърди,
че копия от вносните бележки са налице. Паралелно с това квесторите
ще проверяват и счетоводните записвания, отразяващи движението
по сметката на собствения капитал. Квесторите твърдят, че след
процедурата по уточняването на акционерното участие ще направят
редовна - според своите виждания - акционерна книга. По този начин
ще се изясни точният размер на внесения капитал и разпределението
на акционерното участие. Чак след това квесторите възнамеряват
да свикат общо събрание, което вероятно ще стане в края на март
или началото на април.


В края на миналата седмица


приключи и ревизията на
управление Банков надзор в банката


Основните констатации
от проверката са, че банката е в добро финансово състояние, съобщиха
за БАНКЕРЪ квесторите. Ревизията обаче не е успяла
да отчете погасяването на кредита на Черноморско
злато, което означава, че резултатите й ще трябва да се
индексират с 2 млн. щ. долара. Освен проверката на
Банков надзор констатации по състоянието на банката
ще даде и международния одит от Делойт и Туш. Очаква
се одитът да започне тази седмица и да продължи около един месец.
Само няколко дни след влизането си в МОБ Свети Никола


квесторите откриха набирателна
сметка за увеличението на капитала


над 2.2 млрд. лева. По
тази сметка всички досегашни и бъдещи акционери могат да превеждат
средства, с които да участват в увеличението на капитала след
провеждането на общо събрание на акционерите. Според квесторите
Митко Събев, изпълнителен директор на Юкос Петролеум,
е потвърдил желанието на дружеството да участва в увеличението
на капитала до 10 млрд. лева. Такова потвърждение има и от друг
представител на потенциални акционери - Хеджър. Сега
е моментът, когато акционери и инвеститори трябва да докажат загрижеността
си и интереса си към банката, коментира Димитър Димитров. Внесените
средства по тази сметка обаче няма да представляват реално акционерно
участие, докато не се проведе общо събрание на акционерите, на
което да се гласува увеличението на капитала.


Освен всичко друго в самия
край на миналата седмица бившите изпълнителни директори на банката
Иван Димов, Даниела Минчева и Горан Симеонов са подали възражения
срещу дейността на квесторите и са поискали тяхната смяна. Въпросът
е ще се съобрази ли БНБ с подобни искания, предявени от която
и да е от страните?

Facebook logo
Бъдете с нас и във