Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПУБЛИКАТА ДАРИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ДВЕГОДИШНИТЕ ЛИХВОНОСНИ ОБЛИГАЦИИ

Осемнадесет финансови институции, притежаващи статут на първични дилъри на ДЦК, пожелаха да участват в аукциона за тримесечни съкровищни бонове, проведен от БНБ на 08.12.1997 година. В сравнение с броя на участниците в предишни аукциони интересът на публиката към краткосрочната емисия може да се определи като изключително висок. Причина за повишената инвестиционна активност е рязко нарасналата ликвидност в банковата система. В пасива на последния баланс на управление Емисионно към 5 декември 1997 г. средствата на търговските банки, съхранявани по депозити и разплащателни сметки в БНБ, възлизат на 724.023 млрд. лева. В абсолютна стойност нарастването е 119.888 млрд. лв. - чувствителен ръст от 19.8 процента. Същевременно активите на Валутния борд към 5 декември 1997 г. достигнаха най-високата си стойност до момента - 4.270 млрд. г. марки. Може да се твърди, че пропорционалното нарастване на пасивите на управление Емисионно - новоемитираните левове, е за сметка именно на пасивното перо в баланса Разплащателни сметки и депозити на банки. Министерството на финансите предложи тримесечна емисия с номинал от 5000 млрд. лв. и ограничи максималния обем ДЦК, който един първичен дилър може да придобие от свое име и за сметка на клиенти, най-много до 15 на сто от книжата, предназначени за състезателни поръчки. Участниците в аукциона направиха оферти със съвкупна номинална стойност в размер на 12.710 млрд. лева. Търсенето превиши със 154.2% предложения номинал и това позволи на финансовото ведомство да понижи средната годишна доходност на емисията до 6.85 процента. Всички поръчки с цена под 98.32 лева на сто лева номинал останаха неудовлетворени. Така бе формиран и новият седмичен ОЛП. Противно на очакванията за плавно придвижване до 10-процентовия размер, предвиден в бюджет'98, лихвеният процент падна с 0.09 пункта в сравнение с предишната седмица.


Изключително атрактивни за широката публика се оказаха двегодишните лихвоносни съкровищни облигации от емисия N2046497124 от 18 декември 1997 г. с падеж 16.12.1999 година. Лихвеният купон при тях е плаващ и е обвързан с доходността на шестмесечните съкровищни бонове. Министерството на финансите предложи номинал от 2 млрд. лв., а получи оферти с рекордна за тези ценни книжа съвкупна стойност в размер на 6.880 млрд. лв. и средна цена на получените поръчки 92.33 лв. на сто лева номинал. Продажната цена на емисията бе завишена до 94.16 лв. на 100 лв. номинал. Отчитайки бъдещата тенденция към по-високи лихви, заложена в новия бюджет, инвестициите в лихвоносни облигации с плаващ доход ще се окажат едни от най-печелившите операции за финансовите институции.


Високата ликвидност на банковата система през седмицата се отрази и на цената на свободния левов ресурс. Лихвите по предоставените депозити на междубанковия левов пазар за срок от 1 до 3 дни и от 3 до 7 дни се колебаеха около 1.41 и 1.91% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във