Банкеръ Daily

Омбудсманът Диана Ковачева:

Проектозаконът за земеделските земи не премахва системно нарушеното право на собственост

Повече справедливост за дребните собственици и ползватели на земи  - за това настоява в становището си  до министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева омбудсманът Диана Ковачева във връзка с новия проект на Закона за земеделските земи. Проектът е качен за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХГ. 

Омбудсманът обръща внимание на факта, че проблемите на поземлените отношения трайно присъстват в жалбите на гражданите до институцията и че в годишните доклади за дейността на институцията до Народното събрание многократно е извеждана препоръката за допълнителни гаранции и повече справедливост в поземлените отношения за „слабата страна“, в лицето на дребните собственици. 

Затова и основен акцент в становището е да се възстанови нарушеният баланс в поземлените отношения и се даде допълнителна защита на правата на дребните и средните собственици при изработването на новия проект.

Мерките, предложени от омбудсмана, са:

-          адекватно данъчно облагане на едрата поземлена собственост;

-          ограничения за притежаването и ползването на земеделски земи;

-          улеснен достъп до земя на безимотни и малоимотни граждани;

-          установяване на минимални размери на арендните/наемните плащания;

-          обвързване на предоставянето на субсидиите за подпомагане на площ с плащането на рента на собствениците на земите по договорите за ползването им;

-          въвеждане на извънсъдебен ред за разрешаването на свързани с плащанията за ползването на земеделските земи спорове.

„Част от предложенията са и мерки, препятстващи концентрацията на собственост и ползване на земя. Те са в съответствие с препоръките от „Доброволните насоки за отговорно управление на земеползването, рибарството и горите в контекста на националната хранителна сигурност” на Организацията по прехрана и земеделие, на Резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС (2016/2141(INI)) и в Тълкувателното съобщение на Комисията относно придобиването на земеделска земя и правото на Европейския съюз (2017/C 350/05) от 18 октомври 2017 г.) за разширяването на регулативните и контролните функции на държавата за ограничаване на монопола на едрите собственици и ползватели на земеделски земи и в защита на „слабата страна“ в поземлените отношения. А в България това са милионите дребни собственици на земеделски земи, както и дребните и средните ползватели“, пише в становището си омбудсманът.

Доц. Ковачева подчертава и липсата на решения в проекта, засягащи приключването на поземлената реституция. Омбудсманът констатира, че за хиляди граждани възстановяването на правата им не е приключило и те са само „номинални“ собственици, без реален достъп до земя, тъй като не са довършени възстановителните и обезщетителните процедури по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  

 Диана Ковачева е категорична, че проектът трябва да се съобрази с препоръките на Европейския съд по правата на човека за приключване на поземлената реституция, като се въведат в националното законодателство  „срокове за изпълнението на административните и съдебни решения на компетентните вътрешни органи, с които е възстановено правото на собственост върху земеделски земи и средство за защита, даващо възможност на заинтересованите лица да получат обезщетение в случай на неспазване на същите тези срокове“.

Препоръките на ЕСПЧ се основават на констатациите му за системния характер на нарушението на право на собственост по чл. 1 от Протокол 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, каквото е продължителното неприключване на поземлената реституция в България.

„Предлагам съобразяването на уредбата на земеползването в проекта на Закон за земеделските земи със съдържащите се предложения като гаранция за устойчиво развитие на поземлените отношения и справедливо разпределение на ползите от земеделската земя в обществото“, обобщава в становището си омбудсманът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във