Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОЕКТИТЕ ПО САПАРД ПЛАЧАТ ЗА ОБОРОТНО КРЕДИТИРАНЕ

Европейската комисия е оставила всяка страна, кандидатстваща за членство в ЕС, сама да определи административните структури, които ще обслужват програмата САПАРД. Но към разплащателната агенция, която ще отпуска и контролира използването на средствата, са поставени много строги условия.


За разплащателна агенция през септември най-вероятно ще бъде одобрен фонд Земеделие, а с конкретната работа ще се занимава независима структура под неговата шапка. Вече няколко седмици се работи по нейното учредяване.


Всички документи и материали се изпращат за съгласуване с Брюксел. Във фонда вече работи и експерт от СИГМА (SIGMA), който оказва помощ при структурирането на агенцията (СИГМА е обща инициатива на Европейския съюз, която се финансира чрез програмата ФАР и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - OECD).


Фонд Земеделие вече провежда интервюта за

назначаване на кадри

които ще работят по САПАРД. Предстоят конкурси за набиране на кадри и за 28-те регионални представителства.


Практиката на САПАРД е да не финансира авансово целия проект, а след извършване на дадена дейност по него да се издаде съответна фактура и да се изплати сумата по нея. Фонд Земеделие ще следи дали инвестицията е направена реално и ще удостоверява, че работата е извършена.


Проектите, които ще получат пари от САПАРД, трябва да се подчиняват на правила, съгласувани с Европейската комисия, и според заместник-министърката на земеделието Адриана Сукова-Тошева е логично банките да бъдат спокойни и да осигурят оборотното им финансиране. Обсъжда се вариант средствата във фонд Земеделие да служат като гаранция за оборотните заеми. В министерството се надяват, че след като се изяснят правилата и предварителните критерии за одобряване на проектите, банките ще преодолеят сегашното си недоверие. Според условията на САПАРД фирмата, кандидатстваща с проект, трябва предварително да покаже, че е осигурила 100% от нужните й средства.

Приоритетите

в седемгодишния план за развитие на земеделието и селските райони, по които са определени и краткосрочните цели на САПАРД, са развитието на частните земеделски стопанства, подобряването на условията на преработка и отглеждане на животни. По тази програма ще се работи и за разнообразяване на формите на заетост в селските райони. Ще се насърчава и създаването на групи от производители, които да осъществяват съвместни проекти.


В наредбите за дейността на агенцията ще бъдат изяснени изискванията към различните подотрасли. Там ще се уточнят също минималните и максималните размери на кредитите за растениевъдство, за отглеждане на трайни насаждения, за преработка на плодове и зеленчуци, за млекопреработка, за производство на мляко, за месопреработка и т.н.


За страните, кандидатствали за финансиране по програмата САПАРД, са предвидени 3.5 млрд. евро за периода 2000-2006 г., като 540 млн. евро от тях са в бюджета й за тази година.

Общата сума за България

за тази година е 52 млн. евро, а за целия седемгодишен период - 364 млн. евро. По принцип, ако до края на една календарна година парите не се усвоят, те трябва да се върнат в Брюксел. Но този принцип ще влезе в действие след средата на 2001 година. Това решение се обяснява с факта, че страните кандидат-членки за ЕС не могат да изготвят достатъчно проекти още през тази година, тъй като разплащателните агенции още не са формирани и не са започнали работа.


Задължително условие, за да получи одобрение даден проект, е наличието на План за развитие на селскостопанския район. Той трябва да съдържа оценка на сегашното положение, да предлага стратегия, като се набележат ресурсите и мерките за нейното осъществяване. Проектите ще се следят стриктно по физически, екологични и финансови показатели. Техническите и финансовите проверки ще се правят както от българските власти, така и от Сметната палата на Европейския съюз. По САПАРД може да се финансира до 50% от такъв проект. Но общата сума все пак зависи и от големината на проекта. Тя обаче не може

да надвишава 1 500 000 евро

Освен ферми и преработвателни предприятия за пари от САПАРД могат да кандидатстват и общини. От тях се изисква да представят проекти за изграждане на инфраструктура в селските райони, която да влияе благотворно върху производството и преработката на земеделска продукция. Полагащата им се безвъзмездна помощ от програмата ще бъде за 75% от стойността на целия проект.


Явно начинанията по този предприсъединителен фонд ще бъдат още един тест за взаимодействието между общини, фирми и кредитни институции. Но ако банките не осигурят оборотни кредити, едва ли ще се намерят достатъчно кандидати за парите на САПАРД. А не трябва да се забравя, че най-хубавата черта на парите по предприсъединителните фондове е, че са подарък от Европейския съюз и не трябва да се връщат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във