Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БАНКА - БРАК ПО СМЕТКА ИЛИ ЛЯТНА АВАНТЮРА?

След като намеренията на правителството за приватизация на банковия сектор не подлежат на съмнение, логично е да си зададем въпроса какъв тип инвеститор трябва да е купувачът на българска банка? Според 63% от анкетираните експерти бъдещият собственик трябва да попада в категорията стратегически инвеститор, а само 13 на сто смятат, че той може да е и портфейлен. Какво влагат обаче експертите в понятието стратегически инвеститор? Очевидно този купувач, според тях трябва да се ангажира с дългосрочното развитие на приватизираната банка. За разлика от него портфейлният инвеститор е като любовник за лятото - появява се за кратко, експлоатира, оттегля се и забравя. Какво ще стане в бъдеще с обекта на неговите временни интереси - не е важно. Разбира се, ако няма по-подходящ кандидат, а целта на държавата е на всяка цена да се раздели със собствеността си в дадена банка и това е вариант, макар и немного почтен. В този смисъл изборът между стратегическия и портфейлния инвеститор може да се сравни с брак по сметка или с лятна авантюра.


Прави впечатление, че между една пета и една четвърт от анкетираните експерти не отдават значение на типа инвеститор. За тях


по-важно е банката да има купувач


Фактът, че 22.4% от експертите застъпват тази позиция, показва, че на момента те отдават приоритет на самата идея за раздържавяване. За тях дългосрочните цели и резултати, които трябва да постигне смяната на собствеността в банковата система, остават на по-заден план. Обнадеждаващо е все пак, че повечето експерти са изразили предпочитание към стратегическия инвеститор, т.е. към купувача, от когото се очаква да се ангажира сериозно и за дълго с развитието на придобивките си. До голяма степен представата за него е като за платежоспособен и надежден партньор. Освен това утвърдените чуждестранни инвеститори не се нуждаят от гаранции за своята стабилност.


Вероятно това е и причината около две трети (63.2%) от запитаните да одобряват продажбата на български банки на чуждестранни държавни банки. Една четвърт от експертите обаче изразяват неодобрение към тази възможност. За тях смяната на българската държавна собственост с чужда държавна собственост не е приватизация.


По какво трябва да се избере купувачът на банка?


46.7 на сто от анкетираните оценяват като най-важен фактор предложената цена. Дали е чуждестранен, или не, стратегически или портфейлен, спечелилият приватизатор трябва да се охарчи, колкото може повече. Другите най-важни параметри при избора на печелившата оферта, според експертите, са финансовото състояние и инвестиционните възможности на купувача, поетите конкретни ангажименти за бъдещи инвестиции и международният му имидж. Като най-маловажен критерий при класиране на офертите се очертава бизнеспланът за развитието на банката. Изглежда, експертите не вярват на теоретични разработки, а на стабилните финансови позиции. Подобна гледна точка едва ли е неразбираема, при положение че динамиката в макроикономическите параметри през последните години обезсмисли и най-прецизните финансови разчети.


Начинът, по който да се приватизират банките


поляризира мненията на експертите. 23.6% от тях смятат, че изборът на купувач задължително трябва да се съчетае с продажбата на акции на борсата. Тази позиция в най-голяма степен се доближава до чисто пазарните методи за смяна на собствеността - чрез свободна борсова търговия. Но едва ли държавата ще рискува да продаде собствеността си на първия срещнат платежоспособен купувач. Много по-смислено е този подход да бъде използван при продажбата на малки акционерни дялове, които не биха оказали влияние върху управлението на банката. Заинтересованите от придобиване на собствеността и управлението на кредитната институция ще е необходимо да разчитат предимно на преговори лице в лице с продавача и по-малко на възможността да купят от пазара необходимите им дялове.


Почти половината от анкетираните застъпват становището, че е желателно


продажбите на акции на борсата


и на конкретен инвеститор да вървят паралелно. Вероятно те отчитат възможността активната борсова търговия да доведе до по-висока реална цена за приватизираната собственост. Цена, която не би могла да се постигне при използването на ценни книжа по външния и вътрешния дълг като платежно средство от прекия инвеститор.
Данните са от изследване на Агенцията за пазарни и обществени проучвания ДАРС-М по поръчка на в.БАНКЕРЪ, проведено в периода 1-20 април със 112 експерти от финансовата система, заемащи ръководни длъжности. Анкетирани са представители от търговски банки, инвестиционни посредници, приватизационни фондове, застрахователни и пенсионни компании, Министерството на финансите, Икономическия институт на БАН и журналисти от специализирани икономически издания.


На какъв тип инвеститори е по-добре да се продават държавните банки?


Няма значение 22.4%


Без мнение 1.3%


На портфейлни 13.2%


На стратегически 63.1%


Как гледате на продажбата на български държавни банки на чуждестранни държавни банки?


Положително 63.2%


Без мнение 11.8%


Отрицателно 25%


Оценете със скала от 1 до 5 важността на следните параметри при избора на купувач на банка (1 - изобщо не е важно, 5 - изключително важно)


(в проценти)


Параметри Без отговор 1 2 3 4 5


Предлаганата цена 8 2.7 4 17.3 21.3 46.7


Начинът на плащане 10.7 6.7 12 24 25.3 21.3


Поетите инвестиционни ангажименти 3.9 7.9 5.3 18.4 23.8 40.8


Разработеният бизнесплан 10.7 8.0 6.7 16.0 26.7 3.2


Международният имидж на купувача 9.2 6.6 3.9 27.6 25.0 27.6


Ангажиментите за увеличение на капитала 11.8 3.9 14.5 22.4 21.1 26.3


Финансовото състояние и инвестиционният потенциал на купувача 6.6 2.6 2.6 5.3 40.8 42.1


Трябва ли приватизацията на банките да става едновременно чрез директна продажба и чрез пускане на акции на борсата?


Отговор %


Задължително е 23.7


Желателно е 47.4


Не е необходимо 26.3


Не мога да преценя 2.6

Facebook logo
Бъдете с нас и във