Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРИТОК НА СВЕЖИ ПАРИ УСПОКОИ ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

Спокойно и без сътресения банките регулираха миналата седмица текущите си сметки в БНБ, както изисква Наредба 21 за задължителните минимални резерви. Характерното за края на предишния регулационен период напрежение на междубанковия паричен пазар бе заменено с вяла и спокойна търговия с левов ресурс. Големите падежи на ДЦК и лихвеното плащане по валутните ЗУНК-облигации дадоха принос за задържане около 2% на лихвените нива, при които се предоставяше свободен левов ресурс.


Банките си разменяха левове под формата на депозити и репо сделки за срок до два дни при 1.8-2% годишна доходност, а за срок от една седмица - при 2.5 процента.


Притокът на свежи пари в банките бе причина да се запазят достигнатите средни цени от проведените в понеделник (29 юни) два аукциона за продажба на държавни ценни книжа, въпреки че предложеният номинал за шестмесечните ценни книжа бе завишен от обичайните 10 на 15 млрд. лева.


За предложените тримесечни сконтови ДЦК с общ номинал 5 млрд. лв. БНБ прие поръчки за 9 млрд.лева. Достигнатите минимална, максимална и средна продажни цени са идентични с достигнатите от предишния проведен търг. Те са съответно: за 100 лева номинал минимална цена - 98.70 лева (срещу 98.71 от на предишния аукцион), максимална 98.74 лева (без промяна) и 98.72 лева - средна продажна цена, отговаряща на проста годишна доходност 5.20% (също без изменение). Така основният лихвен процент, определян на база достигнатата средна доходност от първичната продажба на тримесечните ценни книжа остава без промяна поне до 8 юли. Тогава ще се заплащат закупените днес на аукциона в БНБ 3- и 12-месечни ДЦК.


Срещу предложените за продажба шестмесечни безналични сконтови държавни ценни книжа със съвкупна номинална стойност от 15 млрд. лв. в БНБ се получиха поръчки за 17.36 млрд. лева. И тук, както при тримесечните книжа, бяха достигнати еднакви цени с предишния аукцион за полугодишни книжа, проведен на 22 юни. Имаше спад само в минималната одобрена цена, но и в двата аукциона от една стотинка.


Интересен резултат показва сравнението между аукционите за шестмесечни книжа на 22 и 29 юни. Бяха предложени номинали съответно за 10 и за 15 млрд. лева. Но и в двата случая заявките надвишиха предлагането с около 2 млрд. лева. Минимално одобрената цена е 97.23 лв. за 100 лв. номинал (при 97.24 лева на предишния търг), максималната цена остана непроменена - 97.32 лева. Среднопродажната цена също е непроменена - 97.29 лв., и отговаря на годишна доходност от 5.59 процента.


Явно Министерството на финансите е решило да продаде емисии ценни книжа с по големи номинали от обичайните 10 млрд. лв., за 6- и 12-месечните ДЦК. Днес (6 юли) се провежда аукцион, организиран от Българска народна банка за продажба на едногодишни сконтови книжа и предложеният номинал е 20 млрд. лева. Завишението на предложения номинал вероятно ще доведе до понижение на средната им продажна цена, т.е. до повишаване на доходността, която ще носят на притежателите си.


На вторичния пазар на ДЦК преобладаваха сключените сделки със ЗУНК-облигации. Деноминираните в щатски долари облигации се разменяха на нива между 69-72 щ. долара за 100 щ. долар номинал. Понижението на цената им спрямо предишната седмица е видимо - тогава те се продаваха на цени 72-74 долара за 100 щ. долара номинал.


Левовите ЗУНК-облигации запазиха цената си от 740-750 лв. за 1000 лв. номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във