Банкеръ Daily

Общество и политика

Природен парк „Българка“ официално обособен в четири зони

Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Българка“. Неговото разработване бе финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година“. Основната цел на плана е да осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.

Природен парк „Българка“ е обявен за такъв със заповед на министъра на околната среда и водите на 9 август 2002 година. Той е разположен върху билото и северните скатове на Шипченската и Тревненската планина и части от Предбалкана, като обхваща съхранени букови гори в Централна Стара планина. На територията му попадат изворите на река Янтра и основните притоци в горната й част, както и язовир „Христо Смирненски“. В границите на парка се намират и част от населените места на общините Габрово, Трявна и Мъглиж.

Според Плана се обособяват четири зони. Първата включва основно територията на горите във фаза на старост. В нея е в сила временна забрана за ползване на ресурсите.

Втората зона е туристическа и тя обхваща териториите, подходящи за туризъм. Тук влизат съществуващи и нови маршрути и места за отдих. В нея е позволено развитие на спортни дейности, както и изграждане на информационни центрове.

В третата зона са обхванати хижи, почивни домове, селскостопански сгради, водоеми и инфраструктурни обекти.

Четвъртата зона е предназначена за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие и водните ресурси. В нея са включени и голяма част от териториите, предназначени за опазване на количеството и качеството на питейните води.
Биологичното разнообразие в парка е типично за района и е част от общоевропейската мрежа НАТУРА 2000.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във