Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРЕЗ 2000-А ЩЕ ЗАЛОЖИМ НА КРЕДИТИРАНЕТО

Г-н Владимиров, какви ще са основните приоритети в политиката на Пощенска
банка през тази година?
- През тази седмица акционерите на банката Ей Ай Джи и И Еф Джи
Бенкинг Груп ще внесат в капитала й левовата равностойност на 10 млн.
щ. долара и по този начин ще го увеличат до 51.25 млн. нови лева. Ако към
акционерния капитал на Пощенска банка прибавим натрупаните резерви, собственият
ни капитал ще ни нареди на едно от първите места в банковата система заедно
с БУЛБАНК, ОББ и Банка ДСК.
Освен това, както е известно, Пощенска банка има най-голямата клонова
мрежа в страната - около 3000 структури в цяла България. Този потенциал
трябва да бъде ефективно използван, и то в услуга на нашите многобройни
клиенти, а в банката има над 800 хил. сметки само на граждани. Благодарение
на широката клонова мрежа, на солидния собствен капитал и на големия размер
на собствените средства Пощенска банка ще им предложи много нови услуги.
Банката има много сериозна програма за издаване на дебитни карти и сме
готови да направим чувствителни инвестиции в това направление. Картите
ще могат да се захранват с левове, но ще могат да се използват и извън
България. Планираме заедно с Ей Ай Джи Общо застраховане и животозастрахователното
дружество Ей Ай Джи Лайф да предложим съвместни продукти на гражданите
и на едноличните търговци.

Повечето големи банки насочиха своите усилия към кредитирането на гражданите
и на малките и средните предприятия. Фигурира ли подобна инвазия в плановете
на Пощенска банка?
- Пощенска банка ще предложи на гражданите кредити за покупка на жилище,
за неговия ремонт и за обзавеждане. Процедурата за отпускането им ще бъде
много опростена и те ще бъдат разрешавани от банката в рамките на няколко
дни. Твърдя, че лихвите, които ще предложим по тези заеми, ще бъдат най-ниските
в банковата система. Надявам се, че добрите условия ще ни направят предпочитан
партньор на българските граждани и Пощенска банка много бързо ще успее
да овладее един сериозен дял от пазара за жилищни и потребителски кредити.

При какви условия ще бъдат достъпни тези кредити?
- Ще изискваме клиентът да разполага с определена сума и да ипотекира
жилището. Заемите, които ще отпускаме, ще бъдат със срок за погасяване
до пет години.

Пощенска банка предлага и заеми за покупка на автомобили. Какви са условията
по тях?
- Банката е подписала договор с представителството на фирмата Тойота
и предлага на своите клиенти заеми за покупка на автомобили от тази марка.
Гражданинът трябва да преведе по сметка 30% от стойността на избраната
кола и след това да я плати в рамките на 18 месеца при годишна лихва от
8.9 процента. Банката е застраховала този заем и е абсолютно сигурна, че
няма да излезе на загуба.

Какви са плановете на Пощенска банка за кредитиране на малкия и средния
бизнес?
- Много банки у нас проявяват голям интерес към кредитирането на малкия
и средния бизнес. Но за да си сред лидерите на този кредитен пазар, трябва
да отговаряш на няколко условия: да имаш широка клонова мрежа, много добра
електронизация и информационна система и достатъчно ресурс. Пощенска банка
притежава и трите компонента, за да предлага банкиране на дребно и в частност
кредитирането на малки и средни предприятия. Банката притежава и необходимото
ноу-хау, тъй като в нея работят много добри специалисти, които освен това
са подкрепени от група експерти в банкирането на дребно, дошли специално
от Юробанк, а тя е част от И Еф Джи Бенкинг Груп.
Освен на собствения си ресурс Пощенска банка може да разчита на кредитната
линия от 10 млн. щ. долара, за която подписахме споразумение с Международната
финансова корпорация в средата на миналата година. Но в момента Пощенска
банка не се нуждае от тези пари, тъй като разполага с достатъчни собствени
средства и това ни позволява да предлагаме заеми при по-добри лихвени условия
в сравнение с останалите банки.

Какви пари смята да хвърли през тази година Пощенска банка в тези видове
кредити?
- Според изготвената програма за 2000 г. над 30% от активите на банката
ще бъдат инвестирани в кредити. Една голяма част от тях ще бъдат насочени
към гражданите и към малките и средните предприятия.
От една година Пощенска банка засили кредитната си дейност. Аз не мога
да приема укорите, че банките не отпускат заеми. Просто те много точно
спазват изискванията, при които може да се предостави определен кредит
на гражданин, на малка или средна фирма или на голямо предприятие. Твърдя,
че всяка фирма, която отговаря на нашите условия, получава заем от Пощенска
банка. Ние не сме върнали нито един клиент, който е показал, че удовлетворява
изискванията ни. Друг е въпросът, че през изминалата година Пощенска банка
проведе организационно преустройство - например изготвихме нови регламенти
за отпускане на заемите, които частично отблъснаха някои наши клиенти.
Проблемите с реорганизацията обаче вече са изчистени и според мен ние ще
бъдем една от най-конкурентните банки на българския пазар, тъй като ще
сведем до минимум времето за отпускането на заема. Максималният срок за
предоставянето на по-големите кредити например ще бъде до десетина дни.

Кои са основните недостатъци в офертите на фирмите, които идват при
вас за заеми?
- Много са нещата, които биха могли да попречат на отпускането на един
кредит. Банката има точни правила. Един фирмен заем е целеви и клиентът
много точно трябва да опише за какво са му нужни пари, как ще ги използва.
В искането си до банката той трябва да приложи добра технико-икономическа
обосновка на проекта, за който иска заема от банката, и да докаже, че от
неговото осъществяване ще получи достатъчно приходи, за да изплати лихвите
и главниците. И накрая, ако иска да получи заем, клиентът трябва да предложи
ликвидно обезпечение, което да гарантира банката, ако той престане да го
обслужва.
В интерес на истината фирмите знаят много добре нашите условия. И въпреки
че са наясно, кой техен пропуск може да блокира предоставянето на кредит,
те все пак се опитват да хитруват, но много рядко успяват. Банката финансира
много отрасли в селското стопанство и в промишлеността. В момента тя е
отпуснала заеми на над 1100 фирми на обща сума от около 110 млн. нови лева.
И за наша голяма радост 99% от кредитния ни портфейл се обслужва редовно.
В България има много фирми, които могат да получат кредити и да работят
добре. Личните ми наблюдения показват, че особено в частния сектор се наблюдава
едно оживление - резултатите на дружествата се подобряват, което ги прави
все по-надеждни кредитополучатели за банковата система.

Но един акцент върху банкирането на дребно няма ли да измести на заден
план големите клиенти на Пощенска банка?
- Банката е структурирана така, че да може еднакво ефективно да обслужва
както големи фирми, така и гражданите и малките и средните предприятия.
Тези два типа клиенти изискват специфично обслужване, затова ние сме създали
две управления - едното за банкиране на дребно, а другото за корпоративните
клиенти. То има много големи отговорности, тъй като Пощенска банка традиционно
обслужва фирми като БТК, Български пощи и Петрол, които правят едни
от най-големите парични обороти в страната. Управление Корпоративни клиенти
ще предложи възможно най-добрите услуги, тъй като в него работят много
добри специалисти от чужбина, както и българи, които са преминали специално
обучение в чуждестранни финансови институции. Те ще предоставят на големите
фирми, които обслужва Пощенска банка, всички специфични услуги, от които
се нуждае техният бизнес, а традиционните ни клиенти ще ползват определени
преференции. Целта ни е банката с всички достъпни за нея средства да подкрепи
бизнеса на фирмите, с които работи, и да разшири кръга на корпоративните
си клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във