Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БДЖ СПАСИ ФИРМИТЕ ОТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ

Прилагането на методиката
за ревалоризиране на активите и пасивите на предприятията към
31 декември 1997 г., утвърдена с ПМС N433/1997 г., създаде нови
проблеми в някои държавни фирми. Както е известно, в изпълнение
на ПМС 179/1991 г. държавните и общинските фирми преоцениха своите
активи към 31 декември 1991 г., но не всички своевременно осчетоводиха
резултатите от тази преоценка.


За предприятията, които
осчетоводиха преоценката след 1993 г., възниква въпросът с коефициента
за коя година да извършат новата ревалоризация към 31 декември
1997 година.


Отговор на този въпрос
даде МС на 26 януари 1998 г., като прие Постановление за допълнение
и изменение на ПМС N433/1997 година.


Предприятията, в
които е извършена преоценка по реда на ПМС N179 от 1991 г., могат
да избират между коефициентите, определени за периода до 1993
г., и коефициентите, определени за годината на осчетоводяването
на преоценката... Това гласи одобреното от правителството
на 26 януари допълнение към ПМС N433 от 1997 г., съдържащо Методиката
за ревалоризация на активите и пасивите на предприятията.


Преди промяната постановлението
задължаваше фирмите да преоценяват активите си по коефициент,
определен за годината на извършване на преоценката, без оглед
на датата на осчетоводяването й и степента на инфлация.


Проектът за промяната
на постановлението беше изготвен от финансистите на БДЖ още в
края на миналата година - съобщи за в.БАНКЕРЪ Катя
Атанасова, началник на отдел Финансово-икономически
в Министерството на транспорта. - След като го разгледахме и одобрихме,
той бе изпратен за съгласуване до всички заинтересовани ведомства.
Колегите от финансовото министерство ни изпратиха писмо, с което
изказаха подкрепата си за направеното от железницата предложение.
И тъй като, според тях, освен БДЖ в същото положение се намирали
и други големи предприятия, експертите от МФ предложиха промяната
да стане чрез проект за постановление за допълнение на ПМС N433
от 1997 година. Така предложението на БДЖ беше представено като
проектопостановление, което беше одобрено от Министерският съвет.


Какви са мотивите на Български
държавни железници да поискат промяната? Националната компания
приключва преоценката на активите си по ПМС 179 от 1991 г. до
31 май 1992 година. Осчетоводяването на оценката обаче става едва
на 1 януари 1995 година. Като причина за забавянето ръководството
на БДЖ сочи обстоятелството, че държавният бюджет не е бил в състояние
да отпусне адекватна на новата оценка субсидия, което пък щяло
да доведе до отчитане на огромни загуби за компанията. Освен това
на базата на направената нова оценка е трябвало да се увеличат
и амортизационните отчисления, което пък щяло да се отрази зле
на приходите в бюджета. И без това всяка година бюджетът ни отпуска
толкова средства, колкото може, а не колкото ни трябват, решихме
да не го натоварваме повече, коментираха финансисти от БДЖ. Така,
бидейки 100% държавна компания, железницата няколко години подкрепя
бюджета за своя сметка. От признанието на финансовото министерство
сега става ясно, че така са постъпили и други крупни български
фирми.


Прилагайки методиката
на приетото през миналата година ПМС N433 за ревалоризация на
активите и пасивите на предприятията, фирмите трябва да използват
коефициенти в зависимост от датата на направената оценка. Но
тъй като коефициентите за 1995 г., когато е осчетоводена оценката
на активите на БДЖ, са много по-ниски (около три пъти - тъй като
в тях е отчетена инфлацията) от времето на извършването й (31
май 1992 г.), излиза, че при сегашната преоценка железницата ще
намали около три пъти активите си, а оттам и амортизационните
отчисления. Според финансистите на БДЖ разликата между направената
амортизация и прогнозата за необходимите средства за ремонт през
1998 г. е близо 120 млрд. лева. Като се има предвид и обстоятелството,
че според Закона за корпоративното подоходно облагане разликата
между амортизационните отчисления и направените разходи за ремонт
ще се облага с данък - загубата на БДЖ би надхвърлила значително
посочената сума.


Гласуваното от Министерския
съвет изменение ще облекчи значително финансите на всички държавни
фирми, изпаднали поради криворазбрана солидарност към бюджета
в ролята на просители.


Белчо Цанев


Таблица


Коефициенти за ревалоризация
според ПМС N433/1997 г.


Активи Придобити (оценени)
през


до 31.12.1993 г. 1995
г. 1997 г.


1. Земи 31.0 11.0 1.0


2. Сгради 29.0 10.0 1.0


3. Машини и оборудване
24.0 9.0 1.0


4. Транспортни средства
16.0 9.0 1.0


5. Други 35.0 9.0 1.0

Facebook logo
Бъдете с нас и във