Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВО НА ОТГОВОР:

Уважаема редакция,


Във връзка с многократно излаганите от вас позиции на квесторите на МОБ Свети Никола, включително и в последния бр. 13 на в.БАНКЕРЪ, искам да заявя:


На 2 февруари тази година с една дълбоко немотивирана заповед на уважаваната от всички нас г-жа Миланова бях отстранен от длъжността си председател на управителния съвет и изпълнителен директор ведно с всички други членове на ръководството на МОБ Свети Никола и в банката бяха въведени квесторите Проданов и Димитров.


Интересите на банката и акционерите й, интересите на Българската православна църква и на цялото православие ми наложиха повече от двумесечно мълчание по повдиганите от пресата и в различни професионални и делови кръгове проблеми. Тъй като на 8 април тази година е насрочено общо събрание на акционерите в противовес на проведеното напълно законосъобразно общо събрание от 9 февруари и с дневен ред, който не кореспондира нито с основанията, посочени в заповедта на г-жа Миланова, нито пък е съгласуван с подавляващото мнозинство от акционери, съм длъжен да взема становище по някои от въпросите.


Първо. Капиталът на МОБ Свети Никола е 4 млрд. и 10 млн. лв. реално внесен, срещу който са издадени напълно законосъобразно акции и временни удостоверения, удостоверяващи 4 млн. и 10 хил. акции. Противозаконното и надвишаващото правата им желание на квесторите да намалят този капитал на 2 млрд. и 200 млн. лв., колкото би било изгодно на Юкос и фирмите около него, не означава, както е известно на всеки грамотен юрист, че броят на акциите се намалява на 2 млн. и 200 хил., а означава, че четирите милиона акции снижават почти наполовина номиналната си стойност пропорционално.


Второ. Боравенето от страна на квесторите с категории от типа на морално-битово разложение биха били подходящи не за банковата система, а за някогашните детски педагогически стаи.


Трето. След проведеното през април миналата година общо събрание на поименните акционери, представляващи 50% от тогавашния капитал, беше дадена възможност в едномесечен срок след обнародване на решението за увеличение на капитала до 32 млрд. и 200 млн. лв. да запишат участието си в него по номинал, пропорционално на дяловете си. От групировката Юкос има представен телекс, с който запазват пропорционално на тогавашното си поименно участие - именно 5%, дял от увеличението на капитала, още повече че към този момент тяхното искане за по-голямо участие беше отхвърлено от УС на БНБ.


Пряко и чрез пълномощия всички останали акционери упражниха правото си и записаха пропорционално на дяловете си участие в увеличението, за което разполагам с необходимите документални свидетелства, а също така съм уведомил своевременно и БНБ в лицето на Банков надзор за невъзможността да разглеждат в бъдеще такива искания от Юкос поради липсата на свободни квоти.


Четвърто. Желанието на БНБ квесторите, и Юкос на предстоящото ОСА е да разрешат свободното изкупуване по номинал на увеличения капитал. Решение, което, първо, не може да бъде взето при наличие на направените записи, второ - противоречи на уставното правило за винкулация на акциите, трето - би било в икономически разрез с интересите на досегашните акционери, като се има предвид, че при създаването на банката през 1994 г. тогавашните акционери купуваха по номинал 1000 лв. акцията, чийто доларов еквивалент към момента беше 30-35 долара, а по времето на изкупуването на акции (преди всичко приносителски от Юкос), също по номинал, техният доларов еквивалент беше 2 долара. Тоест веднъж вече вследствие празноти в законодателството ни и инфантилната политика, провеждана през последните години от националната ни банка, 12 млн. долара първоначален капитал на акционерите в МОБ загубиха мнозинството си срещу 2 млн. долара, внесени от ЮКОС. Допускането на нови акционери без съобразяване с тази икономическа действителност - да купуват по номинал - създава предпоставки с още неколкостотин хиляди долара акционерите - учредители, да се превърнат в незначително малцинство гласове.


Пето. Широко се коментираше нонсенсът, че преди влизането на квесторите в банката не е водена Книга на акционерите. Истината е, че разполагам със заверен на всяка страница от представител на Банков надзор, проверяващ книгата, препис на същата, удостоверяващ надлежното й и системно водене. Но вглеждайки се в ТЗ, в който един-единствен текст регламентира Книгата на акционерите, единственият възможен извод е, че същата има само регистрационно действие, както действието на домовата книга. И както когато домоуправителят в една кооперация загуби книгата, собственикът на апартамент в същата остава собственик благодарение на нотариалния си акт, така и Книгата на акционерите, дори ако бъде унищожена или опорочена, не отнема правата на притежателите на временни удостоверения или акции. Тъй че можем да отчетем като принос на квесторите закупуването на луксозна кожена подвързия за някаква нова книга на акционерите.


Шесто. Смешно е и желанието на квесторите всеки акционер да се доказва отново с вноска бележка. Жалки са опитите им да изплашат акционерите, като не ги допуснат на общото събрание. Смешно - защото притежаването на акции или временно удостоверение замества всякакви други доказателства, тъй като банкнотата (също ценна книга) замества еквивалента на положителния общественополезен труд. Достатъчно е да се каже, че въпросните вноски са надлежно документирани, регистрирани и съхранявани в самата банка, и задължение на квесторите е, щом ще правят книга, да проверят тази първична документация. Но тези опити са и жалки, тъй като съхранявам лично и всички въпросни вноски бележки.


Седмо. Но дори ако този административен произвол, водещ по същество към своеобразна национализация на тази на 100% частна банка успее и на събранието бъде предоставен капитал от 2 млрд. и 200 млн., ако въпреки правната и фактическа обстановка и без реални пълномощия за това, на Юкос и сдружените им фирми бъде дадено нищожно разрешение да трансформират пакета си приносителски акции в поименни, все пак Юкос с всичките си възможности ще бъде представен на събранието със сумата от 1 млрд. и 231 млн. лв. ведно с дъщерните си и други образувания. Но аз разполагам с пълномощия да представлявам на общото събрание акционери с повече от 700 млн. лв. капитал, представляващи блокиращата квота по отношение на всички предвидени в дневния ред на 8 април решения.


И отсега заявявам, че ще гласувам с тези гласове против. Това общо събрание няма да може законосъобразно и съгласно устава нито да избере надзорен съвет, нито да промени устава, седалището и наименованието, нито да докаже правотата на безобразните, безстопанствени, а в отделни случаи и присвоителски действия и методи на квесторите. Те и Юкос са забравили, че банката е лицензирана с благословията на Светия синод на Българската православна църква и благопожеланията на редица други православни църкви, че нейните акционери и ръководството отстояваха и отстояват преди всичко техния авторитет.


Тоест вероятно ще се видим в Страсбург.

Facebook logo
Бъдете с нас и във