Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ОПИТА ДА ЗАДЪРЖИ ПАДАНЕТО НА ОСНОВНАТА ЛИХВА

Първичната търговия с държавни ценни книжа стартира
през новата година с два аукциона, проведени от БНБ на 5 януари.
В сравнение с последните търгове за ценни книжа през 1997 г. Министерството
на финансите намали три пъти общия обем на търсените от публиката
средства и поиска 20 млрд. лева.


Въпреки че финансирането на бюджетния дефицит и фискалната
политика на правителството като цяло вече трябва да следват нормите,
заложени в макрорамката на бюджет'98, предложените номинали на
първия аукцион не се различаваха от обичайните - 5 млрд. лв. за
традиционната тримесечна сконтова емисия и 15 млрд. лв. за шестмесечните
съкровищни бонове. Да инвестират в краткосрочните тримесечни ценни
книги от емисия N3010398009/07.01.98 пожелаха тринадесет финансови
институции, придобили статут на първични дилъри на ДЦК за първото
тримесечие на 1998 година. От началото на новата година обаче
те вече ще трябва да съобразяват и коригират участието си на първичните
аукциони съгласно Критериите за оценка и избор на първични
дилъри на ДЦК, ако искат да запазят статута си и за следващото
тримесечие. (Подробен коментар за целите и същността на тези критерии
е даден на стр. 24).


Независимо че датата на аукциона - 05.01.1998 г.,
съвпадна с вальора за плащане на продадените на 29.12.1997 г.
три емисии ценни книжа за 60 млрд. лв., банковата система демонстрира
отлична ликвидност. Участниците заявиха поръчки със съвкупна номинална
стойност в размер на 9.020 млрд.лв., с което превишиха търсените
от бюджета количества с 80.4 процента.


След последната корекция на Тарифата за таксите и
комисионите за обработка на сделки с ДЦК (която намали комисионата
по т. 3.1.2. - неодобрени поръчки, от 20 000 на 5000 лв.) първичните
дилъри диверсифицираха максимално заявките си за участие в аукциона.
Според очакванията на инвеститорите беше формирана средна цена
на получените поръчки от 98.35 лв. на сто лева номинал. Тя би
осигурила средна годишна доходност в размер на 6.73 процента.
Въпреки голямото предлагане на свободен левов ресурс Министерството
на финансите този път не си позволи да смъкне чувствително доходността
на емисията. Одобрената средна продажна цена беше фиксирана на
98.40 лв. на сто лева номинал и осигурява годишна доходност в
размер на 6.52 процента. Намалението спрямо предходната седмица
е едва 0.04 пункта. Всъщност има основания да се предположи, че
от няколко седмици насам правителството прави опит да задържи
непрекъснатото падане на основната лихва. Целта е да се запазят
сегашните лихвени равнища. Така основен фактор, който ще влияе
върху бъдещите лихви, ще останат предпочитанията на финансовата
публика към инвестициите в правителствен дълг спрямо реалния сектор
и степента на ликвидност в банковата система.


За участие в класацията на аукциона за шестмесечни
безлихвени съкровищни бонове от емисия N30104988007/07.01.98 дванадесет
първични дилъри направиха заявки със съвкупна номинална стойност
за 33.320 млрд. лв., при средна цена 96.49 лв. на сто лева номинал.
В процентно изражение превишението над предложения номинал от
15 млрд. лв. е значително - 122.13 процента. Въпреки това намалението
на средната годишна доходност (7.08%) спрямо предишния аукцион
за шестмесечни ценни книжа отново е незначително - 0.04 пункта.


С надбавка от един пункт над одобрения доход до падежа
по шестмесечната емисия ще се олихвяват през първия лихвен период
двегодишни лихвоносни съкровищни облигации от емисия N2030098128/15.01.1998
г. с падеж 13.01.2000 година. С номинал от 5 млрд. лв. те бяха
предложени за продажба на аукцион в петък, 9 януари. С масираното
търсене от 17.425 млрд. лв. и на този вид дългови инструменти
на правителството и с тоталното превишение от 248.5% публиката
ясно изрази предпочитанията си и към дългосрочните ценни книжа.
Средната продажна цена на емисията бе фиксирана на 94.88 лв. на
сто лева номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във