Банкеръ Daily

Общество и политика

Правителството одобри проектопромени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме. Със законопроекта се предлага въвеждането в българското законодателство на механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

Основна цел на предложенията е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове, възникнали между държавите-членки на ЕС във връзка с разпоредби в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Арбитражната конвенция на Съюза. Към момента споровете се разрешават в рамките на процедурата за уреждане на спор по взаимно споразумение.

Въпреки че тези механизми функционират добре, трябва да бъдат преодолени някои слабости като липсата на ясни правила относно достъпа на лицата до процедурата, продължителността й и задължителното решаване на спора по обвързващ начин. На ниво ЕС, това ще бъде начин да се гарантира че държавите-членки разполагат с по-подробни процесуални разпоредби за предотвратяване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане, както и, че засегнатите лица получават повече права, по-добра информираност за процедурата и възможност да разчитат, че страните ще бъдат принудени да постигнат обвързващи резултати.

С проекта се предлага още и въвеждането на правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване във връзка с необходимостта от усъвършенстване на данъчното законодателство в тази област.

При създаването на националните правила за изготвяне на документацията са възприети в голяма степен препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в тази област, както и препоръките на Кодекса за поведение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във