Банкеръ Daily

Общество и политика

Правителството изписа още милиони за училища и детски градини

Министерският съвет одобри 34 516 864 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и специалности от професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Разпределени са 30 651 041 лв. по общините в съответствие с изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. С тях ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс на учебните заведения за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

При провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година се допуска със средствата да се извършват и разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19.

Останалите 3 865 823 лв. са за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

 

Пари за учениците отличници 

Правителството предоставя 2 447 415 лева на 72 училища в 33 общини за изплащане на стипендии на ученици.

Училищата са определени въз основа на представянето на техните ученици на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години.

В зависимост от резултатите образователните институции ще получат различен размер на средствата за един ученик. 

 

Добълнително финансиране на преходните остатъци на държавните учища

Със Закона за държавния бюджет на България за 2021 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) са разчетени средства за възстановяване на преходните остатъци по делегирани бюджети на държавните училища в размер на 22 000 000 лв., в т.ч. за училища, финансирани от МОН, от Министерството на културата и от Министерството на младежта и спорта.

Преходният остатък в края на 2020 г. е 37 991 751 лв.

С настоящото постановление се предлага недостигът от 15 991 751 лв. да бъде осигурен за сметка на предвидените средства и чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет. С тях ще се възстановяват пълните размери на преходните остатъци на държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно 2 685 000 лв. и 1 124 751 лв., както и част от необходимите средства за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката в размер 12 182 000 лв.

 

Приета е Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година

Министерският съвет прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година. С приемането й се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2021 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта - на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно.

Предвижда се общо 1401 ученици от държавни, общински и частни училища да спечелят призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата по реда на българското законодателство.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2021 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения.

Приетата програма представлява логично продължение на тази от 2005 година насам за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във