Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЗАЕМИ - БЛИЗКИ И ВСЕ ТАКА НЕДОСТЪПНИ

Обикновените граждани ще се окажат най-платежоспособните и коректни кредитополучатели. Въпреки нарастващата безработица, неритмично изплащаните заплати и увеличаващото се данъчно бреме българите редовно погасяват заемите си. И това се доказва от факта, че към края на 1999 г. провизиите, които банките са заделили по потребителски кредити, са само около 4.7% от общия размер на този тип заеми.

За обикновените българи е въпрос на чест да си върне парите на банката, особено ако е обвързал с взетия кредит роднини, приятели и колеги или е заложил дома си. Явно никой не си представя, че в махалата или в работата ще го сочат с пръст като мошеник, завлякъл хората, които са му се доверили, или като неудачник, който е загубил дома си - коментира за в.БАНКЕРЪ един от изпълнителните директори на Банка ДСК. - Свидетел съм как дори уволнени от работа кредитополучатели не спират да погасяват задължението си към банката. Откъде намират пари, те си знаят.


От Банка ДСК могат да си позволят това изказване, тъй като голяма част от печалбата тя дължи именно на потребителските кредити. А те представляват над 40% от всичките й активи.


Усетили свободното място в тази пазарна ниша, примера на ДСК последваха и някои други наши големи банки. ОББ например вече от две години отпуска потребителски кредити, но води много по-консервативна политика в сравнение с Банка ДСК. Тя е на второ място у нас по предоставянето на такива кредити, като просрочията към края на 1999 г. са около 1 процент.


Заеми за населението отпускат също БИОХИМ и Пощенска банка. Подобна услуга планират и наскоро приватизираните СЖ ЕКСПРЕСБАНК и ХЕБРОСБАНК.

Около 500 хиляди души са теглили потребителски кредит

от четирите банки, предлагащи досега тази услуга.


Тук не влизат тези, които са ползвали поне веднъж овърдрафт (малък краткосрочен заем) по дебитните си карти или по разплащателните си сметки. Излиза, че една доста голяма част от платежоспособното население на страната вече живее предимно на кредит.


Отпускането на потребителските заеми обаче не минава като по вода, освен може би за някои близки на кредиторите. Тук не става дума за високите лихви и трудното осигуряване на обезпечения, срещу които хората роптаят, но се примиряват. По-страшното е, че въпреки апокалиптичната 1996 г. и фалита на седемнадесет банки някои банкови служители така и не си извадиха нужните поуки. Алчността, липсата на морал и склонността да заработват от подкупи кара обикновения заемополучател да трепери от отвращение - дори когато си е платил. И е твърде чудно защо банковите ръководства не затягат контрола над действията на своите белязани служители.

Шефовете на банките започнаха да получават оплаквания

още през първата година от развитието на този пазар. Много от тях са анонимни, други са плод на желанието за мъст, но има и такива, за които всички знаят и никой не реагира. Дори една на всеки десет жалби да отговаря на истината, това обстоятелство е повече от тревожно. Гражданите недоволстват, че шефовете на някои провинциални клонове са изградили своеобразни картели - от роднини, приятели и съдружници и отпускат заеми единствено на тях. Така местните банкови чиновници стимулират близките до тях фирми и задушават конкуренцията им.


Другото често срещано, но за съжаление трудно за доказване оплакване, е, че за да разреши заема

местният чиновник иска рушвет

който обикновено достига до една пета от сумата на кредита. Шефовете на банките винаги са декларирали, че при доказана корупция ще уволнят веднага провинилия се служител и ще го предадат на компетентните органи. При условие че ощетените клиенти предоставят доказателства. А е известно, че само пълен глупак би взел подкуп срещу разписка. Хората пък ги е страх да посочат с пръст мошеника, особено при положение че в малкия град директорът на банковия клон яде и пие с кмета, с прокурора, със следователя, с данъчния и с полицаите. Освен това рушветчиите обикновено твърдят, че част от взетите на ръка пари отиват при големите началници в София.


Презастраховката и страхът от риска също са често срещани недостатъци сред банковите служители. Те поставят на гражданите, дошли да искат заем, много по-тежки условия, отколкото вписаните в наредбите за кредитиране. Стига се дори до свободни съчинения, като това поръчителите задължително да бъдат на трудов договор в държавни фирми. А като се има предвид, че държавните предприятия намаляват с всеки изминал месец, това изискване е, меко казано, налудничаво. Какво ли биха казали за него еврочиновниците!? Само че много малко граждани у нас знаят, че поставянето на подобно условие е просто нарушение на вътрешните правила за отпускане на заеми, приети от съответната банка. Те си тръгват огорчени, с празни ръце и през ум не им минава, че могат да се оплачат в централата на кредитната институция, като опишат случая от първо лице единствено число и назоват чиновника, който си е позволил подобно творчество.


Разбира се, преди да корят банковия служител,

клиентите трябва да се замислят

дали са удовлетворили всички изисквания, за да им бъде даден заем. Грешката на много от гражданите е, че не си правят труда да проучат задълбочено условията на банките за отпускане на потребителски кредити. Някои от тях дори се опитват да хитруват и затова си тръгват разочаровани.


В момента банките, които предлагат под една или друга форма този тип заеми, не са толкова много, но все пак гражданите могат да направят избор, ориентирайки се в условията им (виж таблицата). Разбира се, всяка банка има и свои специфични изисквания и процедури, които не се поддават на единна класификация.


Според вътрешните наредби

всеки клиент на Банка ДСК

може да получи от кредитния инспектор на местния клон пакет от документи, които трябва да попълни, за да поиска потребителски заем. Отказът да му бъдат предоставени също се смята за нарушение на вътрешните правила на банката. Кредитоискателят трябва да докаже с документи, че разполага с доход, който му позволява да обслужва заема.

БИОХИМ пък отпуска заеми

само на клиенти, работещи на трудов договор в предприятия, които плащат заплатите на своите служители по сметки в банката. Същото условие важи и за поръчителите. Изплащането на заема става автоматично, като банката прихваща месечните вноски по него от работната заплата, постъпила по сметката на клиента.

ОББ предпочита

да отпуска заеми, обезпечени с поръчителство на свои служители или на хора, работещи във фирми, чиито сметки се обслужват от банката. С по-добро око се гледа на кредитополучателя, ако той и поръчителите му имат дебитни карти от банката и работодателят превежда заплатите им по тях.


Кандидатите за кредит от обединената банка могат да получат от кредитните й инспектори пакет от документи, които трябва да попълнят. Гражданинът точно трябва да посочи за какво са му необходими парите, да запише постоянното си местоживеене, имотното си състояние, да попълни справка-декларация за семейния бюджет, да декларира доходите си, които трябва да докаже със съответния документ (упражняващите свободни професии доказват доходите си с данъчна декларация). Освен това, ако заемоискателят работи на срочен договор, продължителността му не бива да е по-малка от времето, за което трябва да бъде погасен заемът.


Приблизително същите документи (без декларация за семейния бюджет) иска и БИОХИМ. Освен това тя държи работодателят на клиента й да подпише с нея договор, че ще превежда по неговата сметка в банката пълния размер на работната му заплата.

След като плати месечните си вноски по заема

кредитополучателят трябва да разполага със средства и за съществуване. Затова банките искат този тип клиенти да имат определени месечни доходи.


При Банка ДСК, след като погаси месечните си вноски, на клиента трябва да му останат средства, които (в зависимост от размера на искания заем) варират от една до две минимални работни заплати за всеки член от семейството. При ОББ това изискване е изчислено малко по-различно (виж таблицата). Банка ДСК приема, че месечната минимална работна заплата е 67 лв., а ОББ - 75 лева.


Месечният доход на клиента на БИОХИМ трябва да покрива разходите за погасяването на лихвите и главниците по кредита му и освен това да му останат средства за издръжка на всички членове от семейството. Въпросните средства не могат да са под 80 лв. за всеки член на семейството.

Видът и размерът на обезпечението

също е от значение. Ако кредитът, отпуснат от Банка ДСК, е обезпечен със залог на левов или валутен депозит или с държавни ценни книжа (които трябва да са купени от банката) тя допуска след плащане да месечните вноски месечният доход на клиента да бъде равен на една минимална работна заплата.


Обезпечението с депозити в левове или в германски марки дава възможност на гражданите да получат от ОББ заеми, чийто размер е до 95% от стойността на направения залог. При положение че клиентът предлага да заложи ДЦК или конвертируема валута (с изключение на германски марки), заемът не може да превишава 85% от стойността на обезпечението.


При залог на левове, на валута или на ДЦК ОББ не изисква месечните вноски по заема да са процент от доходите на клиента. Освен това при този вид обезпечения лихвата по кредита е по-малка - тя е равна на основния лихвен процент плюс 6% надбавка. Друг е въпросът, че едва ли някой ще ползва левов потребителски заем, ако има същите пари на влог или под формата на ДЦК.


Банката приема и смесени обезпечения, но при тях има изискване за размера на доходите и лихвата по заема е по-висока.


Ако потребителският кредит се обезпечава с движими вещи, ОББ изисква стойността им да надхвърля 250% от сумата на кредита (при 1000 лв. заем стойността на залога трябва да е 2500 лв.). А когато обезпечението е ипотека - стойността й трябва да е два пъти по-висока от отпуснатия заем. Освен това вещите и имотът трябва да са застраховани в полза на банката. Същото изискване поставя и Банка ДСК, когато обезпечението е ипотека. За разлика от ОББ обаче тя поставя условието стойността на ипотеката да бъде 125% от размера на потребителския кредит. Освен това Банка ДСК предлага на гражданите, ползвали потребителски кредит, да ги застрахова за своя сметка срещу смърт или нетрудоспособност в ЗАД Булстрад-ДСК Живот.


Особеност при заемите, отпускани от ДСК, е, че ако клиентът погаси на каса 50 и повече процента от предоставения кредит, банката събира такса от 0.4% върху върнатите пари.

Потребителски заем по дебитна карта

или т.нар. овърдрафт, засега предлагат само БИОХИМ, ОББ и Първа инвестиционна банка. Условията, които дават тези банки за предоставянето на подобен заем, не се различават много помежду си (виж таблицата). За да ползва предимството на овърдрафта, клиентът трябва да има дебитна карта, издадена от съответната банка, и да й предостави пакет от документи по неин образец. В него влизат: искане за ползване на овърдрафт; копие от трудовия договор; декларация на работодателя, че ще превежда заплатата на клиента по картовата му сметка; декларация за имотното състояние на клиента и уведомително писмо от работодателя, че е запознат с това, че неговият служител ще ползва овърдрафт. Ако на базата на получената информация банката прецени, че клиентът й е благонадежден, тя му разрешава да ползва по дебитната си карта краткосрочен заем.


Същата е процедурата и за гражданите, желаещи да ползват краткосрочен заем (овърдрафт) по сметката си в Банка ДСК, от която плащат ток, вода, телефон, парно и данъци.


БИОХИМ спазва твърдото правило да предоставя заем по дебитните карти само на клиенти, работещи в предприятие, което плаща на служителите си през клоновете на банката. Ако клиентът има блокиран депозит в левове в БИОХИМ, тя му предоставя овърдрафт в размер до 90% от сумата по влога. Когато по сметка в банката е блокирана валута, заемът по дебитната карта може да достигне 80% от сумата на депозита.


Възможността да се ползва овърдрафт, създава доста големи удобства на собствениците на дебитни карти, когато пътуват и пазаруват в чужбина. Тегленето на заем по дебитна карта обаче не е твърде популярно сред населението - до момента ПИБ, ОББ и БИОХИМ са предоставили не повече от 1500 заема по дебитни карти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във