Банкеръ Weekly

Общество и политика

Подводни скали за фракинга в Полша

Пол­с­ки­те ам­би­ции за енер­гий­на не­за­ви­си­мост от Ру­сия са на­път да се про­ва­лят за­ра­ди ра­зо­ча­ро­ва­щи­те ре­зул­та­ти от сон­да­жи­те за шис­тов газ. Най-ви­со­ки­те тес­то­ви по­то­ци го­ри­во по вре­ме на про­дъл­жи­ли­те пет го­ди­ни про­уч­ва­ния на за­ле­жи­те в стра­на­та се ока­за­ли ед­ва 30% от не­об­хо­ди­ми­те за тър­гов­с­ко про­из­вод­с­т­во, твър­ди Па­вел Поп­ра­ва - ге­о­лог от Тех­но­ло­гич­ния уни­вер­си­тет в Кра­ков. Бро­ят на раз­ре­ши­тел­ни­те за сон­да­жи е пад­на­ла с 43% от вър­хо­ви­те чис­ла през яну­а­ри 2013-а и фир­ми­те ве­ро­ят­но ня­ма да под­но­вят оне­зи, ко­и­то из­ти­чат през та­зи го­ди­на, смя­та пол­с­ки­ят за­мес­т­ник-ми­нис­тър по еко­ло­ги­я­та Сла­во­мир Брод­зин­с­ки.

Ев­ро­пейс­ки­ят съ­юз се опит­ва да раз­но­об­ра­зи енер­гий­ни­те си дос­тав­ки, за­що­то мес­т­ни­ят до­бив на газ на­ма­ля­ва, а кон­ф­лик­тът меж­ду Ки­ев и Мос­к­ва зап­лаш­ва да раз­с­т­рои зим­ни­те по­то­ци за тре­ти път през пос­лед­ни­те осем го­ди­ни. Пол­ша, ко­я­то по­лу­ча­ва око­ло 57% от га­за си от Ру­сия, на­сър­ча­ва сон­да­жи­те за шис­тов газ, ко­и­то са заб­ра­не­ни в дру­ги дър­жа­ви от ЕС.

3Legs Resources - ком­па­ния от ос­т­ров Ман, ко­я­то бе пър­ви­ят чуж­дес­т­ра­нен сон­дьор, ку­пил ли­ценз в из­точ­но­ев­ро­пейс­ка дър­жа­ва, обя­ви ми­на­лия ме­сец, че се от­тег­ля след сла­би­те ре­зул­та­ти от най-ма­щаб­на­та фра­кин­го­ва опе­ра­ция в се­ве­ро­из­точ­ния Бал­тийс­ки ба­сейн. 3Legs прех­вър­ли през сеп­тем­в­ри три­те си раз­ре­ши­тел­ни за Бал­тийс­кия ба­сейн на пар­т­ньо­ра си - ком­па­ни­я­та “Ко­но­ко Фи­липс”, ко­я­то обя­ви, че ще про­дъл­жи със сон­да­жи­те. “Ек­сън Мо­байл” на­пус­на Пол­ша през 2012-а, а “Та­лис­ман енър­джи” и “Ма­ра­тон ойл корп” се “пре­да­до­ха” през май 2013-а. Ита­ли­ан­с­ка­та “Ени” се из­тег­ли пре­ди де­вет ме­се­ца.

Щат­с­ка­та Енер­гий­на ин­фор­ма­ци­он­на ад­ми­нис­т­ра­ция по­ни­жи през 2013-а оцен­ка­та си за пол­с­ки­те тех­но­ло­гич­но въз­с­та­но­вя­е­ми ре­зер­ви от шис­тов газ с 21% от пър­во­на­чал­на­та си прог­но­за, нап­ра­ве­на през 2011-а - до бли­зо 4.2 трлн. куб. м, от ко­и­то 72% са в Бал­тийс­кия ба­сейн. То­ва ко­ли­чес­т­во би за­до­во­ли­ло се­гаш­но­то пот­реб­ле­ние за пе­ри­од от 250 го­ди­ни. През ми­на­ла­та го­ди­на Пол­ша е про­из­ве­ла 4.2 млрд. куб. м кон­вен­ци­о­на­лен газ, внес­ла е 9.6 млрд. от Ру­сия и 1.8 млрд. от дру­ги ев­ро­пейс­ки стра­ни, по­каз­ва го­диш­на­та ста­тис­ти­ка на “Бри­тиш пет­ро­ли­ъм”.

По дан­ни на 3Legs от 8 ав­густ до 17 сеп­тем­в­ри тя е до­би­ва­ла от кла­де­не­ца си в Люб­ле­во сред­но на ден по 11 хил. куб. м газ и 157 ба­ре­ла лек су­ров пет­рол. То­ва ко­ли­чес­т­во е око­ло 30% от не­об­хо­ди­мо­то за тър­гов­с­ко про­из­вод­с­т­во, по­соч­ва Поп­ра­ва, кой­то е и съ­вет­ник на Ин­с­ти­ту­та по енер­гий­ни про­уч­ва­ния във Вар­ша­ва.

За­мес­т­ник-ми­нис­тър Брод­зин­с­ки ко­мен­ти­ра, че пол­с­ки­те ге­о­лож­ки ус­ло­вия са по-слож­ни и ос­вен то­ва стра­на­та му е об­вър­за­на със стрик­т­ни­те ре­гу­ла­ции за опаз­ва­не на окол­на­та сре­да на Ев­ро­съ­ю­за, ко­е­то оз­на­ча­ва, че аме­ри­кан­с­ки­ят ус­пех ня­ма да се пов­то­ри в Ев­ро­па. Той до­пъл­ни, че без тех­но­ло­гич­ни ко­рек­ции ня­ма да има шис­тов газ на Ста­рия кон­ти­нент. Спо­ред ек­с­пер­ти про­це­сът за по­лу­ча­ва­не на раз­ре­ши­тел­ни за сон­да­жи от­не­ма сред­но осем ме­се­ца (сре­щу 45 дни в ща­та Пен­сил­ва­ния). Но най-го­ле­ми­ят проб­лем е ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та, ко­я­то ня­ма опит и гъв­ка­вост, не поз­на­ва сек­то­ра и на­ла­га за­ду­ша­ва­щи про­це­ду­ри. Пол­с­ко­то фи­нан­со­во ми­нис­тер­с­т­во пуб­ли­ку­ва ми­на­лия ме­сец про­ек­то­за­кон, кой­то ще оп­рос­ти ин­вес­ти­ци­и­те в про­уч­ва­не­то, до­би­ва и тран­с­пор­та на нефт и газ, ще на­ма­ли сро­ка на от­дел­ни­те про­це­ду­ри, ка­то нап­ри­мер из­да­ва­не­то на раз­ре­ши­тел­ни за опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, и ще уве­ли­чи чуж­дес­т­ран­ни­те вло­же­ния.

“Ко­но­ко Фи­липс” от­дав­на нас­то­я­ва за про­мя­на в кон­т­ро­ла, ко­я­то да ба­лан­си­ра не­об­хо­ди­мост­та от на­сър­ча­ва­не на сон­да­жи­те и от за­щи­та на на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си. “Шев­рон корп” пък под­к­ре­пя же­ла­ни­е­то на ка­би­не­та да съз­да­де ефек­тив­ни за­ко­ни и ре­гу­ла­ции, ко­и­то да оку­ра­жат до­би­ва на шис­тов газ. Гру­па­та пла­ни­ра да за­поч­не сон­даж на кла­де­нец през ок­том­в­ри съв­мес­т­но с кон­т­ро­ли­ра­на­та от дър­жа­ва­та ком­па­ния PGNiG.

До­ка­то те­кат те­зи ко­рек­ции, Сло­ва­кия по­е­ма по лес­ния път и пла­ни­ра да под­пи­ше 15-го­ди­шен кон­т­ракт за дос­тав­ка на рус­ки нефт. Ка­би­не­тът ве­че е одоб­рил про­ек­то­до­го­вор, в кой­то са за­ло­же­ни ус­ло­ви­я­та за дос­тав­ки­те и смя­та да ги пред­с­та­ви на Мос­к­ва още в по­не­дел­ник (20 ок­том­в­ри) или втор­ник. Пра­ви­тел­с­т­во­то на пре­ми­е­ра Ро­берт Фи­ко оба­че ще тряб­ва да “ба­лан­си­ра” меж­ду кре­щя­ща­та нуж­да да оси­гу­ри рус­ки су­ров пет­рол и на­тис­ка от ЕС да по­мог­не на Ук­рай­на, ка­то й дос­та­ви газ по тръ­боп­ро­во­да, свър­з­ващ две­те дър­жа­ви.

Сло­ва­кия, ко­я­то вле­зе в об­щ­ност­та през 2004-а, раз­чи­та на Ру­сия за за­до­во­ля­ва­не на пъл­на­та си кон­су­ма­ция на нефт и на по-го­ля­ма­та част от пот­реб­ле­ни­е­то на газ. Тя кон­су­ми­ра око­ло 70 хил. ба­ре­ла су­ров пет­рол днев­но, по из­чис­ле­ния на аме­ри­кан­с­ка­та Енер­гий­на ин­фор­ма­ци­он­на ад­ми­нис­т­ра­ция. Го­ри­во­то се дос­та­вя по тръ­боп­ро­во­да “Друж­ба”, кой­то, по­доб­но на га­зоп­ро­во­ди­те, пре­ми­на­ва през те­ри­то­ри­я­та на Ук­рай­на. Ми­на­лия ме­сец Сло­ва­кия за­поч­на ре­вер­сив­ни га­зо­ви дос­тав­ки за Ки­ев. В от­го­вор през пос­лед­ни­те сед­ми­ци рус­ки­ят га­зов мо­но­по­лист “Газ­п­ром” за­поч­на да на­ма­ля­ва ко­ли­чес­т­во­то си­ньо го­ри­во за Бра­тис­ла­ва, как­то и за Пол­ша и Ун­га­рия, ко­и­то съ­що пре­на­соч­ват газ за Ук­рай­на.

Facebook logo
Бъдете с нас и във