Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПО-ВАЖНО Е ДА СМЕ СТАБИЛНИ, ОТКОЛКОТО ГОЛЕМИ

Дъглас Драйдън - изпълнителен директор на Райфайзенбанк

- България, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Драйдън, каква ще бъде политиката на Райфайзенбанк

- България през следващите няколко месеца?

- Краткосрочната ни политика е свързана с признаването

на факта, че вече са направени значителни стъпки за подобряване

на икономическата обстановка в България. Сега подготвяме активното

си участие в постепенно съживяващата се българска икономика. Следваме

принципа на всички дъщерни банки на Райфайзен Ценралбанк Австрия

АГ в страните от Централна и Източна Европа, които поддържат ограничена

клонова мрежа. В петък (18 юли) ние открихме първия си клон в

Сливен.

С какви финансови показатели Райфайзенбанк - България,

влезе във Валутния борд? Според обобщените данни на БНБ за края

на първото тримесечие банката имаше проблеми с някои показатели.

Как ще ги обясните?

- Ако погледнем миналогодишния ни отчет, изготвен

по международните счетоводни стандарти и заверен от Прайс

Уотърхауз, нашата печалба преди данъчно облагане към 31

декември 1996 г. е 4 млрд. лв. при курс 400 лева за долар. Поради

съществените различия между българските и световните счетоводни

записвания се създава впечатление, че основните ни финансови показатели

са доста ниски. Искам да поясня, че през цялото време държахме

на срочен депозит в Райфайзен Ценралбанк Австрия АГ 10 млн. щ.

долара. Тези пари не са отразени в перото Собствен капитал

в счетоводните ни отчети, но представляват капиталовата ни гаранция

за операциите ни в България. Сега, когато сме в условията на Валутен

борд, ние вече ще предприемем стъпки за увеличаване на левовата

равностойност на нашия капитал.

До какъв размер ще увеличите капитала си?

- Знам цифрата, но предпочитам да я съобщя след решението

на надзорния съвет на банката ни във Виена, което ще стане известно

в най-скоро време. Увеличаването на капитала ни ще отрази напълно

реалното състояние на нашата банка. Друго нещо, което внася негативен

оттенък във финансовите ни показатели, са провизиите по предоставените

кредити. И от тази гледна точка се получава изкривяване на счетоводния

резултат. Голяма част от българските банки вече преустройват отчетността

си според международните стандарти и след като те станат масова

практика, информацията, която хората ще получат за състоянието

и стабилността на банките, в които са вложили парите си, ще бъде

по-точна.

През втората половина на миналата година ние умишлено

ограничихме кредитната си дейност, защото още тогава предвиждахме,

че ще има сериозни затруднения по погасяването на заемите. За

нас е много по-важно да бъдем стабилни, отколкото големи. Констатирахме,

че и други банки извършват операции, които са под техните реални

възможности. Безсмислено е да привличаме средства от клиенти,

когато не можем ефективно да ги инвестираме при разумен риск.

Името РАЙФАЙЗЕНБАНК съществува повече от 100 години

и в нито една от страните, в която банката присъства, не е имало

случай тя да не може да посрещне задълженията си. Работата ни

тук е подложена на стриктен контрол от нашия основен акционер

Райфайзен Ценралбанк Австрия АГ. Няколко пъти в годината в България

пристигат специалисти от управление Вътрешен контрол,

които извършват проверка на текущите ни отчети.

Рестриктивната ви кредитна политика, наложена в средата

на миналата година, означава ли, че успяхте да съхраните един

сравнително чист кредитен портфейл?

- Едва ли има банка с перфектен кредитен портфейл,

но в момента нашият е доста чист. Естествено имаме и просрочени

заеми, но те са една незначителна част от общата маса. Отпускането

на заемите при нас е един доста бавен и продължителен процес.

Но много по-полезно е да отделиш повече време, преди да предоставиш

заема, отколкото да не знаеш колко ще загубиш след това, за да

го събереш.

Кои са най-атрактивните сфери на българската икономика,

към които смятате да насочите инвестициите си?

- Това, което ни интересува, когато инвестираме,

е мениджмънтът на дадено предприятие или сектор от икономиката.

Ние не класифицираме стопанските сектори на добри или лоши. Стремим

се да разпределяме разумно риска си между отделните отрасли на

българското стопанство. Това ни позволява да реализираме и незначителни

загуби, ако пропадне дадена дейност, където сме вложили инвестиции.

Пред какви инвестиционни рискове са изправени банки

като вашата в условията на Валутен борд?

- Валутният борд е добре дошъл за България в тази

ситуация. Той показва желанието на правителството да създаде нови

правила във финансовата ви система. Естествено съществуват и рискове,

защото в близката година българските министри са изправени пред

сериозна работа и тази зима ще бъде първото сериозно изпитание

за Паричния съвет в страната. Още повече че много погледи от цял

свят са насочени към България и чуждестранните инвеститори очакват

с нетърпение резултатите от прилагането на мярката Валутен

борд. Когато едно правителство спечели доверието на населението

и на чуждестранните инвеститори, това е признак за оздравяване

и измъкване от кризисната ситуация.

Какво печелят и какво губят в момента банките от

застрашително нарасналата ликвидност във финансовокредитната система?

- Позитивният ефект от свръхликвидността е, че тя

води до понижаване на лихвените проценти, в резултат на което

бюджетният дефицит намалява и правителството получава по-големи

шансове да поддържа финансовата стабилност на страната. За съжаление

обаче в момента няма много възможности за инвестиции. И по тази

причина банките не се стараят да привличат ликвидни средства.

Но свърхликвидността на банките е временно явление и то постепенно

ще бъде преодоляно.

Наскоро българското правителство обяви официалните

си намерения за емитирането на т.нар. еврооблигации. Какво е отношението

на Райфайзенбанк към този вид дългови инструменти?

- Определям като изключително добра идеята на българското

правителство да емитира еврооблигации. Подходящ е и падежът на

тези ценни книжа - от 7 до 10 години. Това е един по-продължителен

период, в който се очаква, че икономиката на страната ви ще се

възстанови. Това пък ще даде шансове на България да изплати реално

тези задължения. Поради ниския кредитен рейтинг на вашата страна

за съжаление в момента правителството ви не може да емитира свободно

еврооблигации, защото е необходимо да бъдат стабилно гарантирани

и издаването им трябва да е опосредствано от международни финансови

институции. Не знам дали ще участваме в процесите, свързани с

еврооблигационните заеми, но мога да ви кажа, че Райфайзен Централбанк

Австрия АГ има опит в подкрепата на правителства от Централна

и Източна Европа в издаването на подобен вид дългови инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във