Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПО СЛЕДИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ МИЛИОНИ, ПОТЪНАЛИ В ХАСКОВСКО

Укритите от бюджета пари


или както специалистите ги наричат допълнителни приходи, са 25 538 000 000 лв. - такава е равносметката на държавните ревизори, които представиха в началото на май отчета на Държавния финансов контрол (ДФК) за дейността му през 1997 година. Официалният документ богато отразява с цифри и факти сенчестите процеси в българската финансово-икономическа система. През миналата година експертите са извършили 4528 пълни ревизии на държавни и общински дружества и още 148 тематични и спешни проверки. В резултат на контролната дейност в хазната вече са възстановени 7 277 000 000 лева. Според изявлението на началника на главно управление ДФК пред в.БАНКЕРЪ основният проблем е неадекватната нормативна уредба, която пречи да се търси отговорност за причинените вреди. Сега нарушенията се разкриват, но нанесените на държавата щети просто не се възстановяват.


Само в един от големите региони на страната - Хасковския, ревизорите са установили виновно причинени вреди за 1 057 000 000 лева. Челното място в ранглистата на нарушителите заема местното поделение на Булгартабак холдинг. Цигарената фабрика в Хасково е ощетила бюджета с 246 000 000 лева. След нея в списъка се редят Свиневъдство - Преславец, с 90 млн. лв., и Трикон ЕАД.


Номерата, които се прилагат


в ущърб на държавния интерес, са различни. Твърде много са предприятията, които съвсем съзнателно забавят плащанията си към бюджета, към общественото осигуряване или пък по сключените от тях договори. Традиционното оправдание за подобни действия е лошата икономическа конюнктура в страната. В това отношение първенството отново държи Хасково БТ АД, което въпреки добрите си финансови резултати през 1996 и 1997 г. е изплатило като лихви за 1996 г. 207 000 000 лв., прибавяйки към тях през следващата година още 405 млн. лева.


Тежките нарушения в графата преразходи


В тази посока най-плодоносно е заиграването с горивата, електроенергията и строителните материали. От такива операции в РВМЗ - Хасково, например ревизорите са засекли щети за 17 млн. лева. Например в качеството си на монополист Електроснабдяване сключва с предприятията предварителни договори за консумация на определено количество електроенергия. Превишенията на договорените количества обаче се плащат по утежнени тарифи, като за неконсумираната енергия също се плаща. Е, отделен въпрос е, че едно държавно предприятие рекетира друго държавно предприятие...


Преразходи на държавни средства се правят и в името на социалния мир. В нарушение на разпоредбите на ПМС N245 от 1996 г. в дружествата Доминатор ООД, Прогрес ООД и Хасково-БТ например са изплатени неправомерно високи трудови възнаграждения, при положение че в Хасковско заплатите в цигарената фабрика опират в горния праг на установените с правителствени разпоредби възнаграждения.


Дреболия е, че същата фабрика е закупила 19 мобифона и по-голямата част от тях са раздадени... на външни лица - вероятно по симпатия. Поддръжката на модерните комуникационни съоръжения струва 8 млн. лв. годишно, като естествено разходите са направени за сметка на държавното дружество.


Присвояванията с цел лична облага


Повсеместно е явлението липсващи материали в складовете на държавни дружества да се прикриват с фиктивни актове за брак. Те обаче са оформени без необходимите реквизити, резолюция на ръководителя за вината на съответното длъжностно лице, разпореждане как да се постъпи с бракуваните материални ценности и други подобни изисквания на закона. Още по-често дружествата продават продукция под нейната себестойност, в резултат на което се реализират загуби. Естествено разликите се поделят между комбинаторите. Другата често практикувана форма за успешно източване на пари от фирмите е изкупуването на продукция и суровини по цени, значително по-високи от пазарните. Ефектът за личното благосъстояние е отново благоприятен.


Друга хватка, която в крайна сметка помага за източване на бюджета, са забавянията на валутните плащания с цел използване на курсовите разлики, или влиянието на инфлацията при левовите плащания. Във всички тези варианти се използва услужливото партньорство на частни фирми и избрани физически лица. По заповед на бившия изпълнителен директор на Хатекс ЕАД например са продавани платове без договор, като фактурирането и плащането стават в по-късен, специално подбран според конюнктурата момент.


Продажбите на материални ценности без търг


В периода 1995-1996 г. в хасковския месокомбинат започва мащабно разпродаване на хладилни витрини, резервоари, преси и друго излишно оборудване. Интересното в случая е, че част от тях изобщо не се числят в активите на предприятието.


Без търг, в нарушение на Преходните и заключителни разпоредби от Закона за държавния бюджет за 1996 г., на едноличната фирма Тивес е възложена реконструкцията на склад от свиленградската митница. Частниците са представили оферта, според която сметната стойност на обекта е 9 млн. лв., а срокът за изпълнение - три месеца. До декември 1997 г. по реконструкцията са усвоени близо 30 млн. лв., но обектът изобщо не е завършен. От неизпълнението на всички договори в крайна сметка са ощетени държавните фирми.


Несъбираемите вземания - плод на безхаберието


За сбърканите български стандарти 10 000 долара може и да са малка сума, но точно с толкова пари е ощетен хасковският Винпром от продажбата на вино през 1995 година. Американският получател на стоката и до ден днешен не се е издължил на дружеството, чието ръководство пък изобщо не се е напънало да си иска борчовете. В същата ситуация е и Строителна механизация ЕООД - Хасково, на което от три години македонската фирма Ласер дължи пари за извършена услуга. От 1992 г. насам полската фирма Колтеск не е платила за 38 хладилни камери 48 500 щ. долара на Хебър АД - Симеоновград.


Неизгодните съвместни договори, изгодно съвместяват лични интереси


Както навсякъде в страната, така и в Хасковска област ръководителите на доста държавни предприятия се оказват личности, податливи на съблазни. Финансова ревизия на ТВ Далекосъобщения - местно поделение на Комитета по пощи и далекосъобщения, е установила например, че началникът на възела в нарушение на Закона за съобщенията е предоставил безвъзмездно ползването на селищната телефонна мрежа на нелицензирана частна кабелна телевизия.


На 21 юни 1994 г. пък управителят на ФЗС Инженеринг- Димитровград, Симеон Василев сключил едногодишен договор с ЕТ Тиси с идеята да развиват ресторантьорски и хотелиерски бизнес. Обектът, който е трябвало да експлоатират съвместно, е почивната станция на ФЗС Инженеринг в черноморското градче Царево. Със заповед N P-2011 от 1995 г. хасковското управление на Държавен и финансов контрол са дадени указания договорът да бъде разтрогнат като нецелесъобразен и да се проведе търг за отдаване на обекта под наем. Назначеният междувременно нов управител на ФЗЦ Инженеринг Георги Барбов обаче не зачита подобни разпоредби. Затова и до ден днешен ЕТ Тиси продължава да експлоатира държавната черноморска база, но от началото на съвместната дейност досега в държавното предприятие не е постъпил нито един лев.


Държавното дружество Марса ЕООД, представлявано от Радан Чолаков, и частното събирателно дружество Симпекс и сие изпробват как работи друга форма на сдружаване и регистрират на основание чл. 275-276 от Търговския закон консорциум с предмет на дейност - внос и износ на петрол, петролни продукти, стоки и реекспорт на същите. С разрешение на Министерството на териториалното развитие и строителството са ипотекирани дълготрайни материални активи на Марса за 43.813 млн. лв. (бел. ред. - около 1.5 млн. щ. долара по курса от 1993 г.). Ипотеката на държавното имущество е учредена, за да се получи банков заем за целите на консорциума. През ноември 1993 г. Марса превежда на СД Симпекс и сие 10 млн. лв., с които трябвало да се купят материали от Украйна, предназначени за реекспорт в бивша Югославия. На президента събирателното дружество обаче са броени на ръка още 1 млн. лв. - пак от банков заем. В крайна сметка замислените сделки се провалят. А до юни 1997 г. Марса ЕООД е принудена да плаща по сключените от нея банкови заеми лихви в размер на 12 511 168 лева. Същата година държавното предприятие погасява и главниците, без да поиска от СД Симпекс и сие дори и стотинка.


Финансовата дисциплина и отчетност - последна грижа
През 1996 г. ревизорите, проверили хасковското дружество Букелон-М ЕАД, са установили, че там липсват счетоводни регистри, информация за салдата и за движението по счетоводните сметки. Освен това в нарушение на чл.53 от Търговския закон и чл.51 от Закона за счетоводството годишните отчети за 1994 и 1995 г. не са проверени и заверени от дипломиран експерт-счетоводител. Информирано за нарушенията, промишленото министерство, в качеството му на принципал, служебно определя експерт-счетоводител, който да завери отчета на Букелон-М ЕАД за 1996 година. Като капак извършените в Хасковски регион ревизии показват, че към днешна дата държавните предприятия, разположени на тази територия, не са заприходили материални ценности на обща стойност 363 840 977 лева.


Незаприходените активи са ничии
При частична инвентаризация на склада за основни материали на Сакар ЕАД - Свиленград, е установено, че тук се намират незаприходени количество стомана, месинг и други материали на обща стойност близо 40 млн. лева. Дружеството Кръстьо Добрев ЕООД пък притежава цяла сграда, която не се води в активите му.


В цитираното вече ТВ Далекосъобщения - Хасково, не са заприходени кабели на стойност 6 млн. лв., а в местното Електроснабдяване в същото извънземно положение висят материали за 12 млн. лева. Част от тези активи по документи са вложени в уличната осветителна мрежа на Хасково. Практиката обаче показва, че твърде често част от такива вложения всъщност са незаведени на книга излишъци, с които предприятията или покриват своите липси, или са подготвени от оправни служители за присвояване.


Красив венец на констатациите за незавидната финансова дисциплина в Хасковския регион е заключението на финансовите ревизори, че 29 стопански шефове с действията си са нанесли вреди на републиканския бюджет в размер на 920 675 755 лева. Това е малка лична подробност от въпросния отчет, който като цяло е едно тъжно четиво, отразяващо, макар и сухо, истината за икономическите порядки в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във