Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПИРАТИ НАХЛУХА И В ДЪРЖАВНОТО ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА

С още една грижа натежа министерската корона на вицепремиера Александър Божков. Решението на Министерския съвет от 19 март тази година увеличи капитала на подопечното му ведомство. Под широката шапка на промишленото министерство наред с Кремиковци, Нефтохим, ВПК и прочие стратегически гиганти влязоха и държавните кина и издателства. По всичко личи обаче, че поне част от това културно наследство ще отвори нова главоболна страница във всекидневието на индустриалните експерти. Както научи в. БАНКЕРЪ, първият проблемен сюрприз им е сервиран не от кой да е, а от едно уважавано предприятие с образователен предмет на дейност - известното издателство Просвета. Колкото и да е странно, точно там е приложен челният опит на русенските приватизатори, гарнирали със скандали прословутата сделка с хлебната мая.


За днес, 8 юни 1998 г., е насрочено общото акционерно събрание на Просвета-96 АД. Освен традиционните за подобен форум точки от дневния ред, поканените трябва да гласуват и увеличението на капитала на дружеството на 50 000 000 лева. Но интересното в случая е какво общо има то с почти едноименната държавна фирма? Оказва се, че от две години частното дружество Просвета-96 АД тихо си живее в пълна симбиоза с държавното ЕООД Просвета. Освен любопитна,


историята на удобно съвместявания бизнес


е тъжно доказателство, че сенчестите икономически процеси не са подминали и културно-образователната сфера. А драмата на най-голямото българско издателство за учебници и учебно-помощна литература, създадено преди 53 години, започва да се пише през 1996 година. Вероятно вече малцина си спомнят, че тогава снабдяването на учениците от 1-ви до 8-ми клас с безплатни учебници висеше на косъм. Поради безпаричието на образователното министерство поръчаните от него помагала не бяха изплатени и издателство Просвета, използвайки средства от спонсори, ги произведе за собствена сметка. Едва в края на 1996 г. Министерството на образованието и науката успя да издължи на издателите 49% от парите по поръчката, чиято цена по онова време надхвърля сумата от 1 млрд. лева.


Това е причината за финансово-икономическия срив, белязал трайно печелившото дотогава издателство. Настъпилите тежки моменти, свързани с намаляване на работни заплати и други материални неприятности, предизвикват вътрешноведомствени трусове в Просвета, в резултат на които дългогодишната ръководителка на издателството Цветана Попова принудително излиза в пенсия. От 1 юли миналата година мястото й заема Румен Евтимов, който, както се твърди, имал активно участие в нейното детрониране. По-важното обаче е, че година преди нелицеприятните събития издателският колектив съвсем задружно учредява свое частно търговско дружество. На практика начинанието няма нищо общо с течащите у нас приватизационни процеси, тъй като издателство Просвета досега изобщо не е включвано в списъци за раздържавяване. Въпреки това на 27 май 1996 г. в търговските регистри на Софийския градски съд се появява


дружеството Просвета-96 АД


Негови акционери са всичките 79 души, работещи по същото време в Просвета ЕООД. Диапазонът на записаните от тях акции се движи от 6 до 56 бройки на човек. А в съдебното решение четем:


Фирменото отделение на Софийския градски съд регистрира акционерно дружество Просвета-96 АД със седалище и адрес на управление София, община Младост, бул. Цариградско шосе 117 и с предмет на дейност - търговия с учебници, учебно-помощна и научна литература, учебни пособия, канцеларски материали, аудио- и видеокасети с образователна и научна цел. Дружеството е с капитал 1 703 000 лв., разпределени в 1703 поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1000 лв. всяка. Дружеството се учредява за неопределен период от време и се управлява от съвет на директорите в състав - Румен Александров Евтимов - председател, Пенка Вангелова Игнатова - изпълнителен директор, Симеон Кирилов Айтов, Софийка Георгиева Вълкова, Гинка Георгиева Корчева, Лилия Недялкова Даскалова и Владимир Атанасов Абазов.


От този текст стават ясни две неща. Първо, че предметът на дейност на новоучреденото дружество съвпада отчасти с предмета на дейност на държавното издателство. И второ, че частниците уютно са приютени в помещенията на Просвета ЕООД. Не би и могло да бъде иначе, след като и в двете фирми работещите лица са едни и същи.


Къде е гледало Министерството на културата


което до март тази година бе принципал на издателството - един Господ знае. И той обаче явно няма да може да каже как така назначеният на 1 юли 1997 г. нов управител на Просвета ЕООД Румен Евтимов съвместява длъжността си с председателското място в директорския борд на Просвета-96 АД? Ако господинът е попълнил при назначаването си задължителната декларация, че не участва в ръководни органи на търговски дружества с конкурентен предмет на дейност, той е влязъл в нарушение не само на Закона за конкуренцията и Търговския закон, но и на нормативните уредби, записани в НПК. Сега с изясняването на тази ситуация би трябвало да се заеме новият принципал на Просвета ЕООД в лицето на промишленото министерство. Най-малкото, защото по всичко личи, че частното дружество активно се подготвя за бъдещата приватизация на апетитното държавно издателство. На 27 март тази година съветът на директорите на Просвета-96 АД провежда твърде любопитно заседание, на което са поканени и три редови акционерки в сдружението. По неизвестни причини обаче покани не е получил един от членовете на борда - Софийка Георгиева Вълкова. Протоколът от това заседание едно към едно напомня за


неправомерното увеличаване на капитала


на русенското работническо-мениджърско дружество Хлебна мая - Инв., заради което бяха предприети и следствени действия. Във въпросния протокол е записано решението на съвета на директорите на Просвета-96, което звучи така:


Съветът на директорите увеличава капитала на дружеството от 1 703 000 лв. на 3 703 000 лв., чрез издаване на нови 2000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка, срещу непарична вноска: компютър модел PENTIUM 686MX200, 16MB RAM, 2GB HDD, 1.44 + 1.2 MB FDDQ S3 2MB PCI, монитор KFC 15, клавиатура и мишка на обща стойност 2 000 000 лева. Новите акции се разпределят между вносителите пропорционално на сумата, дадена от тях за закупуването на общата вещ както следва:


Румен Александров Евтимов - 500 броя акции (бел. ред. - притежаващ до увеличението 56 акции), Пенка Вангелова Игнатова - 320 броя акции (бел. ред. - притежаваща до увеличението 43 акции), Симеон Кирилов Айтов - 260 броя акции (бел. ред. - притежаващ до увеличението 44 акции), Лилия Недялкова Даскалова - 260 броя акции (бел. ред. - притежаваща до увеличението 29 акции), Владимир Атанасов Абазов - 165 броя акции (бел. ред. - притежаващ до увеличението 31 акции), Мария Георгиева Дондова - 165 броя акции (бел. ред. - притежаваща до увеличението 33 акции), Майя Петрова Харалампиева - 165 броя акции (бел. ред. - притежаваща до увеличението 37 акции), Татяна Викторова Ненкова - 165 броя акции (бел. ред. - притежаваща до увеличението 29 акции).


Така осем души, петима от които членове на директорския борд, и три редови акционерки овладяват частното дружество Просвета-96 АД, хващайки 62.17% от капитала му. Акционерното участие на останалите съдружници чувствително се обезценява и те увисват на бизнессцената като жива масовка. Това решение изобщо не е обсъждано на общо акционерно събрание, вероятно защото


разпределението на новата емисия акции


е в пълно противоречие както с Търговския закон, така и с устава на Просвета-96 АД. А в уставния документ ясно е казано, че:


Акциите на акционерите-учредители, записали акции на учредителното събрание и формирали първоначалния капитал на дружеството, имат привилегирован характер. Освен посочените в този устав права, акциите дават следните привилегии на притежателите им:


1. Да изкупят приоритетно и по номинална стойност акциите на акционер, депозирал желание за прехвърляне на собствеността им;


2. На допълнителен дивидент, в случай че бъдат приети нови акционери;


3. На допълнителен ликвидационен дял при ликвидация на дружеството;


4. В случай на пускане на нова емисия акции да купуват от тях при по нисък курс, който се определя от съвета на директорите.


Казано е още, че: Акционерите имат право да придобият акции от допълнителните емисии при условия, определени от общото събрание на акционерите. Ако не бъдат определени особени условия, акционерите придобиват нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции.


Подминавайки тези текстове, за които сам е гласувал, Румен Евтимов депозира на 7 април 1998 г.


заявление до Софийския градски съд


да впише в търговския регистър увеличението на капитала на Просвета-96 и новото преразпределение на дяловите участия. Седмица по-късно магистратите излизат със съответното положително решение, без да искат протокол от общо събрание на акционерите и явно без да са прочели устава на дружеството. Освен това по някаква странна причина в същото съдебно решение въобще не е упоменато, че въпросните осем щастливци получават придобивките си срещу непарична вноска.


В крайна сметка на 5 май тази година в брой 50 на Държавен вестник се появяват две съобщения - че капиталът на Просвета - 96 е набъбнал с 2 млн. лв. и че на 8 юни предстои общо акционерно събрание, на което ще се гласува решение за ново увеличение до 50 млн. лева. Така е оформен още един капан за дребните съдружници. Обявата за новата емисия излиза на 5 май, а според чл.194 на Търговския закон, ако в едномесечен срок от датата на публикацията в Държавен вестник акционерите не са направили необходимата заявка за придобиване на нови акции, пропорционално на досегашното си участие, те губят това си право. С други думи, идеята явно е била малките риби от Просвета-96 да изтърват влака на 5 юни, а на днешното общо събрание просто да им се каже какъв пропуск са направили. Инициаторите на тази машинация обаче ще бъдат разочаровани. Както научи в. БАНКЕРЪ, в дружеството има и будни акционери, тъй като миналия четвъртък в Софийския градски съд е заведена искова молба, в която освен изредените вече събития е посочен още един любопитен елемент:


До момента на публикацията за увеличението на капитала на дружеството, поместена в брой 50 на Държавен вестник, акционерите на Просвета-96 АД са държани в неведение за решението на съвета на директорите - както за пускането на емисия от 2000 акции, така и за незаконосъобразното разпределение на тези акции. За да не се разгласи това обстоятелство, броят на Държавен вестник, за който е абонирано издателството Просвета ЕООД, е иззет от папките, в които обикновено се класира.


В заключение


молителите искат от съда да образува гражданско дело


и да заличи вписаното неправомерно увеличение на капитала на Просвета -96. Пълна информация по случая е предоставена и в промишленото министерство. Оттам заявиха пред в. БАНКЕРЪ, че ще бъде назначена нарочна проверка. Експертите от отдел Електроника и електротехническа промишленост, към който може би временно са придадени държавните издателства, добавиха още, че миналия вторник управителят на Просвета ЕOOД Румен Евтимов е поискал разрешение от министерството да бъде отдадена под наем почивната база на издателството в Бяла - Варненско. Тъй като издателството не можело да я стопанисва, се предлага тя да бъде предоставена на търговското дружество на Независимия учителски синдикат към КНСБ - НУС-21 ООД. Условието е то да я ползва три години с едногодишен гратисен период при годишен наем от 600 щ. долара. Както поясниха служители на издателството, двуетажната почивна станция, разполагаща с около 30 стаи, наистина се нуждае от сериозен ремонт и подобрения, но все пак наемната сума е повече от символична. Молбата на г-н Евтимов засега е препратена за становище в правния отдел на промишленото министерство. Работещите там юристи обаче може би трябва да проявят по-особен интерес към друг доста по-важен проблем, свързан с Просвета ЕООД. Странно защо дружеството не бие тревога, че с негова запазена марка се злоупотребява. В момента на книжните борси в столицата и страната се търгуват две издания, чийто лиценз е изтекъл още през 1994 година.


Комплектът учебници и тетрадки Дискъвъри


за обучение по английски език, както и практическата английска граматика на Мърфи се радват на голямото потребителско търсене. Законно право да ги издава в България имаше единствено държавното дружество Просвета. Но договорните му отношения с притежателите на интелектуалната собственост - авторитетното английско издателство Лонгман, дало съгласието си за препечатването на серията Дискъвъри, и университетското издателство в Кембридж, направило същото за граматиката на Мърфи, от четири години са приключили. Въпреки това на пазара има чисто нови издания, върху които продължават да се мъдрят освен старите цени от 1994 г. и имената на лицензираните навремето български производители - Просвета ЕООД и най-голямата печатница в Северна България, Дунав-прес. Днес всеки един от комплектите учебници Дискъвъри, предназначени за обучението в 6-ти, 7-ми и 8-ми клас, върви по 6 хил. лева. Тетрадките пък се търгуват по 2-3 хил. лв. парчето, независимо че на задната корица е изписано числото 120. През тази година граматиката на Мърфи пък се продава на цена 6000 лв., а миналата, уточняват търговците, мизата е била значително по-ниска - 1800 лева. И ако крайните потребители на тази стока я потърсят в представителния търговски офис на Просвета в полиграфическия комбинат Димитър Благоев, работещите там служители любезно ще ги препратят към конкуренцията, базирана в съседство. Защото държавните наличности, за разлика от частните, отдавна са изчерпани.


Полиграфистите твърдят, че


фототипните копия, плъзнали по сергиите


могат да бъдат различени от опитното око на специалистите, които бързо определят кое издание е правено от оригиналните разпечатки и кое не е. Единствените, които разполагат с първообраза на учебниците обаче, са редакторите от Просвета ЕООД и тъй като сега на пазара има и издания с оригинален произход се пита как са се появили там? Някой трябва да опровергае ширещите се в книжния бранш твърдения, че тъкмо държавното издателство чрез своето частно дружество Просвета-96 АД и със съдействието на вече приватизираната русенска печатница Дунав-прес пуска в обращение пиратското производство. Излишно е да се напомня какви санкции ще понесе държавата, ако англичаните се усетят. Още по-излишно е да се пита какво правят пазителите на Закона за авторското право, събрани в специалния отдел, създаден към културното министерство. А колегите им от промишленото ведомство може би ще дадат отговор на друг съществен въпрос - защо частното дружество Просвета-96 АД здраво е хванало изхода на държавното издателство? Твърди се, че както през миналата, така и през тази година то е предоставило на частниците цялото разпространение на своята продукция. Иначе казано, държавният управител в качеството си и на председател на съвета на директорите на частното сдружение на практика сключва договори сам със себе си. Ситуацията е най-малкото нелепа, тъй като Просвета - 96 АД няма никаква собственост - не притежава складова и транспортна база, а просто ползва държавните. Въпреки това получава привилегията на генерален дистрибутор и, според неофициалните информации, взема по


15-процентни комисиони


начислявани върху годишната продукция на Просвета ЕООД, която не пада под 1 млрд. лева. Дори и посредническите услуги да нямат тази цена не е ясно защо държавното издателство, разполагащо и с търговски отдел, не запазва за себе си търговските отстъпки. Всъщност отговорът е прост - едни и същи хора, в едно и също работно време преливат държавните пари в частните си каси. С подобни наличности не е трудно да се увеличават капитали и да се набират авоари за бъдещата приватизация на едно от най-атрактивните предприятия в бранша.

Facebook logo
Бъдете с нас и във