Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕТРОЛ ЩЕ ПЕЧЕЛИ И ОТ РЕНТИЕРСТВО

Акционерите на най-големия български дистрибутор на течни горива Петрол АД дадоха картбланш на управителния си съвет да отдава под наем и да продава активи. Решението, гласувано на общото събрание на Петрол на 9 октомври, е част от програмата за преструктуриране на дружеството и оптимизиране на неговото управление.


Договори за наемане на бензиностанциите ще се сключват след провеждането на конкурси. Условията за тях ще се публикуват допълнително, но отсега е ясно, че кандидатите трябва да отговарят на минимални изисквания за размера на капитала и да представят банкови гаранции. Бензиностанциите обаче няма да променят търговската си марка. Възможно е управлението на част от обектите да се поеме от работещите в тях.


Не се изключва продажбата и ликвидацията на част от базите на Петрол в провинцията. Докато компанията бе държавна, тя играеше и социална роля, но сега това просто не отговаря на интересите на частните акционери за реализирането на печалби.


Освен отдаването под наем на активи акционерите на Петрол решиха и да обособят сервизната и спедиторската дейности на компанията в самостоятелни дружества.


Според чл.114 на влезлия в сила в края на януари Закон за публичното предлагане на ценни книжа управителните органи на публичните компании могат да продават или отдават под наем над 50% от активите им само след изричното разпореждане на общо събрание на акционерите. Оттук можем да си направим извода, че ръководството на Петрол има намерение да се освободи от ангажимента да управлява пряко по-голямата част от 427-те си бензиностанции. За него очевидно ще остане сладката задача да избира фирмите, които ще ги наемат, и да събира паричните им вноски.


Също според Закона за публичното предлагане на ценни книжа решението се смята за прието, ако е подкрепено най-малко от 3/4 от представените на общото събрание акции. За по-големите акционери на Петрол това не бе никакъв проблем. Международен консорциум България, в който участват Нафтекс петролеум България, Петрол холдинг груп и австрийската компания OMV, притежава 51% от книжата на дистрибутора на горива. Тези акции бяха раздържавени през миналата година за сумата от 52 млн. щ. долара в брой. Други 24.56% са придобити от Петрол холдинг груп от първата вълна на масовата приватизация. Така големите частни акционери в дружеството притежават общо повече от 75% от гласовете в събранието. И въпреки че представителят на Министерството на икономиката, което все още държи 22.17% от капитала на Петрол АД, се обяви против преструктурирането на компанията, решението влезе в сила.


Независимо от програмата за преструктуриране Петрол се радва на завидно за българските условия финансово здраве. Печалбата на дружеството за първите шест месеца на тази година достигна 15.8 млн. лв., а размерът на задълженията спрямо 30 юни 1999 г. е намалял с 13 милиона до 35 млн. лева. С близо една трета, до 334 млн. лв., са се увеличили и приходите от продажби. До голяма степен това естествено се дължи на рязкото повишение на международните цени на горивата през последните месеци. Засега обаче миноритарните акционери не събират плодовете от добрите финансови резултати на Петрол. Откакто дружеството има и частни собственици (след първата вълна на масовата приватизация), дивиденти не са раздавани. Единственият шанс на малките акционери е да продават книжата си на фондовата борса. На тържището съществува постоянно търсене на акциите на Петрол по 13 лв. едната. Изглежда, че става въпрос за процес за изкупуване на останалите в дребни инвеститори книжа от страна на Петрол холдинг груп.

Facebook logo
Бъдете с нас и във