Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАЗИ, БОЖЕ, ГУП ДА ТИ Е КОМШИЯ

Лошо се пише на собствениците, чиито имоти се намират в непосредствено съседство на път. Не са за завиждане и владетелите на имоти, които ще се отчуждават заради планирано изграждане на нови или реконструкцията на съществуващи шосета. Неприятните изводи произтичат от клаузи, заложени в проектозакона за пътищата, който през тази седмица ще бъде обсъждан на второ четене в Народното събрание.


Проектът предвижда при изграждането или реконструкцията на участъци от пътната мрежа отчуждаването да става съгласно условията и реда на Закона за държавната собственост, или Закона за общинската собственост. Единствените донякъде успокоителни текстове са, че принудително отчуждаване на частни имоти може да се извършва само за задоволяване на важни държавни или обществени нужди, в резултат на които отчуждените парцели се превръщат в публична държавна или публична общинска собственост.


Съгласен или не, собственикът няма къде да мърда. Областният управител издава заповед за отчуждаване, подробно описва имота, неговата оценка по действащи в момента пазарни цени (кой и как ще ги определя - не става ясно), както и начина на обезщетяване на притежателите им. Ако по една или друга причина имотът не бъде използван в срок до три години, бившият му собственик или пък областният управител ще са в правото си да заведат дело в местния окръжен съд да отмени отчуждаването и да постанови възстановяване на даденото от двете страни. Никъде обаче не се и споменава за начисляване на суми за пропуснати ползи през въпросния тригодишен период.


Собственикът на имота има право да заведе иск за отмяна на акта на отчуждаването и в случай, че до шест месеца не получи пълния размер на обезщетението.


Но по-интересното в проектозакона за пътищата е предвиденото временно използване на частни имоти за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на републиканските и общинските пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.


За временното използване ще се сключва договор, в който ще се посочват условията и сумата на наема. Не е за пренебрегване и заложеният срок за временно използване на земята - пет години.


Когато поради стихийни бедствия и аварии е прекъснато движението по даден път и за възстановяването му се налага прокарването на обходен път, проектът предвижда земите, през които ще преминава обходът, да се завземат преди завършване на процедурата за временното отчуждаване - т.е. преди договарянето на условията и сключването на договор.


Все пак за временното завземане на имоти ще е необходима заповед, подписана от директора на изпълнителната агенция ГУП или от кмета на съответната община. Колкото до обезщетението или наема за временното използване на земи, те ще се изплащат от инвеститора, който изгражда новия път, или от ГУП и общината - когато пътят се ремонтира.


Интересен е и текстът, който задължава собствениците на земи, съседни на пътни участъци с интензивни снегонавявания, да сключват договор за временно разполагане в тях на снегозащитни съоръжения, за което (по някакъв си начин) ще бъдат обезщетявани. Без никакво заплащане обаче проектозаконът задължава всички собственици или наематели на имоти, които се намират по-ниско от земното платно на шосето, да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения. А как да стане това осигуряване, кой е задължен да изгради отводнителните системи и с чии средства - Господ знае.


Проектодокументът забранява на собствениците на съседни на пътя имоти да си изграждат, пък макар и за своя сметка, пътни връзки до прилежащото им шосе. В административнонаказателните разпоредби е предвидена и глоба от 100 до 1000 лева при неспазване на тази забрана. Така че тези, които доброзорно станат комшии на републиканската или общинската пътна мрежа, в някои случаи ще са принудени да си купуват хеликоптери, за да се доберат до земята си.


В същото време в проекта се предвижда помещения и земи в границите на опорните пунктове за поддържане на шосетата да се предоставят за ползване по специален режим на служители от пътните управления. По този начин шефовете на регионалните поделения на ГУП ще могат да си развиват там и друг бизнес паралелно с държавните си задължения.


Освен неяснотите около обезщетяването на собственици другата голяма слабост на проекта е, че след приемането му ще се въведе тотален разрешителен режим за всичко, което може да се прави край пътя: засаждане, изсичане или изкореняване на дървета и храсти, поставяне на стълбове, прокарване на надземни и подземни кабели, жп линии и напоителни канали, движение на извънгабаритни средства, косене на сено, паша на добитък, бране на плодове... Разрешенията ще се издават лично от директора на изпълнителната агенция ГУП и, естествено, няма да са безплатни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във