Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАРЛАМЕНТЪТ ВЕЧЕ НЯМА ДА РАТИФИЦИРА ЗАЕМИ С ДЪРЖАВИ ОТ Г-24

Не бих казал, че бюджет'98 е по-лош от този на бившия финансов министър Димитър Костов. Но можеше да бъде по-добър предвид стабилизацията, която идва от Валутния борд - лаконично коментира депутатът от ОНС Венцеслав Димитров.


Дори и той обаче не отрича, че за пръв от много години насам България ще започне 1998 г. с актуален бюджет. Министър Радев пък подчерта, че осъществяването на бюджетните прогнози ще е възможно само при изпълнение на програмата за структурна реформа с акцент върху приватизацията. Правителството е убедено, че през следващата година ръстът на брутния вътрешен продукт ще бъде 4 процента. Според министър Радев основни движещи сили на икономическото оживление ще бъдат инвестиционното търсене, отрицателният лихвен процент, който насърчава ползването на кредити, и либерализацията на вътрешния и външния пазар. Очаква се през следващата година обемът на брутните инвестиции в българската икономика да достигне 12.5% от БВП, спрямо 8.9% за 1997 година. За сметка на това финансовото министерство предвижда отрицателно търговско салдо от 98 млн. щ. долара. Според прогнозата на кабинета и през 1999, и през 2000 г. ще внасяме повече стоки, отколкото ще изнасяме. Депутати от левицата скептично коментираха, че отрицателният търговски баланс през следващите години може да доведе до нарастване на външните задължения на България. Предвижданията на правителството за състоянието на капиталовата сметка на бюджета са, че изтичането на валута в резултат на по-големия внос ще бъде компенсирано напълно от притока на преки външни инвестиции. През 1998 г. се очакват постъпления от средносрочни и дългосрочни заеми, дадени от международни институции, в размер на 552 млн. щ. долара. В същото време ще трябва да платим 482 млн. щ. долара само по главниците на международното финансиране.


Най-атакуваната част от бюджета бяха планираните приходи. От опозицията смятат, че правителството се презастрахова и ще се повтори ситуацията от тази година, когато разчетите за приходите бяха преизпълнени значително. Един бюджет не се преизпълнява. Това не е петгодишен план - коментира по този повод Венцеслав Димитров.


Парите за по-големи разходи бяха търсени преди всичко от очакваните данъчни постъпления. Повечето от предложенията за допълнителни средства обаче бяха отклонявани.


Приходната част на бюджета не е нито ленива, нито мързелива, както твърдят някои депутати, а точно обратното - на ръба на постижимото. Напълно разбирам тези изказвания на опозицията. Защо го прави? Според мен тя умира от желание следващата година да има актуализации на бюджета. Това обаче няма да се случи. Преди 15-20 дни, когато се гласуваха данъчните закони, същата опозиция говореше друго - правителството налагало данъчни тесли. Е, как може при ниски данъчни ставки да иска повече приходи в бюджета? А приходите идват главно от данъците. Това се казва по-пу-ли-зъм - коментира Муравей Радев. Дано г-н Радев не забравя, че не високите ставки, а подобряването на данъчната дисциплина и събираемостта ще доведе до увеличаване на приходите.


Предвиденото за 1998 г. превишение на разходите над приходите на републиканския бюджет е в размер на 610 млрд. лева. Недостигът по сметките на държавата ще се компенсира с 540 млрд. лв. приходи от приватизацията, а останалото - с външни и вътрешни заеми.


Критичен за правителствената политика през следващата година ще бъде балансът между нуждата от стимулиране на икономическия растеж и рестриктивната политика на доходите в условия на Валутен борд. Планираното нарастване на работните заплати в бюджетния сектор през 1998 г. едва покрива темпа на инфлация. Може да се очакват подобни тенденции в дружествата с държавна собственост, а и в частните фирми. А това означава предприятията, чиято дейност е ориентирана към вътрешния пазар, отново да бъдат под ударите на ниското потребителско търсене. Потреблението на домакинствата през следващата година ще нарасне с 38%, при инфлация за периода от 16.5 процента. Положителната разлика обаче ще е най-вече в резултат от увеличаването на цените на енергоносителите.


Въпрос, който вълнува не само местните инвеститори, но и редица международни банки, които не крият намеренията си да станат консултанти на българското правителство по управлението на външния дълг, е финансирането на бюджетния дефицит. По данни на финансовото министерство вътрешният държавен дълг към края на тази година ще е около 4500 млрд. лева. Кабинетът смята, че вече е достигната критичната граница. През 1998 г. ще бъдат изплатени над 1000 млрд. лв. лихви по външни и вътрешни държавни заеми, което представлява 8.4% от БВП и близо една четвърт от приходите на консолидирания държавен бюджет. Това обаче във всички случаи ще създаде затруднения за българските банки, тъй като ще намали възможностите им за безрискови вложения.


Освен всичко бюджет'98 въвежда максимален лимит за издаване на нови емисии гаранционни държавни ценни книжа, в съответствие с чл.9, ал.2 от Закона за държавна защита на влогове и сметки във фалирали търговски банки. Така че през следващата година Министерството на финансите ще има право да издаде гаранционни ДЦК до 60 млрд. лв. и 80 млн. щ. долара. Досега такива ограничения при емитирането им не се предвиждаха никъде. Вероятно това имат предвид подготвяните изменения в Закона за държавната защита.


Новият Закон за държавния бюджет фиксира и размера, до който Министерският съвет може да емитира облигации на външните капиталови пазари (еврооблигации). А именно до 200 млн. щ. долара. В закона изрично е посочено, че получените средства ще се използват единствено за преструктуриране на държавния дълг с цел облекчаване на обслужването, без да се увеличава неговият размер.


Новост в българската практика е и параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби, според който Министерският съвет може да води преговори и да сключва договори за външни заеми до 50 млн. щ. долара с държави от Г-24 за подкрепа на платежния баланс на страната. Досега независимо от сумата се изискваше и ратификация от парламента.


Разходи, предвидени в бюджета за 1998 г. (в млн. лв.)


1. Лихви по външни заеми общо 650 650.0


- Лондонски клуб 491 040.0


- Облигационни заеми 25 200.0


- Парижки клуб 108 720.0


- Международни финансови институции 25 690.0


2. Лихви по вътрешни заеми общо 351 096.7

Facebook logo
Бъдете с нас и във