Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАК СМЕНЯТ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Летните жеги и морски вълнения подтикнаха експерти и депутати усилено да смилат концепцията за реформа в пенсионноосигурителната система. Противно на очакванията обаче окончателното приемане на нормативната база за допълнителното пенсионно осигуряване не се оказа приоритет в работата на Народното събрание. А Законът за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване бе приет на първо четене преди близо четири месеца.


В края на септември работната група по реформата в социалното осигуряване към Центъра за икономическо развитие, ръководена от Йордан Христосков, представи поредните си виждания за законовите текстове.


Основното различие в случая е идеята за


юридическо отделяне на пенсионния фонд


от акционерното дружество, което управлява неговите средства. Идеята пенсионният фонд да се разглежда като съвкупност от натрупаните осигурителни вноски и доходността от инвестирането им не е българско откритие и е широко разпространена практика в развитите страни. Там пенсионният фонд представлява nonprofit organization - структура, която няма за цел постигането на печалба от дейността си. Обикновено фондовете се учредяват от големи работодатели, група работодатели, синдикати или комбинация между тях. Основната им цел е да формират фонд от парични средства, който да покрие пенсионните задължения към работещите във фирмите или към членовете на синдикатите. Тъй като фондът акумулира значителни суми, чието ефективно управление не е по силите на учредителите, неговото мениджиране се осъществява от специализирани дружества. С редица уговорки този механизъм може да се определи като доверително управление. В такава схема фондът не реализира финансов резултат, а увеличава стойността на активите си, с които трябва да се посрещнат бъдещите плащания към осигурените лица. Това намира отражение и в различните режими на данъчно облагане между фонда и управляващото го дружество, с което могат да се похвалят и предложените от работната група текстове. В случая печалба може да формира само управляващото дружество. Неговият финансов резултат се формира от разликата между приходите от такси за управление, които удържа, и разходите за дейността. Тоест, за разлика от фонда, дружеството е обект на облагане с данък печалба.


Българският вариант


за правно отделяне на фонда от управляващото го осигурително дружество бе подсказан при посещението на представителката на МВФ Ан Макгърк през септември. Съдейки по предложените промени от работната група в проектозакона, препоръките на международните експерти очевидно са били твърде общи и не особено адекватни на българските условия. Смущаващ например е текстът, който определя доброволния пенсионен фонд като юридическо лице с променлив капитал и променлив брой осигурени лица. В известна степен аналогия на това определение може да се търси във формулировката за инвестиционните дружества от отворен тип, посочена в проектозакона за публичното предлагане на ценни книжа. Съществува обаче принципна разлика в дейността на инвестиционното дружество от отворен тип и пенсионния фонд. Във всеки един момент акционерът на инвестиционното дружество може да осребри дела си, докато осигуряването е дългосрочен процес, свързан с конкретни рискове - старост, инвалидност и смърт. Тоест в пенсионния фонд плащанията към осигурения следва да възникнат след настъпването на тези събития. В този смисъл той не трябва да се разглежда като депозитна институция, подобна на банките. Точно това обаче е направено в текстовете, определящи правата на осигурените лица. В тях е записано, че осигуреният има право да изтегли натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски по всяко време. Едва ли е необходимо да се обяснява, че такава формулировка не отговаря на целите на пенсионното осигуряване и в бъдеще може да създаде сериозни ликвидни проблеми на фондовете, имайки предвид дългосрочния характер на инвестициите им.


Според мнозина специалисти съществуващата сега законова база не позволява съдебна регистрация на


юридическо лице с променлив капитал


От друга страна, ако капиталът на пенсионния фонд, регистриран като акционерно дружество, се формира от вноските на осигурените, то това предполага и тяхното участие под някаква форма в управлението. В предложените текстове обаче се предвижда създаването на попечителски съвети, които могат да дават само препоръки на осигурителното дружество във връзка с управлението на фонда.


Противоречие между текстовете в проектозакона възникват и в частта, определяща договорните отношения между осигурените и фонда. Като две страни по договора са посочени фондът и осигуреното лице или неговият работодател. В същото време изискванията за съдържанието на договора предвиждат посочване на данните за осигурения, фонда и осигурителното дружество. Тогава възниква въпросът - три подписа ли трябва да има в договора?


Очевидно правното отделяне на пенсионния фонд от управляващото го дружество ще създаде още доста главоболия на експерти и законотворци. Разбира се, световен опит има и той дава добра основа за размисъл. Важно е той добре да се разучи, а още по-важно е да се преведе на български... качествено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във