Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ

Чл. 9. (1) Членовете на управителния съвет или на
съвета на директорите трябва да:


1. Имат висше икономическо или юридическо образование.


2. Притежават необходимата квалификация и професионален
опит в банковото дело.


3. Не са осъждани за умишлено престъпление от общ
характер.


4. Не са били членове на управителен или контролен
орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато
то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори.


5. Не са били през последните пет години, предхождащи
датата на решението за обявяване на банка в несъстоятелност, членове
на неин управителен или контролен орган.


6. Не са лишени или лишавани от право да заемат материалноотговорна
длъжност.


7. Не са съпрузи или роднини до трета степен, включително
по права или съребрена линия помежду си или на друг член на управителен
или контролен орган на банката.


(2) Наличието на необходимата квалификация и професионален
опит по т. 2 на ал. 1 се удостоверява със сертификат, издаден
от Централната банка. Условията и редът за издаването и отнемането
на сертификат се определят с наредба. Отказът за издаването и
отнемането на сертификат не подлежат на обжалване по съдебен ред.


(3) Обстоятелствата по т.4, 5, 6 и 7 на ал. 2 се
установяват с декларация.


(4) Лице, което не отговаря на посочените изисквания
в ал. 1, а за управляващите банката - и в чл. 8, ал. 1, се отстранява
от Централната банка, ако не бъде освободено от компетентния орган
в посочения от нея срок.


Чл. 10. Участието в управителен или контролен орган
на банка се прекратява, ако се установи, че лицето не отговаря
на някое от изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 7.


ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА
ЗА БАНКИТЕ


?16. (1) Заварените при влизането в сила на този
закон членове на управителен съвет или на съвет на директорите
на банка, които отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1, т.
1, подават в срок от 30 дни след влизането в сила на наредбата
по чл. 9, ал. 2 молба за издаване на сертификат.


(2) Членове на управителен съвет или на съвет на
директорите на банка, които не отговарят на изискванията на чл.
9, ал. 1, т. 1 или на които е отказано издаването на сертификат,
се освобождават от компетентния орган на банката в 30-дневен срок
- за членове на управителен съвет, и в 2-месечен срок - за членове
на съвет на директорите, от влизането на този закон в сила, съответно
от получаването на отказа.


?17. Взаимоспомагателните кредитни кооперации на
частни земеделски стопани, създадени по схемата за земеделски
капиталов фонд, съгласно сключени договори между правителството
на Република България и Комисията на Европейския съюз за усвояване
на предоставени безвъзмездно финансови средства, могат да предоставят
кредити на своите членове при условията на тези договори, без
за това да е необходимо разрешение (лицензия) на Централната банка.


?18. Ограничителните разпоредби на чл. 9, ал. 1,
т. 4 и 5 от този закон и на чл. 234, ал. 2, т. 1 от Търговския
закон за:


1. членове на управителен или контролен орган на
банка, в която Централната банка е придобила след 1 октомври 1995
г. над 50 на сто от акциите с право на глас, ако те са избрани
от компетентния орган след придобиването от Централната банка
на дялово участие в такъв размер, не са били преди това членове
на неин управителен или контролен орган и са освободени от отговорност
от общото събрание на акционерите на банката;


2. членове на управителен или контролен орган на
банка, в която държавата в лицето на Банковата консолидационна
компания АД - София, притежава над 50 на сто от акциите с право
на глас, ако те са избрани в тези органи за първи път след 1 януари
1994 г. по предложение на БКК и са освободени от отговорност от
общото събрание на акционерите на банката;


могат да отпаднат с решение на управителния съвет
на Българската народна банка конкретно за всяко лице.

Facebook logo
Бъдете с нас и във