Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОСНОВНАТА ЛИХВА СЕ УСТРЕМЯВА НАДОЛУ

Лихвените равнища по предоставени левове на междубанковия паричен пазар, както и доходността на държавните ценни книжа отново се устремиха надолу.


Началото на изминалата работна седмица за банките съвпадна с новия регулационен период, през който те трябва да поддържат минимални задължителни резерви по текущите си сметки в БНБ. Така че среднодневните им салда не трябва да падат под 8% от привлечените им средства. За да управляват по-ефективно ликвидността си, банките имат право да ползват до 50% от резервите си в БНБ. Надхвърлянето на този лимит се санкционира. Допълнителен стимул за подобряване на левовата ликвидност на пазара даде и началото на изплащането на пенсиите и социалните осигуровки от някои финансови институции. Преводите за тях се получават наведнъж, но изплащането им на практика отнема поне десетина дни. Така банките, които се разпореждат с тези средства, дават своя немалък принос за подобряване на левовата ликвидност на паричния пазар. В резултат на това лихвените нива на предоставяния левов ресурс на междубанковия пазар се понижиха и запазиха стойностите си през цялата седмица. Еднодневните депозити се търгуваха в тесния диапазон от около 3%, едноседмичните пък се котираха при 3,5-4%, а месечните не успяха да надскочат 4,5-те процента. Подобрената левова ликвидност на банките се отрази и на среднодневните обороти на пазара, които за изминалия период от седем дни бяха около 55 млн. лв. при 45 млн. лв. за предишната седмица.


Доходността на тримесечните ценни книжа също се понижи. На 4 септември БНБ проведе аукцион за продажбата на емисия книжа със срок до падежа от три месеца. В наддаването участваха 14 от всички 24 финансови институции, избрани за първични дилъри на ДЦК. Общата сума на подадените за участие поръчки достигна 9.39 млн. лв. и така емисията с номинална стойност от 5 млн. лв. се реализира изцяло. Средната продажна цена на тримесечните ДЦК се установи на 99.05 лв. за 100 лв. номинал при достигнати стойности от 99.01 лв. на предишния проведен търг. В резултат на това доходността им се понижи от 4.01 до 3.85 процента. Което е и новата стойност на основния лихвен процент, определян на тяхна база.


На 4 септември Централната банка проведе още един аукцион за продажба на ДЦК. Той беше за реализацията на част от двегодишни лихвоносни съкровищни бонове. Общата сума на емисията е 50 млн. лв. номинал, но тя се продава в три последователно провеждани търга, всеки един от които е предвиден за началото на месеците от третото тримесечие на 2000 година. Първите 15 млн. лв. се продадоха на 5 юли при средна доходност от 6.84 процента. Вторият транш от 20 млн. лв. номинал се продаде месец по-късно - на 2 август, при средна годишна доходност от 6.64 процента. Така останалите последни 15 млн. лв. се продадоха на 7 септември и носят лихва от 6.61 процента. Това е и най-ниската годишна доходност, достигана при първична продажба на двегодишни книжа през тази календарна година. Най-висока тя е била в началото на годината, и по-точно на 19 януари, когато достигна 8.14 процента. За 2000, чрез девет проведени аукциона, са продадени двегодишни лихвоносни облигации от различни емисии с номинална стойност от 184 млн. лв., като средната годишна доходност от всички тях е 6.95 процента. Низходящият тренд на доходността на книжата с такава срочност е все по-ясно изразен.


За 11 септември Министерството на финансите е насрочило само един аукцион за продажба на ДЦК. Емисията е тримесечна и безлихвена. Общото й количество, както обикновено, е 5 млн. лева - номинална стойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във