Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЩЕ ЕДНА НАРЕДБА СРЕЩУ КРАДЦИТЕ ПОДПЛАШИ ТЪРГОВЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

Правителството заби още
един ръждив пирон в ковчега на организираната престъпност. Както
надлежно бе информирана обществеността, и търговията с резервни
части за моторни превозни средства вече ще се извършва само от
търговци, притежаващи лиценз за подобна дейност. Лицензът ще се
издава за три години, а на търговците на употребявани резервни
части - за една година. След изтичането му отново ще се подават
всички необходими документи за издаване на нов. Така, по думите
на министър Валентин Василев, кабинетът ще подпомогне борбата
срещу кражбите на автомобили и продаването на резервни части от
тях. Но не е само това. Наредбата е продиктувана и от чисто хуманни
подбуди, а именно да се защитят животът и здравето на потребителите,
купуващи части втора употреба или изработени от съмнителни производители.
Този двоен замисъл обяснява и участието на две министерства изготвянето
на разпореждането - на търговията и туризма и на вътрешните работи.
А ако съществуват някакви съмнения, те са само в едно - дали и
въпросният нормативен документ няма да затрудни до крайност търговци
и потребители, като накриви на крадците единствено шапката?


Наредбата се отнася за
резервните части за всички моторни превозни средства (МПС) - леки
и лекотоварни автомобили, автобуси, мотоциклети, мотопеди, кари
и др. Освен доставката, съхранението и продажбата на резервни
части тя третира и сервизната дейност, т.е. влагането им при ремонт
на МПС.


Оттук нататък


търговията с употребявани
части ще се извършва само в специализирани търговски обекти, регистрирани
в съответното областно поделение на Националната комисия по търговията,
при спазване на следните изисквания:


- търговците са длъжни
да предупреждават купувачите чрез писмена информация, поставена
на видно място в магазина и върху самата стока, че тя е втора
употреба и се продава без гаранция;


- при осигуряването на
всяка част търговците задължително трябва да вписват (!) в специална
книга, регистрирана в местната данъчна служба, регистрационния
номер на МПС, от което тя е демонтирана, нейния номер, ако има
такъв, както и трите имена, ЕГН и адреса на лицето, от което се
изкупува детайлът;


- на купувача задължително
се издава фактура (!), в която се вписват всички данни съгласно
изискванията на Закона за счетоводството;


- при продажба или ремонт
на двигатели, блокове, купета и рами или части от тях във фактурата
се вписват и номерът и датата на издаване на митническата декларация
при вноса им или регистрационният номер на превозното средство,
от което са демонтирани в страната.


За


издаването на лиценза


търговците трябва да подадат
заявление до министъра на търговията и туризма, придружено с куп
задължителни документи: удостоверение за актуална съдебна регистрация,
карта за идентификация по БУЛСТАТ, копие от удостоверение за данъчна
регистрация, списък на търговските обекти и пр.


За издаването на лиценза
се заплаща такса в размер, определен в Тарифата за таксите, събирани
в системата на търговското министерство.


Търговски сделки с резервни
части, съгласно чл. 6 от наредбата, може да се извършват само
от лица, притежаващи валиден лиценз. До един месец след изтичането
му, или до един месец от датата на получаването на отказа за издаване
на нов лиценз, търговският обект се затваря по инициатива
на самия търговец и се изисква (пак от него) извършване на ревизия
от органите на местната данъчна администрация. Останалите непродадени
количества след ревизията се обявяват пред контролните органи
по наредбата и се реализират до изчерпването им. След това магазинът
окончателно хлопва кепенците.


Всички търговци, получили
лиценз, са длъжни да водят във всеки свой обект


регистър на продажбите


заверен в местната данъчна
служба. Търговецът трябва да вписва в него всяка продадена част
при всяка сделка.


Контролът по изпълнението
на наредбата се възлага на органите на цели четири ведомства -
министерствата на търговията и туризма, на вътрешните работи,
на околната среда и Комитета по стандартизация и метрология.


Според чл. 1, ал. 3 от
наредбата производителите и вносителите на части следва
да притежават сертификат за съответствие с изискванията за безопасност,
издаден по реда на Наредбата за оценяване на съответствието с
изискванията за безопасност на Комитета по стандартизация и метрология.
Но тъй като нейното действие беше отложено с цяла година (виж
бр. 5 на в. БАНКЕРЪ от 02.02.1998 г.), параграф 5
от Преходните и заключителни разпоредби постановява, че изискванията
по чл. 1, ал. 3 ще се прилагат от датата на влизане в сила на
Наредбата за оценяване на съответствието на продуктите с изискванията
за безопасност, т.е. от 1 декември 1998 година. Казано на
прост език, до тази дата никой няма да следи дали продаваните
части действително отговарят на изискванията за безопасност!


Иначе за нарушителите
са предвидени строги санкции: глоби от 500 хил. до 5 млн. лв.
и отнемане на лиценза за три години.


Резервни части, влияещи
върху сигурността на движението по пътищата и живота и здравето
на хората:


1. Елементи на спирачната
система:


- спирачни накладки


- спирачни маркучи


- спирачни цилиндри


- спирачна течност


2. Светлинна сигнализация:


- фарове


- пътепоказатели


- лампи


- стопове


3. Купета и рами


4. Огледала за обратно
виждане


5. Радиатори


6. Кормилна уредба:


- кормилни щанги


- ябълковидни съединения


7. Стъкла


8. Гуми


9. Джанти


10. Тегличи и ключалки
за ремаркета


11. Теглително-прикачни
устройства


12. Двигатели и части
за тях


13. Предавателни кутии
и диференциали

Facebook logo
Бъдете с нас и във