Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОРТОДОКСАЛНАТА БАНКА СЕ ПРЕВЪРНА В ПЕТРОЛНА

Очакваните от квесторите на МОБ Свети Никола Димитър Проданов и Димитър Димитров стотици акционери така и не се явиха на общото събрание на 8 април. Неодитираните резултати на банката за 1997 г., както и новият й устав бяха изненада за трийсетината души, присъстващи в залата. Поради тази причина много от тях се въздържаха от гласуване по отделните точки или гласуваха против. Вотът им обаче бе без значение за решенията на общото събрание, след като ден по-рано Юкос петролеум - България, бе внесъл около 7 млрд. лв. в капитала на МОБ Свети Никола и заедно със съюзниците си от Феста и Росойл бе овладял около 59.6% от реално внесения капитал на банката. От представения на общото събрание капитал представителите на трите фирми държаха близо 74 процента. Митко Събев представляваше Юкос петролеум - България, Петя Славова - Феста, а акциите на Росойл вдигаше известният в банковите среди адвокат Стоян Кръстев, който освен това защитава правата на Юкос петролеум - България.


Въпреки огромното надмощие на петролния блок по време на събранието все пак припламнаха няколко конфликта, които с адвокатска вещина бяха потушени от Стоян Кръстев. Проблем възникна още при избора на председател и секретар на събранието. Квесторът Димитър Проданов реши да мине по бързата процедура и да брои само гласуващите за. Дребните акционери обаче поискаха да се обявяват и гласовете против и въздържал се. Адвокатът Кръстев подкрепи тяхното искане и то бе удовлетворено.


След това квесторът Димитър Димитров запозна присъстващите в залата с данните от неодитирания отчет на МОБ Свети Никола за 1997 година. Той обяви, че според отчета банката би трябвало да приключи миналата година със загуба от 2.2 млрд. лв., но допълни, че след одита тя вероятно ще достигне до 6 млрд. лева. Нарастването се дължи на няколко операции, които по думите на квесторите ще трябва да се извършат. Например от активите на МОБ Свети Никола е необходимо да се отпише дълготраен материален актив - сграда. За нея банката е платила 2 млрд. лв. на фирма, която по-късно с тези пари погасява задълженията на Феникс Еър и на Полинавигейшън в размер на 1.8 млрд. лева. С въпросните 2 млрд. лв. ще се увеличат разходите на банката, а погашенията по двата кредита - за общо 1.8 млрд. лв., ще се сторнират. При това положение заемите ще бъдат отнесени в просрочие и 100% провизирани. Някои акционери си задаваха въпроса: защо ако ръководството на Начев е ощетило банката с управлението си, резултатът й е бил положителен, а сега, след сторнирането на някои операции, става силно отрицателен?


Най-много време отне на акционерите приемането на новия устав точка по точка. След предложението от него да отпадне точката, която регламентира, че в МОБ Свети Никола се създава фонд за подпомагане на източното православие, представителят на Ловчанската епархия Кирил Льосков обвини квесторите в безбожие. Веднага обаче се намеси адвокатът Кръстев, който уточни, че не е дошъл на духовно събрание, а на общо събрание на търговско дружество, чиято основна цел е да печели.


С приемането на новия устав МОБ Свети Никола изпълнява всички изисквания на новия Закон за банките и на наредбите на БНБ. Уставният капитал вече се представлява само от акции с право на глас. Регламентирана бе и институцията Вътрешен контрол, като за контрольор на банката бе избрана Юлия Кеворк Алтунян. В устава е записано, че надзорният съвет ще е от трима души, а управителният - от пет. По предложение на шефа на Варненския клон Генади Табаков в надзорния съвет влязоха Митко Събев и като юридически лица - Юкос петролеум и Росойл. След като бъде регистриран в съда, надзорният съвет ще избере членовете на управителния съвет и изпълнителните директори на банката. Това обаче едва ли ще стане преди началото на май.


Общото събрание отмени и решението на акционерите от 22 април 1997 година. Според него акции на МОБ Св. Никола можеха да се продават на нови акционери на цена от 30 щ. долара, а старите акционери имаха право да придобият ценни книжа над полагащата им се квота по цена 15 щ. долара за акция с номинал 1000 лева.


След приключване на събранието адвокатът на Юкос петролеум - България, Стоян Кръстев обясни, че фирмата е придобила 25% от капитала на МОБ Свети Никола в съответствие със закона и при спазване на всички досегашни решения на акционерите.


До този момент Юкос петролеум - България, притежаваше акции на банката за около 1.3 млрд. лв. - отбеляза Кръстев. - По-голямата част от тях бяха на приносител. Когато на 22 април 1997 г. общото събрание взе решение за увеличаване на капитала до 32.2 млрд. лв. се даде право на всички акционери да запишат по номинал акции, пропорционално на вече притежаваните от тях. Юкос петролеум - България, записа своята част. Но тъй като акциите на приносител трябваше вече да се трансформират в поименни, делът на Юкос петролеум - България, надхвърли 5 процента. Затова се наложи да искаме разрешение от БНБ да придобием 25% от записания капитал. Така че за Юкос петролеум - България, не важи условието да придобие акциите по емисионна стойност.


На сегашното общо събрание отменихме решението от 22 април 1997 г., за да привлечем допълнително акционери. Кой ще закупи акции, когато емисионната им цена е 55 пъти по-висока от номинала?.


Адвокатът Кръстев заяви още, че политиката на Юкос петролеум - България, е да привлече възможно по-голям брой акционери в МОБ Свети Никола, като определен процент от акциите да се листват на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във