Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЛП ОСТАНА ЗАВИСИМ ОТ АУКЦИОНА ЗА ТРИМЕСЕЧНИ ДЦК

Лихвените равнища в икономиката и през миналата седмица останаха зависими от резултатите на редовния аукцион за продажба на тримесечни съкровищни бонове. Техническите аспекти при промяната на ОЛП коригираха само валъорите на новата лихва, но не и методиката за нейното формиране. Втора поредна седмица финансовото министерство демонстрира гъвкава емисионна политика, като промени номинала на тримесечните емисии от 3 500 млрд. лв. на 4 500 млрд. лв., отчитайки собствените си потребности и повишената ликвидност на левовия пазар. Финансовата публика почти напълно потвърди очакванията на правителството, като направи поръчки за участие в аукциона на обща стойност 4 774.5 млрд. лв., което представлява превишение с 0.274 млрд. лв., или 6.1 процента. Среднопретеглената цена на получените оферти е 98.29 лв. на сто лева номинал. Слабото превишение на търсенето позволи на МФ да одобри почти всички направени заявки. Средната цена на емисията беше свалена само с една стотна до 98.30 лв. на сто лева номинал и осигурява средна годишна доходност от 6.94 процента.


Някои от банките предложиха новозакупените тримесечни бонове (емисията е с номер N BG 3046097005/03.12.1997г.) за вторична продажба на клиентите си още на следващия ден след тяхното осчетоводяване. Цените продава обаче се колебаеха в границите от 98.94 до 99.01 лв. на сто лева номинал, като простата годишна доходност, която потенциалните инвеститори биха получили, е съответно с 2.59 до 2.88 пункта по-ниска от постигнатата на аукциона. Максималната разлика между котираните цени купува и продава не надвишаваше 1.5 процента. На фона на пределно ниските лихвени проценти по разплащателните сметки тази разлика не би затруднила ликвидността на ценните книжа, в случай че техните притежатели пожелаят да ги продадат обратно преди падежа.


Търсенето при едногодишните съкровищни бонове остана традиционно високо, което отразява предпочитанията на финансовите институции към по-дългосрочните и по-доходни левови инвестиции. Съвкупната стойност на заявените поръчки за участие в класацията на аукциона превишиха с 48 процента предложения номинал от 15 000 млрд.лв.


На тенденцията към повишаване на лихвените равнища в икономиката най-чувствително реагираха търговските банки. Съгласно седмичната статистическа информация на БНБ към края на ноември сравнително рязко е увеличена доходността по кредитните им операции. Спрямо средата на месеца среднопретеглените лихвени проценти по краткосрочните кредити нараснали в абсолютно изражение с 0.84 пункта на годишна база (7.29 процента), а дългосрочните с 1.52 пункта, или 12.2 процента. Лихвите по привлечените средства (срочни и безсрочни депозити) за същия период обаче останаха непроменени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във