Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЛП ДЕМОНСТРИРА УСТОЙЧИВ ХАРАКТЕР

Като че ли на шега от 1 април 1998 г. насам основният лихвен процент (ОЛП), определян от постигнатата средна доходност на тримесечните аукциони, организирани от БНБ, остана непроменен - 5.41 процента. И ще бъде така поне до 29 април. Липсата на каквато и да е предварителна уговорка между първичните дилъри показва, че или цената от 98.67 лв. за 100 лв. номинал ги привлича магнетично, или че това е минималната доходност по тримесечните ДЦК, към която всички се стремят. Най-ниското ниво на ОЛП за тази година бе отбелязано на 18 март 1998 г. - 5.28 процента.


Низходящият тренд на средната доходност по дванадесетмесечните ДЦК се запази от началото на годината до 20 април 1998 г., когато на проведения аукцион бе достигната проста годишна доходност от 7.1 процента. Срещу предложените 10 млрд. лв. номинал са постъпили поръчки за 40 млрд. лева. По-ниска от тази доходност бе постигната само на проведения на 22 октомври 1997 г. аукцион - средно 6.98 процента. Смятам, че ще бъдем свидетели и на по-ниски нива от 7%, тъй като следващият аукцион за дванадесетмесечни ДЦК ще се проведе в началото на май. Тогава банките - първични дилъри, ще бъдат в началото на периода за регулиране на задължителните резерви и ще могат да си позволят да отделят повече средства за участие в търговете за ДЦК.


Неочаквано голям интерес предизвика проведеният на 24 април аукцион на БНБ за продажба на петгодишни държавни ценни книжа


Първичните дилъри подадоха заявки за 3.6 млрд. лева. Цените варираха от 54.88 до 95.00 лв. за 100 лв. номинал. Нека да припомним, че по тези ценни книжа всяко полугодие се изплащат 8% лихви. Предложените за продажба 1 млрд. лв. са пласирани при средна цена от 87.14 лв. за 100 лв. номинал. Минимално и максимално одобрените цени бяха съответно 83.50 и 95.00 лв., които отговарят на доходност, равна съответно на 13.00 и 9.50 процента. Големият толеранс както при предложените, така и при одобрените цени се дължи единствено на факта, че някои от участниците много са държали да притежават ценни книжа от тази емисия и са оферирали много високи цени.


Не бе забелязано особено оживление на вторичния пазар на ДЦК


Държавните дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК, деноминирани в щатски долари, се продаваха за около 74-75 щ. долара за 100 долара номинал. Пропорционално на тях деноминираните в лева ценни книги се продаваха срещу 750 лв. за 1000 лв. номинал. Тези стойности компенсираха покачването на цените на българските брейди облигации на международните пазари от началото на месеца.


Разделението на пазарите през тази седмица ще обхване и пазара на ДЦК от целевите емисии


До 28 април включително те ще се продават без ограничение както за фирми, така и за граждани. От 29 април обаче без ограничение ще имат право да ги купуват само физически лица, независимо дали са български, или чуждестранни. Министерството на финансите е съгласно да продава без ограничение ДЦК само на физически лица. Единствената причина за това е, че гражданите не притежават покупателната сила на фирмите, а министерството не се нуждае от левов ресурс. Другата особеност на целевите емисии е, че отпадат от продажба тримесечните, но ще се предлагат двегодишни ДЦК. Лихвените нива на целевите емисии няма да бъдат по-високи от достигнатите на първичния пазар. Отсрочвайки във времето дълга си, финансовото министерство ще има възможност да го регулира и управлява по-ефективно.


Междубанковият левов пазар като че ли започна да излиза от априлската летаргия. Спокойствието се възцари, когато БНБ разреши, считано от 1 април 1998 г., търговските банки да ползват изцяло текущите си сметки, поддържани в Централната банка срещу задължението до трето число на всеки месец сборът от салдата по тях да бъде по-голям или равен на сбора от салдата на минималните задължителни резерви. На 30 април е последният срок за регулиране на салдата по текущата сметка и вече се забелязва известна нервност между играчите на левовия пазар. Очаква се леко да се повиши установеното ниво от около 2% лихва за предоставен левов ресурс на депозит със срок до една седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във