Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗАБРАВЯТ ЗА ЗАКОНА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

На общите си събрания много от преобразувалите се вече в холдинги приватизационни фондове взеха решения за увеличаване на капитала си. Ако увеличението става при условията на публично предлагане, т.е. ако акциите са предложени на повече от 50 души или има обяви в средствата за масова информация, емитентите са длъжни да представят проспект в Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Едва след неговото одобрение съдът има право да впише увеличението на капитала. Повечето от съдилищата обаче явно не са наясно със закона за ценните книжа и са регистрирали увеличавания на капитала на холдинги и без съответните проспекти. Това е принудило Комисията по ценните книжа чрез Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция да напомни на съдилищата за изискванията на закона.


След няколкото анонса от страна на общински ръководства за пласиране на облигации първото място в надпреварата са се опитали да спечелят общинарите от Своге. Независимо от съществуващите законови разпоредби те се опитали да пуснат облигации, но нарушението било бързо забелязано. Поради факта, че по набирателната сметка на общината не са постъпили никакви пари, Комисията по ценните книжа не е наложила наказание.


През последния месец са направени редица проверки на инвестиционни посредници, включително и по прилагането на наредбата за изискванията към тяхната дейност. Пропуски са забелязани при воденето на дневниците, в които се отбелязват сделките.


Продължава да не се спазва и задължението публично да се обявява придобиването на над 10%, или кратно на 10, от акциите на дадено дружество. В последните указания на комисията е записано, че уведомяването за подобни промени трябва да става най-късно в седемдневен срок след регистрирането на сделката в Централния депозитар.


Най-често срещаното нарушение е, че холдингите не актуализират проспектите си - нещо, което публичните дружества са длъжни да правят на всеки шест месеца.


Комисията по ценните книжа и фондовите борси вече е одобрила и реда за провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за брокер. В срок от един месец след подаване на молбата комисията ще излиза с решение дали кандидатът отговаря на формалните условия, за да бъде допуснат до изпита. Петчленната изпитна комисия ще се назначава от председателя на Комисията по ценните книжа, а за да се издържи изпита, ще е необходимо постигането на над 70% успеваемост на теста.

Facebook logo
Бъдете с нас и във