Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОФИЦИАЛНИЯТ ПАЗАР НА БОРСАТА ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ЗА ГОДИНА

На фондовата борса няма да остане нито един емитент, годен да търгува на официалния пазар А. След влизането в сила на проектоправилника за организация на пазара на ценни книжа подготвеният от ръководството на фондовата борса административен акт е пратен за одобрение на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК).


Основните спънки за регистрация на емитенти на най-престижния сегмент ще създаде изискването те да имат стаж най-малко пет завършени финансови години и минимален средномесечен оборот от 5 хиляди акции. Първото условие автоматично изхвърля зад борда всички бивши приватизационни фондове. Те бяха учредени през 1996 г. и имат само по четири завършени отчетно години. Само неколцина измежду тези холдинги отговарят и на изискването за минимален оборот. Те са: Индустриален холдинг България, Доверие обединен холдинг, Северкооп Гъмза холдинг и Петрол холдинг груп. Първият обаче е реализирал загуба от 1.5 млн. лв. за 1999 г., което означава, че поне до 2003 г. не може да отговори на друго изискване - да е имал печалба през последните три години. Останалите три дружества вероятно догодина ще могат да се регистрират на най-престижния сегмент на борсата. Реализирани напоследък загуби ще попречат на този сегмент да гастролират и някои от най-търсените от инвеститорите дружества, като: Солвей-Соди, ЛУКойл Нефтохим, Кремиковци и Химко.


След резкия спад в обемите на търговия през последните няколко месеца вече няма приватизирано публично дружество, което да отговаря на изискванията за минимален оборот. Дори приеманото за най-ликвидно предприятие - туристическият комплекс Албена, през последния месец е превъртяло през различни собственици само 3300 акции. Обемът на продадените книжа при останалите две атрактивни туристически компании - Слънчев бряг и Златни пясъци, пък е съответно 114 и 250 броя. Далече от необходимите обеми са Булгартабак холдинг и Благоевград-БТ - около 500 акции месечно за всяко от двете дружества. Емитентите от други отрасли са на още по-голямо разстояние от минималния праг.


Друга пречка за търговията на емисии на най-високия пазарен сегмент е изискването книжата на компанията да са търгувани най-малко една година на пазар В (Алтернативен). Условията за допускането на дадени акции там са значително по-леки. Емитентът трябва да има най-малко две завършени финансови години, собственият му капитал да е повече от 500 хил. лв., емисията да е в размер най-малко на 50 хил. акции и най-малко 10% от книжата да са притежание на дребни акционери и всеки от тях да владее най-много 5 процента. Най-тежко изглежда последното условие, тъй като собствеността на редица от търгуваните дружества е концентрирана и дори портфейлните инвеститори притежават над 10% от акциите в тях.


С приемането на проектоправилника на борсата ще се образуват още два сегмента. На Първичен пазар ще се търгуват акции от нови емисии на публични дружества. Условието е при записване на книжата емисионната им стойност да е изплатена изцяло. А ако новите акции или облигации са свързани с увеличение на капитала на дадена компания, трябва да е изтекъл срокът за упражняване на предимствените права на собствениците по чл. 194 от Търговския закон. Едновременно със заявлението за регистрация на Първичен пазар емитентът е задължен да кандидатства и за предлагане на новите книжа на един от другите три сегмента на борсата. Търговията с книжата от емисията ще се прекратява автоматично след нейното изчерпване или след изтичане на срока на подписката. Възможно е тя да бъде прекратена и по молба на заявителя, но само ако е била поета от инвестиционен посредник.


На облигационния сегмент се създават три пазара - на Държавни ценни книжа, на общински и корпоративни облигации. Изискванията към последните две тържища са едни и същи. Номиналната стойност на емисиите трябва да е най-малко 1 млн. лв. и до падежа им да остават минимум шест месеца. За компаниите, които пускат облигации, допълнително се изисква фирмата да е отчела поне три завършени финансови години и да има положителен финансов резултат за последната от тях. Ако последното събитие не е налице, емисията трябва да е застрахована или гарантирана от банка.


Дори и след време някои дружества да отговарят на условията за регистрация на емисиите им на официалния пазар, не е ясно доколко ще им стигне ентусиазъм да го направят. Причината са таксите, които фондовата борса смята да събира. За регистрация на ценни книжа на официалните сегменти трябва да се заплатят 0.05% от номиналната или пазарната стойност на емисията, но не повече от 20 хил. лева. По-ниска е таксата за корпоративни облигации - 0.01 процента. Освен това се плаща и за поддържане на регистрацията на емисията. За това вноската е 10% от размера на горните тарифи. Тези такси обаче могат да внесат необходимото прочистване на пазара от хилави търговци. Сега на официалните сегменти са регистрирани компании, които нито са атрактивни за инвеститорите, нито имат потенциал за това. Очаква се след влизането в сила на тарифите евентуалните кандидати за престижните тържища да бъдат само дружества, които имат реална възможност да набират капиталов ресурс от фондовата борса. Другите едва ли ще са съгласни да дават пари за съмнителен престиж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във