Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЧАКВА СЕ ПОНИЖАВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

На проведения на 13 юли 1998 г. аукцион Министерството на финансите пласира общо 20 млрд. лв. краткосрочни държавни ценни книжа. За 5 млрд. лв. бяха тримесечните съкровищни бонове и за 15 млрд. лв. - едногодишните ДЦК. Банките разполагаха с левов ресурс и поръчаха в Централната банка покупки от тримесечната емисия за 10.72 млрд. лв. при средна цена 98.71 лв. за 100 лв. номинал. Одобрени бяха почти половината от тях при средна цена 98.72 на сто. ОЛП, който се формира от тяхната доходност, за четвърта поредна седмица остана 5.20 процента. Той ще важи до 22 юли 1998 година. За 12-месечните книжа постъпиха поръчки за 35.650 млрд. лв. - с 12.160 млрд. лв. по-малко в сравнение с миналата седмица. Средната доходност по заявените поръчки е 6.88 на сто. Достигнатата средна продажна цена на одобрените поръчки от 93.66 за 100 лв. номинал се равнява на средна годишна доходност от 6.79% и е по-ниска от постигнатите 6.81% миналия понеделник. Минималната цена, одобрена от Министерството на финансите, е 93.63 на сто, а максималната - 93.70 на сто. Постигнатите при тези цени доходности са съответно 6.82 и 6.74 процента.


В понеделник междубанковият пазар предлагаше ресурс на нива от 2.2 до 2.9% годишно, в зависимост от сроковете. От вторник лихвите по междубанковите депозити се повишиха, тъй като фирмите търсеха ресурс да покрият текущи месечни данъчни вноски. Преводите този месец са по-големи, тъй като освен текущите месечни авансови вноски фирмите плащат и данъците за второто тримесечие. Еднодневните депозити се търгуваха на цени 2.4-2.5 на сто годишно, а депозитите със срокове до седем дни - при годишна лихва 2.9 до 3 процента. Към края на седмицата овърнайт депозитите се търгуваха на нива 2.7 до 3% годишно, а депозитите със срок до една седмица - 3.1 до 3.3 процента.


На вторичния пазар на ДЦК бяха сключени петнадесет сделки с облигации, емитирани по реда на ЗУНК. Между тях преобладаваха покупки за плащания по приватизационните сделки - 11 на брой, с общ обем 364 хил. щ. долара при средна цена 71.25 на 100 щ. долара номинал. Крайните продажби са четири на брой, с общ обем 1290 хил. долара, при средна цена 68.87 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Цената при търгуването на доларови ЗУНК-облигации от емисия 97/94 г. за плащания по приватизационни сделки се запазва по-висока в сравнение с цените на междубанковия пазар.


За следващата седмица МФ предлага две емисии сконтови съкровищни бонове с общ обем 25 млрд. лв., съответно със срокове три и дванадесет месеца. Очаква се леко понижение на ОЛП, поради големи падежи на ДЦК, за които МФ трябва да плати общо над 55 млрд. лв. лихви и главници по тях.


В средносрочен план правителството очаква плавно покачване на лихвените нива до 8% годишно, което ще гарантира положителна лихва и за инвеститорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във