Банкеръ Daily

Общество и политика

Общинските бюджети отразяват икономическите тенденции

Икономическата ситуация у нас, инфлацията, войната в Украйна и бежанците поставят общините пред нови предизвикателства. А те пък поставят на изпитание и местната власт при изготвянето на бюджетите за тази година. Финансовата рамка на приходите и разходите расте в опит да се покрият належащите нужди.

Общият размер на бюджета на

Община Плевен

за 2022 година е  156 353 023 лв., в т. ч. приходи за „Държавни дейности” - 93 248 594 лева.,  и „Местни приходи” - 63 104 429 лева. На база приходите е формирана и разпределена по функции разходната част в същия размер, уточняват от общината.

В хода на обсъжданията от името на кметове на кметства в общината беше заявено искане за увеличаване на бюджетите им, граждани поставиха въпроси за средствата за финансиране намаляването на популацията на улични кучета; поставяне на светофарна уредба; укрепване на жилищна сграда; ремонти на улици; рехабилитация на пешеходната зона, етап ІІІ; обединяване на общински професионални учебни заведения и други. Изказаха се мнения и от съветници, сред които дивидентите на общинските дружества да бъдат използвани в рамките на бюджета.

Всички въпроси и направени предложения ще бъдат внесени за обсъждане на заседания на постоянните комисии на Общинския съвет преди окончателното разглеждане и гласуване на Бюджет`2022 на сесия в края на април.

Проектът на Бюджет 2022 на

Община Благоевград

за тази година е в размер на 105.7 млн. лева, което е с около 14 млн. повече от миналата година. Финансовата рамка е съобразена с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, Решенията на правителството за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година, наредбите, приети от Общински съвет в Благоевград, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от общината, както и тенденцията в развитието на собствените приходи. Това уточниха от пресцентъра на местната власт.

Планираните местни приходи от данъци в рамките на бюджетната година са в размер на 16.35 млн. лева. 

Очаква се неданъчните приходи да са 14.1 млн. лева. В тях са включени приходи и доходи от собственост – 2.9 млн. лева, общински такси - приблизително 9 млн. лева (в това число ТБО – 6.5 млн. лева), глоби, санкции и наказателни лихви - 1 млн. лева, постъпления от продажба на нефинансови активи и концесии – 2.4 млн. лева, други приходи – 1.3 млн. лева. Планираните държавни субсидии под формата на трансфери за тази година са в размер на 6.4 млн. лева.

В проектобюджета за 2022 година са планирани разходи за местни дейности и такива, които се дофинансират от местни приходи в общ размер на 40.9 млн. лева. 

Общинският съвет прие бюджета на

Община Смолян

за 2022 година. Според председателя на бюджетната комисия в общинския съвет Стоян Иванов бюджетът е реален, обективен и напълно изпълним, съобщават от общината. Няма увеличение на местните данъци и такси, остават в същия размер каквито са били и през 2021 година. Нови дългове също не се предвиждат. 
Бюджетът е балансиран, съставен е след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян, уточняват от местната власт.
Най-важният документ за общината осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.
Рамката на бюджета за 2022 г. е в размер на 64 690 162 лв., в това число делегираните от държавата дейности са 34 193 919 лв. и местните дейности са 30 496 243 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във