Банкеръ Weekly

Общество и политика

Обещанията на новата власт

ИКОНОМИКА И РАСТЕЖ

Стратегическите приоритети в икономиката

- Бюджетно и икономическо планиране, което съвпада със седемгодишните периоди на финансовата рамка. Подкрепа за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти, развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места. Подкрепа за създаване на инвестиционен фонд за високотехнологични производства чрез публично-частно партньорство и постепенно изтегляне на участието на държавата след успешното им развитие.

- Подобряване на бизнес средата в България за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители.

- Структурни промени за управление на туризма и извеждането му като приоритетен отрасъл чрез решителна подкрепа от държавата и подобряване на туристическите услуги. Създаване на дългосрочна национална стратегия за туризма с насърчаване на всички туристически продукти, за които България има потенциал за устойчиво развитие.

- Ускорено въвеждане на електронно управление за оптимизиране на работата на администрацията, за прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията.

- Увеличаване на електронната търговия и разширяване на дигиталния пазар на стоки и услуги чрез: Намаляване на законовите препятствия пред електронната търговия, Гарантиране на сигурността на личните данни; Защита на интелектуалната собственост. Разработване и приемане на национална стратегия за развитие на интелектуалната собственост. Опростяване на условията и ускоряване на процедурата по започване на малък и среден бизнес.

- Ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите. Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвеститори в сектори с висока добавена стойност. Намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими в случаите, където е възможно преминаването само към уведомителен режим. Ограничаване на вредното въздействие на монополите като мярка за стимулиране на конкуренцията.

 

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Провеждане на политика на гарантиране на финансова стабилност

- Постепенна финансова консолидация, съобразена с икономическия цикъл.

- Ниски нива на бюджетния дефицит и номиналния размер на публичния дълг, в това число и на общинските дългове (според европейските критерии).

- Консервативно и ефективно управление на държавното съкровище и публичните дългове. Запазване на Валутния борд до влизане в еврозоната.

- Запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределяне на бюджетни средства от държавата до 39% от БВП.

- Детайлен икономически анализ и обществен дебат за цялостна данъчна политика. Въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари. - Законодателство за ограничаване на участието на офшорните компании в българската икономика.

- Повишаване на приходите в държавния бюджет и събираемостта на плащанията чрез структурни промени и обединяване на НАП и Митниците, реализирано след детайлен анализ на ефективността на процеса на събираемост.

- Финансова децентрализация на местните власти; въвеждане на механизми за провеждане на собствена икономическа политика от общините.

- Осигуряване прозрачност на годишната доходност по спестовни продукти на застрахователните дружества и финансовото състояние на пенсионните дружества.

- Нови възможности за финансиране на инвестиционни проекти и стартиращи предприятия чрез ББР или инвестиционен фонд.

- Политическо решение за включване на България в Европейския банков надзор. Възстановяване на доверието в БНБ чрез законодателни и кадрови промени при спазване на европейското законодателство. Нормативно регламентирана публичност на кредитната история на КТБ и нейните клиенти в рамките на българското и европейското банково законодателство и без специални закони само за този конкретен казус. Ускорено приемане на актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. и подготовка и приемане на Закона за държавния бюджет за 2015 година.

 

ЕВРОФОНДОВЕ

 

Възстановяване на доверието на Европейската комисия и възстановяване на плащанията от европейските фондове

- Ефективно и прозрачно разпределение и усвояване на европейските средства в новия програмен период 2014-2020.

- Уреждане в закон на мястото и ролята на органите, натоварени с управлението и контрола на еврофондовете в цялостната система за контрол на публичните финанси в държавата с цел гарантиране на правата на бенефициентите и въвеждане на процедури по обжалване.

- Създаване на условия за реализиране на интегрирани проекти и регионални планове, финансирани от повече от една оперативна програма.

- Опростяване на процесите, процедурите и правилата за кандидатстване, одобрение и отчитане на проектите.

 

ЕНЕРГЕТИКА

Политическо решение за подкрепа и участие в създаване на Европейския енергиен съюз

- Неотложни действия за провеждане на пазарни реформи и финансова стабилизация, от които зависи постигането на дългосрочни стратегически цели в енергетиката.

- Приемане на енергийната стратегия на България до 2030 г. с поглед до 2050 г. и Национална стратегия за енергийна ефективност.

- Преразглеждане на новите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Изграждането им само при пълно съответствие с европейските правила и директиви и при доказана икономическа ефективност.

- Запазване на капацитета за развитие на ядрената енергетика при гарантиране на безопасността за населението и опазване на околната среда. Продължаване живота на 5-и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй".

- Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия. Подкрепа само за нови мощности, отговарящи на принципа за развитие на системата с най-малко разходи и без предоставяне на държавни или корпоративни гаранции.

- Гарантиране на интереса на българските потребители и бизнеса от справедлива цена на електроенергията чрез следните мерки: намаляване енергоемкостта на домакинствата и бизнеса и повишаване конкурентоспособността на българската икономика.

- Избор на нов състав на регулатора ДКЕВР по принципи, гарантиращи неговата политическа независимост.

- Ефективно управление на енергийния сектор чрез създаване на ново ресорно министерство; финансово оздравяване на НЕК. Приоритет на енергийната ефективност пред изграждането на нови мощности. Осъществяване на мащабна национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като до две години обхване 50% от тях. Програма за намаляване на енергийната бедност - увеличаване над 500 000 броя на български домакинства, които получават енергийни помощи. Подобряване на информираността на потребителите за техните права, включително и програма за образование на потребителите.

- Завършване на либерализирането на пазара на електроенергия и природен газ, в резултат на което бизнесът и домакинствата да могат да избират своя доставчик на ел.енергия.

- Изграждане на енергийна борса. Икономически обосновано и екологосъобразно развитие на местните енергийни ресурси.

- Гарантиране на енергийната независимост на страната чрез: Проучване и експлоатация на национални находища на природен газ и нефт. Запазване на мораториума върху сондажи за шистов газ с технология хидрофракинг.

- Продължаване на строителството на проекта "Южен поток" само при пълно съответствие с европейското законодателство, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи. Комплексен преглед на разходите в енергетиката, формиращи крайната цена на електроенергията, чиито резултати да бъдат оповестени публично.

 

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

Приоритетно и ускорено довършване и изграждане на големите инфраструктурни транспортни проекти

Приоритети: АМ "Хемус", АМ "Марица", АМ "Струма"; Изграждане на Тунел под Шипка; Северна скоростна тангента на софийския Околовръстен път; АМ "Калотина - София"; Скоростен път София - Видин. Приоритетни жп проекти - реконструкция на жп линиите: София - Септември; Пловдив - Бургас Фаза II; Драгоман - София; Видин - София, заедно с реконструкция на гарите по всичките направления;

- Закупуване на нов подвижен състав. Подкрепа за ремонт на 2-ри и 3-и клас пътна мрежа, свързваща местни регионални и европейски транспортни коридори. Развитие на транспортните мрежи по макрорегионалната стратегия на ЕС - Дунавска и Черноморска стратегии - и търсене на възможност за модернизация на пристанищата в Русе и Варна и свързващата ги инфраструктура.

 

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната

- целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични планински и полупланински слаборазвити райони. Стимулирано развитие на изостаналите, периферните и планинските райони чрез прилагане на подхода "водено от общността" местно развитие.

- Гарантирано опазване и съхраняване на уникалните природни дадености чрез целенасочена подкрепа за създаване на възможности за развитие на биологично земеделие, алтернативни форми на туризъм, социални дейности, използване на потенциала на културното наследство.

- Целенасочена политика за преодоляване на хроничната икономическа изостаналост на Северозападна България.

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ

- Подкрепа за развитието на балансирано, модерно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени земеделие. Пазарно ориентирани, конкурентоспособни земеделски стопанства, наред с гарантираната хранителна сигурност на населението. Устойчиво и многофункционално управление на горите.

- Законодателни мерки за ограничаване на незаконната сеч на българските гори. Намаляване на обема на търговията със сурова дървесина след оценка на икономическия ефект; при необходимост - налагане на мораториум.

- Насърчаване на пазарно ориентираните, конкурентноспособни земеделски стопанства и преработвателни предприятия с оглед осигуряване на по-евтина и по-качествена храна за потребителите. Приоритизиране на интензивните сектори в земеделието - животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения, биологични производства.

- Преференциално подпомагане на младите фермери, на дребните производители и производителите, които увеличават добавената стойност на селскостопанската продукция и създават работни места. Уреждане на поземлените отношения с цел създаване на устойчивост и справедливост чрез защита на правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране на окрупняването на земеделските площи. Организирана маркетингова и рекламна държавна политика за традиционните ни уникални продукти на преработвателната промишленост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във