Банкеръ Weekly

Общество и политика

Ново правителство - през ноември

След кон­сул­та­ци­и­те при пре­зи­ден­та Ро­сен Плев­не­ли­ев в сря­да (15 ок­том­в­ри) се раз­б­ра, че пър­во­то за­се­да­ние на 43-ия пар­ла­мент ще е на 27 ок­том­в­ри, от 14.00 ча­са. Де­нят е по­не­дел­ник и е из­к­лю­че­ние от всич­ки уч­ре­ди­тел­ни съб­ра­ния от де­мок­ра­тич­ни­те про­ме­ни на­сам, ко­га­то пър­ви­ят звъ­нец за де­пу­та­ти­те би­е­ше в сря­да от 10.00 ча­са.

С нас­роч­ва­не­то на стар­та на но­во­то На­род­но съб­ра­ние дър­жав­ни­ят гла­ва на прак­ти­ка из­пъл­ни кон­с­ти­ту­ци­он­но­то изис­к­ва­не то да се съ­бе­ре не по-къс­но от ме­сец след из­бо­ри­те. Тър­жес­т­ве­на­та се­сия тряб­ва да бъ­де от­к­ри­та от най-въз­рас­т­ния на­ро­ден пред­с­та­ви­тел. Как­то и в пре­диш­ния пар­ла­мент, то­ва е де­пу­та­тът от БСП и лю­бим ак­тьор на по­ко­ле­ния бъл­га­ри - Сте­фан Да­на­и­лов. След ка­то по­ло­жат клет­ва, де­пу­та­ти­те ще из­бе­рат пред­се­да­те­ля и не­го­ви­те за­мес­т­ни­ци.

Вед­на­га след ка­то съб­ра­ни­е­то за­ра­бо­ти, е не­об­хо­ди­мо пре­зи­ден­тът да за­поч­не кон­сул­та­ции с всич­ки пар­ла­мен­тар­ни гру­пи за със­та­вя­не на пра­ви­тел­с­т­во. Плев­не­ли­ев обя­ви, че раз­го­во­ри­те ще се про­веж­дат с вся­ка по­ли­ти­чес­ка фор­ма­ция по­от­дел­но. Ко­е­то оз­на­ча­ва, че та­зи про­це­ду­ра ще от­не­ме око­ло сед­ми­ца и по­ло­ви­на.

По кон­с­ти­ту­ция про­уч­ва­те­лен ман­дат за със­та­вя­не на ка­би­нет се въз­ла­га на кан­ди­да­та за ми­нис­тър-пред­се­да­тел, по­со­чен от най-го­ля­ма­та по чис­ле­ност пар­ла­мен­тар­на гру­па - в слу­чая ГЕРБ. Има ве­ро­ят­ност то­ва да ста­не на зна­ко­ва­та да­та в бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия - 10 но­ем­в­ри, точ­но 25 го­ди­ни след на­ча­ло­то на де­мок­ра­тич­ни­те про­ме­ни у нас.

В срок от седем дни кан­ди­да­тът тряб­ва да е го­тов със струк­ту­ра­та и със­та­ва на но­во­то пра­ви­тел­с­т­во. Ако та­зи про­це­ду­ра прик­лю­чи ус­пеш­но, пре­зи­ден­тът прех­вър­ля “топ­ка­та” към На­род­но­то съб­ра­ние. За да бъ­дат из­б­ра­ни, е не­об­хо­ди­мо кан­ди­дат-пре­ми­е­рът и пред­ло­же­ни­те от не­го ми­нис­т­ри да съ­бе­рат по­не 50% плюс един от гла­со­ве­те на де­пу­та­ти­те.

Ако всич­ко вър­ви по то­зи сце­на­рий, меж­ду 17 и 20 но­ем­в­ри би след­ва­ло да има­ме но­ва из­пъл­ни­тел­на власт. Ако оба­че най-го­ля­ма­та пар­ла­мен­тар­на гру­па не мо­же да със­та­ви пра­ви­тел­с­т­во, то­га­ва пре­зи­ден­тът е длъ­жен да връ­чи ман­дат на вто­ра­та по го­ле­ми­на гру­па, а при не­ус­пех - и на тре­та, из­б­ра­на от не­го. Ако и те не се спра­вят със за­да­ча­та  - след­ва слу­жеб­но пра­ви­тел­с­т­во и но­ви пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във