Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВИТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ВИТОША-ЖИВОТ
АД


Животозастрахователното дружество е създадено в края
на 1992 година. Набраният уставен капитал е 2 млрд. лева. Основен
акционер в компанията е общозастрахователното дружество Витоша,
притежател на 99.7% от капитала. Остатъкът е разпределен между
48 физически лица.


Витоша-живот е реализирала приход за
1997 г. от 536 млн. лева. От тях 420 млн. лв. са приходите от
застрахователни премии. Нетната печалба на дружеството е в размер
на 410 000 лв., заделените застрахователно-технически резерви
възлизат на 230 млн. лева.


Животозастрахователната компания предлага спестовните
застраховки Живот, застраховки за пенсия, дългосрочни
здравни застраховки, индивидуални и групови рискови застраховки,
застраховки Злополука и други. Безспорно една от най-интересните
услуги, предлагани от компанията, е застраховка на кредитополучатели.
В момента Витоша-живот има над 25 000 застрахователни
договора, които обслужва.


Дейността си дружеството осъществява посредством
клоновата мрежа на ЗД Витоша. Освен това използва
допълнително над 350 застрахователни агенти от цялата страна.


Дружеството все още не сключва презастрахователни
договори, но е постигнало съгласие с германския презастраховател
Munich Re за поемане на върхови рискове.


Управлението на дружеството е едностепенно и се осъществява
от съвет на директорите, председателстван от Георги Георгиев,
които е и изпълнителен директор, а членове са Йордан Генчев и
Ивет Белева.


ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИК-ЦЕНТЪРВзаимозастрахователната компания е регистрирана в
края на 1997 година. При учредяването си дружеството обединява
662 физически лица, а към края на първото полугодие на 1998 г.
съдружниците в него са над 2000 души.


МЕДИК-център предлага комплексни застраховки
Живот с различни опции. Над 100 застрахователни агенти
от цялата страна предлагат продуктите на великотърновската кооперация.


Само за първото полугодие на тази година МЕДИК-център
реализира премиен приход от 230 млн. лева. Нетната печалба на
кооперацията надхвърля 27 млн. лв., а внесените в държавната хазна
данъци са близо 16 млн.лева.


Собствените средства на МЕДИК-център
покриват границата й на платежоспособност с 300%, а застрахователните
й резерви на стойност 4 млрд. лв. са изцяло инвестирани в ДЦК.


Компанията се управлява едностепенно от управителен
съвет. Изпълнителен директор на ВЗК МЕДИК- център
и член на УС е Грета Узунова, а председател на УС е Борис Георгиев.ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРСКИ ИМОТИ
АД


Компанията е създадена на 6 април 1994 г. от няколко
физически лица, сред които са и сегашните й шефове Данчо Джиков
и Ангел Крайчев.


В началото на 1998 г. в Български имоти
се вля фирмата Международен застрахователен институт,
която внесе в дружеството капитал от 3 млрд. лева. От тях 1.638
млрд. лв. са парична вноска, а остатъкът са дълготрайни материални
и нематериални активи. Сега акционерите на застрахователната компания
с право на глас са дружеството Нагано България ЕООД,
което владее 50%, и 10 физически лица, сред които повече от 5%
притежават Христо Николов, Данчо Джиков и Ангел Крайчев.


Реализираният бруто-премиен приход от застрахователната
компания за 1997 г. възлиза на 2.254 млрд. лв., а нетната печалба
за същия период е 1.212 млн. лева. Заделените застрахователно-технически
резерви са 779 млн. лева. Те са инвестирани изцяло в банкови депозити
и в дълготрайни активи. Границата на платежоспособност на дружеството
е 400 млн. лв., но собствените му парични средства многократно
я превишават.


В момента Български имоти обслужва над
53 000 действащи застрахователни договора.


Български имоти осъществява дейността
си в цялата страна посредством 26 клона и 31 представителства.
Компанията предлага на своите клиенти осем основни вида застрахователни
услуги. Председател на СД е Данчо Джиков.


ЕЙ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО АД


Смесеното българо-американско застрахователно дружество
е създадено в началото на 1994 г., като в началото е записано
и работи под името Общо Застрахователно Дружество
АД. Негови учредители са Кепитал инвестмънт груп Инк.,
Тераинвест, Инкомгруп, ПИМБ и Дженерал
лизинг къмпани. През декември 1996 г. американската застрахователна
компания AIG закупува 33.33% от акциите на Общо Застрахователно
Дружество, а в момента собствеността в компанията е поделена
между американската застрахователна групировка AIG (99.999%) и
Борислав Боянов, адвокат на компанията, който притежава една акция
с право на глас. Набраният от ЕЙ АЙ ДЖИ България капитал
е 4 млрд. лв., внесен изцяло в пари.


За миналата година общите приходи, реализирани от
дружеството, са в размер на 1.479 млрд. лв., но въпреки това то
отчита загуба за близо 150 млн. лева. Достигнатата от българо-американското
дружество граница на платежоспособност е 131.098 млн. лв., а заделените
застрахователно-технически резерви са в размер на 159.722 млн.
лева. По-голямата част от резервите - 44.5%, са банкови депозити,
а остатъкът е инвестиран в ценни книжа, издадени или гарантирани
от държавата.


Презастрахователните договори на дружеството са с
внушителни лимити, които му дават възможност да поема рискове,
превишаващи многократно капацитетните му възможности.


Дружеството предлага на клиентите си девет основни
вида застрахователни услуги, а дейността си осъществява посредством
два клона в цялата страна. Освен това за компанията работят и
над 200 посредници във всички по-големи градове.


Управлението на ЕЙ АЙ ДЖИ България е
двустепенно. Управителният съвет на дружеството се председателства
от Лука Доков, а негови членове са Джеръми Катерхем и Пол Хил.ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
АД


Застрахователната компания чака съдебно решение за
регистрацията си. Капиталът й е 3 млрд. лв. и е внесен изцяло
кеш. Акционери в дружеството са гръцките застрахователни компании
Интерамерикан Хеленик Лайф Иншуранс къмпани с 50.1%
и Интерамерикан Хеленик Асистанс Иншуранс къмпани
с 49.9 процента.


Интерамерикан България възнамерява да
предложи на клиентите си седем вида застрахователни услуги, между
които и задължителната Гражданска отговорност.


Дружеството е с едностепенна система на управление.
Съветът на директорите му включва петима членове. За бъдещ шеф
на застрахователното дружество Интерамерикан България
се спряга Ангел Ирибозов, доскорошен изпълнителен директор на
вече обявената в ликвидация Първа универсална застрахователна
компания.


ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРСКИ ИМОТИ
АД


Животозастрахователното дружество е създадено през
юни 1995 г. от група физически лица. Повечето от тях са акционери
и в едноименното общозастрахователно дружество. През февруари
1998 г. в ЖЗК Български имоти се вливат ПЗК Пол
инс и ВЗК Български воин.


Внесеният от дружеството капитал е 2 млрд. лв., от
които половината са в парична вноска, а остатъкът - дълготрайни
материални и нематериални активи.


Акционерите на застрахователната компания с право
на глас са дружеството Нагано България ЕООД - 50%,
и няколко физически лица, сред които над 5% дял притежават Данчо
Джиков и Ангел Крайчев.


Застрахователните приходи на Български имоти
за 1997 г. са в размер на 192 млн. лева. Нетната печалба на дружеството
е 693 000 лева. Заделените застрахователно-технически резерви
на компанията възлизат на 192 млн. лв., а границата й на платежоспособност
е 600 млн. лева.


Дейността на ЖЗК Български имоти се осъществява
посредством клоновата мрежа на едноименното общозастрхователно
дружество. Предлаганите от компанията застраховки са: Живот,
Застраховка за пенсия, Дългосрочна здравна застраховка,
Женитба и детска застраховка и Допълнителна
застраховка.


И животозастрахователната, и общозастрахователната
компания Български имоти се ръководят от управителни
съвети, които председателства Данчо Джиков, а техни членове са
Ангел Крайчев - изпълнителен директор и на двете дружества, Николай
Сотиров, Снежана Цанева и Димитър Смиленов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във