Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВИЯТ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА Е ГОТОВ

Според законодателната програма на парламента новият закон за ценните книжа трябва да бъде внесен през април. Окончателният текст, изготвен от Комисията по ценните книжа и фондовите борси с помощта и на чуждестранни експерти, вече е готов и е разпратен за мнения както до държавни институции, така и до главните участници на пазара. Първото сериозно публично обсъждане на новите текстове ще се проведе в края на този месец.


Малките промени в сегашния закон, които бяха внесени от депутатите Никола Николов, Атанас Папаризов и Александър Праматарски, бяха определени от някои специалисти като доста либерални спрямо извънборсовия пазар. Той ще се контролира въз основа на наредба, приета от Комисията по ценните книжа и фондовите борси.


В текстовете на новия закон, които комисията предлага, има много по-подробна регламентация на основни понятия и процедури. Говори се за уреждане на правния режим не само на акции и облигации, но и на варианти, опции, фючърси и договори за разлики.


Ценните книжа ще могат да се търгуват само на борсата или на организиран извънборсов пазар. В преходните и заключителните разпоредби на проекта се предвижда държавата в лицето на Министерството на финансите да участва в създаването на извънборсов пазар, а ако до 31 декември 1998 г. такъв не бъде създаден от инвестиционните посредници, то държавата ще го създаде и ще го нарече Национален организиран извънборсов пазар на ценни книжа. Това ще бъде едно акционерно дружество, което, за разлика от фондовата борса, ще може да реализира печалба и да раздава дивидент. Идеята е повторение на текстовете от закона, които доведоха до създаването на Централния депозитар от държавата, чиито учредители бяха БНБ, Министерството на финансите и Центърът за масова приватизация. След учредяването на новата институция държавните структури продадоха на желаещите част от своите дялове и явно целта е същото да се получи и с извънборсовия пазар.


Проектозаконът за ценните книжа предвижда и значително разширение на правомощията на комисията. Тя ще може да предявява искове пред съда, ако контролираните от нея участници на пазара са направили закононарушение, и ще може да изпраща свои представители на заседанията на управителните и контролните им органи. На общите събрания на публичните дружества ще могат да взимат участие акционери, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на събранието. На него по закон право да присъстват ще имат и представители на комисията.


Предложените промени ще позволят на комисията да следи изкъсо играчите на капиталовия пазар, което едва ли ще се хареса на мнозинството от тях.


Сериозни промени се предлагат и в уредбата на търговото изкупуване на акции. Идеята е предложение за такова изкупуване да се прави, ако става въпрос за дял над 33 процента. Досега в закона този процент беше 25 и това беше един от най-спорните моменти. Много от инвестиционните посредници в началото се въздържаха да изкупуват над 25% от капитала на дадено дружество, но когато това се случи за пръв път - на първия ден на търговията на БФБ-София, комисията не се намеси, защото според закона за определянето на цената трябва да се вземе предвид търговията с едни акции за срок от шест месеца, а такъв период все още не беше изминал. Поради това процедурата на търговото предложение до днес не е прилагана. На пазара все още няма нито едно инвестиционно дружество и главната причина за това е неразвитата търговия, липсата на информация за състоянието на дружествата и почти отсъстващата защита на дребните акционери. Според новите текстове инвестиционните дружества ще трябва да бъдат ръководени от управляващи дружества. Те също ще получават разрешение за извършване на тази дейност от комисията и капиталът им не може да бъде по-малък от 100 млн. лева. Управлението ще се извършва чрез инвестиционни нареждания, които ще се изпълняват от управителния орган на инвестиционното дружество.


Сериозни допълнения се предлагат и в главата, засягаща принудителните административни мерки. До голяма степен желанието е Комисията за ценните книжа да придобие правомощия, близки до тези, които има Централната банка. Става въпрос за правото на свикване на общо събрание на дружествата, нарушили закона, правото за назначаване на съветник или квестор и т.н.


Обсъждането на предложения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси текст безспорно ще бъде съпроводено от поредица от емоционални дискусии, които ще започнат сред професионалните кръгове и ще завършат в парламента. Крайният вариант на този основен за пазара закон ще бъде една от основните причини за успеха или неуспеха на капиталовия пазар у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във