Банкеръ Daily

Общество и политика

Нови политики на ЕС за намаляване замърсяването на въздуха

Европейският парламент прие с 446 гласа „за“, срещу 146 гласа „против“ и 79 „въздържал се“ резолюция с предложения за намаляване на замърсяване на въздуха от транспорта, енергийният сектор и земеделието. Евродепутатите подчертават, че замърсяването на въздуха изисква действия на всички нива на управление, затова е необходимо разработването на планове за действие за чист въздух.

Световната здравна организация дава препоръка на Европейската комисия да предложи въвеждането на значително по-строги стандарти за прахови частици PM2,5 в правилата на ЕС относно качеството на въздуха. Мерките трябва да адресират източниците на замърсяване на въздуха и всички сектори на икономиката.

В резолюцията се отбелязват нарастващите вреди за здравето от замърсяването на въздуха, причинени от трафика. Посочва се необходимостта Европейската комисия да актуализира директивата относно качеството на атмосферния въздух в съответствие със сегашните лимити на СЗО за прахови частици, серни оксиди и нива на озона. Призовава се за засилване на проверките за гарантиране на спазването на изпитателните процедурни стандарти за емисии на дизелови автомобили съгласно законодателството на ЕС .

Евродепутатите насърчават използването на дигиталните технологии в борбата със замърсяването на въздуха посредством прилагането на принципа "замърсителят плаща". Пример за такава възможност са електронно начисляване на пътни такси и електронно издаване на билети като ценообразуването ще е въз основа на екологичните характеристики на превозните средства. Други предлагани мерки в резолюцията са ЕС да разработи процедури за колективна правна защита за предпазване на потребителите при случаи на бъдещи скандали с автомобилни емисии. Производителите ще трябва да поправят неотговарящите на нормите дизелови автомобили на собствени разноски.

Очаква се до 2021 година Комисията да продължи да намалява емисиите в ЕС на NOx от автомобили и така да подпомогне преодоляване на различията между лимитите за емисии от автомобили и реалните измерени нива по пътищата.

 Идеята на евродепутатите е бъдещото финансиране чрез Общата селскостопанска политика (ОСП) да бъде свързано със задължителните мерки за намаляване на нивата на замърсяване на въздуха. Те призовават до 2030 година да бъдат изведени от употреба на въглищата като енергиен източник от всички държави членки. Евродепутатите отбелязват, че 94% от емисиите на амоняк и 40% от емисиите на метан произлизат от земеделски дейности.

Бременните жени, децата и възрастните хора продължават да бъдат най-уязвимата група от нарастващото влошаване на качеството на въздуха. Тревожен факт е, че близо 90% от европейците, живеещи в градове, са изложени на нива на замърсяване на въздуха считани за вредни за човешкото здраве. Всяка година в ЕС над 400 000 случая на преждевременна смърт се дължат на замърсяването на въздуха.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във