Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВАТА СХЕМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ НЕ ВКЛЮЧВА ФАЛИРАЛИТЕ БАНКИ

Спестяванията във фалирали банки ще се изплащат веднага
след като БНБ отнеме лиценза на банката. Това гласи новият законопроект
за гарантиране на влоговете в банките. Досега изплащането бе възможно
едва след появата на съдебно решение за обявяване на съответната
банка в несъстоятелност.


Известно е, че още преди две години бе приет Закон
за държавна защита на влоговете, но той бе написан почти на коляно
под натиска на масовите банкови фалити. С приемането на новия
закон старият ще бъде отменен.


Според финансовия министър Муравей Радев новата редакция
е изградена на основата на пазарните принципи. Законопроектът
предвижда да се създаде специален Фонд за гарантиране на влоговете.
Постъпленията в приходната му част ще се формират от задължителните
отчисления на всички търговски банки, които имат право на влогонабирателна
дейност, от доходите от инвестиране на набраните във фонда средства
от заеми и дарения и т.н.


Вноските на търговските банки са еднократни (встъпителни)
и ежегодни. Съгласно проекта встъпителната вноска е 1% от записания
капитал на кредитната институция, но не по-малко от 100 млн. лева.
Тя ще трябва да се преведе по сметката на фонда в срок до 30 дни
след вписването на банковото дружество в търговския регистър.
Същото важи и за клоновете на чуждестранните банки у нас. В случай
че дадена банка просрочи плащането за съответния срок, ще й бъде
начислена лихва. Вноските във фонда ще се признават за разход
на банките.


Годишната премийна вноска на кредитната институция
е 0.5% от общата сума на влоговете в нея към 31 декември на предходната
година. Законът въвежда понятието влогова база, с която определя
съвкупността от всички влогове, привлечени от банката. Размерът
на вложенията в чуждестранна валута се определя по курса на БНБ
в деня на плащането.


В случай че няколко банки изпаднат във фалит и набраните
средства във фонда не са достатъчни за покриване на задълженията
им, по решение на неговия управителен съвет недостигът се покрива
в следната последователност: първо, банките се задължават да преведат
авансово годишни премийни вноски, като за база се вземе обемът
на влоговете в последния ден на предишния месец. По-късно при
редовното плащане на вноската авансово предоставените суми ще
се приспадат от премийна вноска за следващата година. Второ -
ще се увеличи размерът на годишната премийна вноска, който обаче
не може да надхвърли 1.5% от влоговата база. Трето - за покриване
на недостига от средства фондът може да ползва заеми.


Все пак е предвидено, в случай че натрупаните средства
във фонда надхвърлят 5% от общия размер на влоговата база в банките,
управителният съвет да има право да намали годишните премийни
вноски.


На практика, според законопроекта, влоговете до 2
млн. лв. ще се ползват с 95% защита. От тази сума нагоре, но не
повече от 5 млн. лв., ще се гарантират до 80 процента. Валутните
влогове ще се изплащат по курса на БНБ към деня на отнемане на
лиценза на банката.


Това е направено най-вече за да се гарантират
дребните спестители. А огромната част от спестяванията на населението,
ако въобще имат такива, са в точно в тези параметри. Над 5 млн.
лв. според нас не е необходимо да се гарантират и всеки трябва
да си преценява риска - заяви Муравей Радев.


Добре е все пак да се знае, че новите разпоредби
ще важат само за тези банки, които имат нещастието да фалират
от този момент нататък. За всички банки, които вече са обявени
или са в процедура по несъстоятелност, се запазват сега действащите
разпоредби.


Фондът за гарантиране на влоговете ще се представлява
от управителен съвет. Съгласно законопроекта председателят на
УС ще се назначава от президента на републиката, а заместник-председателят
ще се избира от УС на БНБ. Те ще трябва да определят още двама
членове. Асоциацията на търговските банки също ще има свой представител
в УС на фонда.


През миналата седмица правителството одобри и Закон
за преобразуване на Държавна спестовна каса в еднолично акционерно
дружество. ДСК се превръща в нормална търговска банка, която ще
има право да извършва всички банкови операции, предвидени в Закона
за банките. Известно е, че това бе едно от изискванията на международните
финансови институции. Така след влизането на закона в сила ДСК
ще започне да набира влогове във валута. Те обаче няма да са със
100% гаранция, обясни управителят на ДСК Спас Димитров. Пълната
гаранция ще важи само за левовите влогове, и то в продължение
на две години. В този преходен период на преструктурирането БНБ
ще налага на кредитната институция по-сериозни ограничения.


Проектът предвижда единствен акционер на банката
да е държавата, представлявана от Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във