Банкеръ Daily

Общество и политика

Нов закон за колективна защита на потребителите

Законопроект на Министерския съвет за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите ще въвежда в законодателството ни изискванията на едноименната Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета, което трябва да стане до края на годината. Инициативата е продиктувана от увеличаване на риска голям брой потребители да бъдат увредени от една и съща незаконна практика или от едно и също нарушение поради нарастващата глобализация и цифровизация на икономиката. 

Директивата изисква от държавите - членки да имат поне един механизъм за колективна защита на потребителите, съответстващ на механизма за предявяване на представителни искове, предвиден в нея, с цел да се гарантира както на европейско ниво, така и на национално, че потребителите във всички държави - членки на ЕС, разполагат с поне един ефективен и ефикасен процесуален механизъм за предявяване на представителни искове за налагане на мерки за преустановяване или забрана и на мерки за обезщетение за вреди.

Извършена от Европейската комисия проверката за пригодност и изготвен по нея доклад показват, че въпреки наличието на процесуални механизми в държавите членки,

рискът от нарушения на законодателството на ЕС,

които засягат колективните интереси на потребителите, се увеличава ежедневно - поради ниската ефективност и съществените различия в процедурите. 

Същевременно, девет държави членки изобщо не са изградили такива механизми, какъвто България все пак има чрез уредба в Закона за защита на потребителите и Гражданския процесуален кодекс. 

За разлика от исковете за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, исковете за обезщетения съгласно сега действащия закон могат да се предявяват само от сдружения на потребителите. В тези насоки са и основните идентифицирани проблеми на европейско и на национално ниво, които налагат предприемането на законодателни промени по отношение на средствата за колективна защита на потребителите.

По отношение на исковете за преустановяване и забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите са констатирани ограничен обхват, продължителност на процедурата, ограничено действие на решенията,

нисък размер на санкциите за неспазване на съдебните решения,

както липса на възможност за спиране давностните срокове при започнато производство. 

Тези недостатъци са още по-сериозни при исковете за преустановяване и забрана на нарушения с трансгранично измерение, поради което възможността за търсене на съдебна защита в друга държава - членка почти не се използва от квалифицираните организации.

По отношение на исковете за обезщетение проблемът е в продължителността на производството по исковете за преустановяване и забрана на нарушения, която обикновено надхвърля  давностните срокове за предявяване на искове за обезщетение. В резултат на това, потребителите губят правото на обезщетение, докато

печалбата, получена чрез заобикаляне на закона, остава за търговеца.

Това, съчетано с факта, че съществуващите санкции за неспазване на решенията на съда за преустановяване или забрана не изглеждат достатъчно възпиращи, не обезкуражава търговеца да продължи нарушението и не предотвратява в достатъчна степен възможни бъдещи нарушения.

Със законопроекта се разширява се значително материалният обхват на представителните искове, като броят на обхванатите европейски актове нараства от 13 на 66, включвайки редица нови области на защита - данните, финансовите услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации и други. Разширява се и кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за обезщетение за вреди. Това ще могат да правят не само сдруженията на потребителите (както е в момента), но и Комисията за защита на потребителите и квалифицираните организации, определени от държавите членки за предявяване на трансгранични представителни искове. За признаването на квалифицираните организации по реда на закона се въвеждат единни критерии. 

Въвежда се и възможност

съдът да осъществява контрол за конфликт на интереси

при предявяване на представителен иск за обезщетение, когато финансирането му е от трета страна. Търговецът пък ще е длъжен да информира заинтересованите от такъв иск за всяко влязло в сила съдебно решение за преустановяване или забрана на практика, съставляваща нарушение. Процесуалният ред за разглеждане на представителните искове ще е ускорен, като ще се разглеждат по реда на уреденото в ГПК „Бързо производство“.

Влязло в сила съдебно решение, с което се установява нарушение на колективните интереси на потребителите,

ще може да се използва от всички държави като доказателство

във всеки иск за обезщетение за вреди срещу същия търговец за използване на същата практика.

Това ще се прилага и по отношение на влязло в сила решение по такъв иск на съдебен или административен орган на държава - членка на ЕС.

Предвижда се спиране на давностните срокове за предявяване на представителен иск за обезщетение. Те ще спират да текат по отношение на заинтересованите потребители от момента на предявяване на иска до окончателното. Същевременно се увеличава размерът на санкциите за неспазване на съдебни актове отстрана на осъдения търговец. 

С цел синхронизиране на уредбата, законопроектът

предвижда промени е в още няколко нормативни акта

- Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронната търговия.

"Очакваният резултат от прилагане на законопроекта за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите е постигане на високо ниво на защита на потребителите чрез установяване на ефективен механизъм за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите, и за обезщетение за вреди на потребителите.

Създаването на възможност за използване на решенията по искове за  преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите, като доказателство за извършени нарушения ще улесни потребителите по-лесно да предприемат последващи действия за получаване на обезщетение", мотивират се вносителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във