Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОРМАЛНАТА ТЪРГОВСКА АКТИВНОСТ ОТНОВО СМУТИ БАНКОВАТА ЛИКВИДНОСТ

За периода 23-27 февруари
Министерството на финансите трябваше да посрещне плащания на главници
и лихви по ДЦК в размер на 13.435 млрд. лева. На публиката бе
предложен съвкупен номинал от 20 млрд. лв., разпределен в две
емисии съкровищни бонове - тримесечна за 5 млрд. и шестмесечна
за 10 млрд. лева. Въпреки силно напрегнатата и интензивна търговия
на междубанковия левов пазар финансовите институции за пореден
път не пренебрегнаха офертата на бюджета. И двете емисии бяха
изкупени без остатък като превишението на заявените поръчки над
предложените номинали остана обичайно високо - 92.4% за краткосрочните
тримесечни бонове, и внушителните 221.2% - за шестмесечните.


Освен традиционно високата
доходност другата причина за това е неотмененото изискване банките,
обслужващи бюджетни организации, да гарантират стопроцентово техните
средства със собствен портфейл от ДЦК. Този факт се обуславя от
засилените в края на месеца трансфери с бюджетни пари, свързани
със събирането и разпределението на различните видове данъчни
приходи. Очерталата се тенденция към занижаване на съвкупния номинал
на новите емисии може би ще активизира и вторичния пазар на ценни
книжа, където некласираните участници в аукционите ще потърсят
недостигащите им обеми.


Постигнатата средна годишна
доходност по двете нови емисии отново се размина с посоката на
лихвените равнища на междубанковия левов пазар. Основният лихвен
процент закономерно падна до 5.53% и ще предизвика ново благоприятно
намаление на относителния дял на лихвите по вътрешни заеми в общата
структура на бюджетните разходи. Същевременно фискалният резерв
на правителството за периода 13-20 февруари достигна най-високата
си стойност до момента - 1.923 млрд. лева. Седмичното увеличение
за посочения период възлиза на 5.16 процента.


Междубанковият пазар за
левови депозити отбеляза изключително динамична и напрегната седмична
търговия. Непромененият от централната банка 15-процентов лимит
за ползване на средства от блокираните по сметките минимални задължителни
резерви се оказа твърде недостатъчен, за да покрие всички наредени
клиентски плащания. Български и чуждестранни банки активно търсеха
левове. Като индикатор за последвалия недостиг може да се посочи
и резкият спад в равнището на банковите резерви. От парите по
сметките на финансовокредитните институции, отчитани в пасива
на управление Емисионно към 20 февруари бяха изтеглени
и наредени 98.481 млрд. лева.


Нормалната търговска активност
на стопанските субекти отново смути ликвидността във финансовия
сектор. Перманентната свръхчувствителност на отделни банки и на
банковата система като цяло към реакцията на клиентите е безусловен
признак за нестабилност и уязвимост. В петък миналата седмица
цените на сключените сделки за предоставени левови депозити с
падеж 4 март 1998 г. достигнаха стойности от 3.0 до 3.5% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във