Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕПОЧТЕНАТА РЕКЛАМА ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Проектозаконът за защита на потребителите и за правилата за търговия вече се обсъжда в комисиите на Народното събрание, а до месец се очаква да бъде разглеждан и в парламентарната зала. След приемането му той трябва да осигури безопасност и по-добро качество на предлаганите на пазара стоки и услуги и ясни правила при осъществяването на търговския оборот, пише в мотивите на правителството към проекта.


Появата му се обяснява с невъзможността на сега действащите закони и на правната система да защитят ефективно живота, здравето и икономическия интерес на потребителите и да отговорят на изискванията за приемането на страната ни в Европейския съюз. Друг е въпросът защо това става едва сега, а не преди пет-шест години, когато подобен нормативен документ бе приет дори и в Русия.


Специално място в проектозакона е отделено на заблуждаващата и непочтената реклама. Тя се забранява, като отговорност за евентуалната й поява ще носят рекламодателите и рекламните агенции, гласи ал. 1 на чл. 28 от проекта. Като заблуждаваща ще се третира всяка реклама, която подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига ... и да повлияе на тяхното икономическо поведение.


За да се реши дали една реклама е заблуждаваща, ще се преценяват куп характеристики на стоките като вид, състав, годност, географски и търговски произход, резултати от изпитания, цена и методиката на нейното формиране, условията за доставка, а също и данни за рекламодателя и неговата фирма, собствеността на правата върху рекламираната индустриална или интелектуална собственост, получените награди и отличия и пр.


Като непочтена пък проектът определя рекламата, която не назовава пряко производителя; съдържа елементи на дискриминация по отношение на пол, раса, религия, националност, политически убеждения, възраст, физически или умствени способности или накърнява човешкото достойнство; предизвиква безпокойство, страх или използва тези чувства и липсата на опит от страна на потребителите; която използва по неподходящ начин обществената склонност за предсказване на бъдещето или обещава лесни печалби.


Непочтена е и рекламата, която чрез начина на представяне и елементите, които съдържа, създава объркване сред потребителите на стоката или услугата чрез представянето им по начин, подобен на този на известни производители.


Според юристи, ако се прилагат стриктно, изброените общи и неясно формулирани критерии ще се стигне до масово спиране на реклами - възможност, от която на първо място ще се възползват конкурентните фирми, произвеждащи същата или сходна продукция!


Едва ли някой би могъл да определи например какво точно означават текстът и реклама, която... обещава лесни печалби. Колко лесни - защото и печалбите от тото или лотария са лесни. За тях човек нито се поти, нито употребява някакъв интелектуален потенциал. Ще се забрани ли при това положение рекламата на спортния тотализатор? А и какви печалби се имат предвид - тройка от тотото - 500-800 лв. или шестицата от 700 млн. лева. Печалба са и спечелените от гурбет в Германия 2000 г. марки, печалба са и взетите 800 марки за бране на портокали в Гърция, печалба носи и играта с акции на фондовата борса...


Ако се съди пък по алинея 2 на споменатия вече член, всяко лице, което има правен интерес, може да предяви иск за забрана на реклама, която определя за заблуждаваща или непочтена и/или за вредите, които е претърпяло от тази реклама. Документът предвижда съдът да разпореди спирането на такава реклама или дори да забрани нейното разпространение още при предявяването на иска и преди тя да е станала публично достояние. Проектът дава възможност на съда да спре реклама и по своя преценка - т.е. без това да е изрично поискано от предявилото иска лице.


Всички текстове, отнасящи се до рекламирането на стоки и услуги в закона, целят според създателите му само едно - потребителят да получава пълна, точна и ясна информация за това, което купува.


Правото на потребителя да получава тази информация и да я изисква се третира още във член 2 на проекта. Съгласно записаните текстове всяка стока трябва да е придружена с данни за качествените й характеристики, в това число състав, опаковка, инструкция за ползване, комплектовка и поддържане, за цената и количеството, влиянието й върху други стоки при евентуално съвместна употреба, опасности, свързани с употребата и поддържането й, да е отбелязан срокът на годност и гаранцията.


Цялата информация трябва да е на български език, включително и при стоките от внос. Абсолютно задължителен е етикетът. Ако видът на стоките не позволява поставяне на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителите данните по друг подходящ начин или чрез предоставяне на съответни документи.


Проектът забранява продажбата на стока без цена! Необходимо е цената да е видимо четлива, поставена върху самата стока, а когато това не е възможно - в непосредствена близост до нея. Документът предвижда и забрана за продажбата на едни и същи стоки на различни цени в един търговски обект.


Всички цени се обявяват в левове гласи пък алинея 5 на чл. 7. Което ще хвърли в ужас търговците на бяла техника и електроника и най-вече тези от Търговски комплекс Илиянци в столицата.


За всяка извършена продажба търговецът е длъжен да издава документ, който да съдържа най-малкото данни за датите на продажбата, вида на стоката и цената.


Специална глава е отделена на изискванията за безопасност. Стоките трябва да се пускат на пазара само след оценка и установяване на съответствието им с тези изисквания. За съжаление оценяването на стоките ща започне едва след 1 декември 1998 г., когато ще влезе в сила нарочната Наредба за оценяване на съответствието с изискванията за безопасност.


При неспазване на разпоредбите за безопасност чл. 16 от проекта предвижда и най-тежката санкция от всички досега приети нормативни актове: Общият размер на отговорността на производителя за имуществени вреди, причинени от един и същ дефект на идентични стоки, в резултат на който е настъпила смърт или телесна повреда на няколко увредени лица, е до 100 млрд. лева.


Да му мислят последователите на цар Киро! А за мислене има време - законът ще влезе в сила три месеца след обнародването му в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във