Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕЛИКВИДНИТЕ БАНКИ ЩЕ СЕ ОТЧИТАТ ЕЖЕДНЕВНО

Коледният подарък на БНБ за търговските банки бе новата Наредба N11 - за управлението и надзора върху ликвидността. Тя бе приета от управителния съвет на Народна банка на 22 декември 1997 година.


На практика новата наредба дава изцяло нови правила и за разлика от старата, както твърдят експерти, е и по-опростена. В същото време направените изменения са съобразени с изискванията на Базелския комитет по банков надзор.


Според подуправителя на БНБ Емилия Миланова основната цел при подготовката на новата Наредба N11 бе да се намали броят на изчисляваните коефициенти, да се изчистят неясните формулировки, както и да се опростят наредбата и отчетните форми. По този начин ще се улесни приложението й и ще допринесе за получаване на по-достоверна и навременна информация в Банков надзор.


На практика с Наредба N11 се определят условията и редът за осигуряване на постоянна способност на банките да посрещат задълженията си. Изготвеният поднормативен акт има за цел да защити оцеляването на кредитната институция от случаите на непредвидено изтичане на парични средства или на увеличаване на загубите от кредитната дейност. Така, по думите на централни банкери, при неблагоприятни обстоятелства системата ще играе ролята на първа защитна бариера за оцеляване на банката.


От публикувания в Държавен вестник текст става ясно, че основната цел на добрата система за управление на ликвидността е да подготвя планове за оцеляването на банката в случай на непредвидено изтичане на паричните й средства, дължащо се на неочаквани събития като големи загуби по кредити, измама или други подобни неблагоприятни обстоятелства. За да може това да се осъществи, финансовокредитните институции ще трябва да изготвят и приемат вътрешни правила за управление на ликвидността си, които включват изчерпателни информационни системи и процедури за наблюдение и оценка на подходящото ниво на ликвидните активи. С такива активи кредитната институция трябва да разполага във всеки един момент, като отчита възможността за неочаквани и неблагоприятни парични потоци. Същевременно банките трябва да разработят вътрешните правила за управление на ликвидността в два варианта. Първият е с оглед на нормалното осъществяване на дейността на кредитната институция като действащо предприятие. Вторият трябва да включва плановете за действие при извънредни обстоятелства, или при така наречената ликвидна криза.


Според наредбата всяка банка ще трябва да създаде и орган за управление на ликвидността, който е пряко подчинен на съвета на директорите. БНБ поставя изричното условие в органа да участва поне един от мениджърите на банката, който е лицензиран в съответствие със Закона за банките.


Информационната система за наблюдение на ликвидността на всяка финансова институция трябва да се основава на създаването и поддържането на падежна таблица, на оценката и управлението на паричните потоци и на поддържането на адекватен размер ликвидни активи. По смисъла на Наредба N11 ликвидни активи са парите в наличност, по сметки в БНБ (без задължителните минимални резерви), по разплащателни сметки в други банки и държавните съкровищни бонове и облигации.


Информацията, която се съдържа в падежната таблица, се наблюдава и актуализира ежедневно, като се преценяват краткосрочните и средносрочните ликвидни нужди на банката. Отделните падежни таблици се правят едновременно както за сценария действащо предприятие, така и за сценария ликвидна криза.


На практика в тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба банките трябва да представят в Банков надзор приетите от тях правила, да формират органа за управление на ликвидността, както и да създадат информационна система.


Същевременно банките, които работят нормално, са задължени да представят всеки месец в БНБ отчети за паричните потоци в лева и валута, както и прогнозните данни за тях. Ако управление Банков надзор установи, че дадена банка има съществен ликвиден проблем, който изисква предприемането на незабавни мерки, подуправителят на БНБ Емилия Миланова ще изиска банката да представя отчетите си ежедневно или всяка седмица. Те ще трябва да бъдат изготвени на базата на сценария ликвидна криза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във