Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕИЗВЕСТНИТЕ В НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ

I. По Закона за облагане доходите на физическите лица


Как ще се облагат доходите от наеми през 1998 година? Запазват ли се авансовите вноски и как ще се извършват?


Пита Божидар Стефанов от София


Отговор: И през 1998 г. доходите от наеми ще се облагат, като от техния брутен размер се намаляват, без документиране, 20% като признати разходи на собственика във връзка с поддържането на имота. Получената разлика се нарича данъчна основа за облагане на доходите от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество. Както през 1997 г., и през новата година ще се дължи авансов данък в размер на 15% от данъчната основа. При внасянето на данъка обаче има съществени различия в сравнение с 1997 година.


На първо място, авансовият данък се внася, след като сумата на данъчната основа на приходите от всички източници превиши годишния необлагаем доход, който е 720 000 лева. През 1997 г. доходите от наеми се облагаха авансово, след като същите надвишаваха съответна част от годишния необлагаем минимум, който беше диференциран по периоди.


На второ място, задължението за внасяне на авансовия данък през 1998 г. е само на наемодателя. През 1997 г. имаше двоен режим: когато наемател беше юридическо лице, то беше задължено да удържа и внася авансовия данък. Когато наемател беше физическо лице, задължението за внасяне на авансовия данък беше на наемодателя.


Авансовите плащания на данъка за доходите от наеми се извършват всяко тримесечие до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Вноските се правят в данъчната служба по местоживеене на наемодателя.


Очакваме писмено въпросите на нашите читатели!

Facebook logo
Бъдете с нас и във