Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ.

Предмет

Чл. 1 (1) С тази наредба се уреждат условията и редът

за издаване и отнемане на сертификати, удостоверяващи наличието

на квалификация и професионален опит в банковото дело.

(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за

лицата, управляващи и представляващи клонове на чуждестранни банки

в страната, освен ако не са получили сертификат, удостоверяващ

наличието на квалификация и професионален опит в банковото дело

съгласно изискванията на законодателството по седалището на чуждестранната

банка.

Условия за издаване на сертификат

Чл. 2. Сертификат, удостоверяващ наличието на квалификация

и професионален опит в банковото дело, се издава на лица, които

трябва:

1. Да имат висше икономическо или юридическо образование.

2. Да са заемали не по-малко от три години ръководна

длъжност в:

а) банка, застрахователно дружество или приватизационен

фонд;

б) финансова къща или инвестиционен посредник, спрямо

които не са прилагани административни мерки;

в) Българската народна банка, Министерството на финансите,

Комисията по ценните книжа и фондовите борси, Сметната палата,

Банковата консолидационна компания-АД или Централния депозитар.

3. Да са заемали не по-малко от четири години експертна

или юридическа длъжност в дружествата и институциите по т. 2.

4. Да са работили не по-малко от пет години като

ръководители на финансови, счетоводни или правни отдели на търговски

дружества с регистриран капитал в размер, не по-малък от 5 млрд.

лева.

Молба за издаване на сертификат

Чл. 3. Лицата, които искат да им бъде издаден сертификат,

удостоверяващ наличието на квалификация и професионален опит в

банковото дело, подават молба до подуправителя, ръководещ управление

Банков надзор.

Необходими документи за издаване на сертификат

Чл. 4. Към молбата по чл. 3 лицата прилагат следните

документи:

1. Заверен препис от диплома за завършено висше икономическо

или юридическо образование.

2. Биографична справка, която съдържа най-малко данни

за: а) трите имена; б) националност; в) дата и място на раждане;

г) единен граждански номер, а за чуждестранни лица с местопребиваване

в страната - аналогични на единния граждански номер данни; д)

домашен адрес; е) образование, включително наименование на учебните

заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение;

ж) посетени квалификационни курсове, семинари с означение на мястото

и срока на обучението; з) история на професионалния опит, характеристика

на заеманите длъжности по години; и) настояща месторабота и характеристика

на заеманата длъжност.

3. Препоръки от поне две физически лица с ръководни

функции в различни дружества или институции по чл. 2, т. 2 или

от хабилитирани преподаватели по финанси, счетоводство или търговско

право.

4. Документ, удостоверяващ постоянно местожителство

или местопребиваване в страната.

5. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.

2.

6. Други документи, поискани по реда на чл. 6, ал.

5.

7. Документ за платена надзорна такса по чл. 10.

Комисия за проверка на документите

Чл. 5 (1) Подуправителят, ръководещ управление Банков

надзор, със заповед назначава комисия от 5 членове, която

разглежда получените заявления за издаване на сертификати.

(2) Подуправителят, ръководещ управление Банков

надзор, определя със заповедта за назначаване на комисията

онзи неин член, който ще ръководи и организира дейността й. Ръководителят

на комисията свиква и ръководи нейните заседания.

(3) Членове на комисията са три лица с икономическо

и две с юридическо образование и се назначават измежду служителите

в Централната банка.

Заседание и протокол на комисията. Издаване на сертификат

Чл. 6. (1) След като се запознае със заявленията

и приложените към тях документи, комисията съставя протокол, в

който се отбелязва денят на заседанието, присъстващите членове,

разгледаните заявления, становищата на членовете на комисията

по всяко заявление и взетите решения. Протоколът се подписва от

всички присъстващи членове на комисията.

(2) Комисията се произнася по представените заявления

и документи не по-късно от 15 дни от тяхното предаване.

(3) Комисията предлага на подуправителя, ръководещ

управление Банков надзор,да издаде или да откаже издаването

на сертификат. Предложението на комисията няма обвързваща сила

за подуправителя, ръководещ управление Банков надзор.

(4) Решение за предложение по ал. 3 може да бъде

взето, ако на заседанието на комисията присъстват поне четирима

от членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете

на присъстващите. Въздържане от гласуване не се допуска. Ако някой

от членовете на комисията има особено мнение, той е длъжен да

го мотивира в писмена форма. При равенство на гласовете въпросът

се отнася за решение от подуправителя, ръководещ управление Банков

надзор.

(5) Сертификатът се издава от подуправителя, ръководещ

управление Банков надзор, не по-късно от 5 дни след

произнасянето на комисията.

(6) Когато комисията прецени, че приложените към

заявлението документи са недостатъчни или не дават пълна представа

за квалификацията и професионалния опит на лицето, тя отлага вземането

на решение за предложение до подуправителя, ръководещ управление

Банков надзор, и уведомява писмено заявителя да представи

допълнителни или други документи.

(7) В случаите на ал. 5 комисията може да проведе

интервю със заявителя.

(8) Отказът на подуправителя, ръководещ управление

Банков надзор, да издаде сертификат трябва да бъде

мотивиран и не подлежи на обжалване по съдебен ред. Заявителят

може да подаде нова молба за издаване на сертификат не по-рано

от 6 месеца след получаването на отказа.

Предоставяне на сведения

Чл. 7 (1) Лицата, които са получили сертификат, са

длъжни да уведомяват писмено подуправителя, ръководещ управление

Банков надзор, за всяко изменение в обстоятелствата

по чл. 4, послужили за основание за издаване на сертификата.

(2) Уведомлението по предходната алинея се изпраща

в 7-дневен срок от изменението на обстоятелствата.

Отнемане на издаден сертификат

Чл. 8 (1) Сертификатът може да бъде отнет със заповед

на подуправителя, ръководещ управление Банков надзор,

когато:

1. Лицето е освободено по реда на чл. 65, ал. 2,

т. 11 от Закона за банките.

2. Лицето е освободено от длъжност или отстранено

по чл. 33 от Закона за банките.

3. Правомощията на органа, в който лицето членува,

са преустановени на основание чл. 65, ал. 2, т. 14 във връзка

с чл. 71, ал. 1 от Закона за банките.

4. Лицето е представило неверни сведения, които са

послужили като основание за издаване на сертификата или не е представило

в срок сведение по чл. 7 от тази наредба.

5. На лицето е отнето правото да упражнява професия

или дейност в областта на банковото дело, финансите или правото.

6. След издаването на сертификата в обстоятелствата

по чл. 4 от тази наредба са настъпили изменения, които не позволяват

по-нататъшното притежание на сертификата.

7. Централната банка на основание чл. 21, ал. 1 и

2 от Закона за банките е отнела лицензията за извършване на банкова

дейност на банката, в чийто управителен съвет или съвет на директорите

лицето, получило сертификата, членува.

(2) Заповедта по предходната алинея трябва да бъде

мотивирана.

(3) Препис от заповедта за отнемане на издадения

сертификат се изпраща на лицето в 7-дневен срок от издаването

й и не подлежи на обжалване по съдебен ред. Заявителят може да

подаде молба за издаване на нов сертификат не по-рано от 1 година

от датата на отнемането на сертификата.

Регистър

Чл. 9. (1) Издаването и отнемането на сертификати

по тази наредба се вписват в специален регистър в управление Банков

надзор при Централната банка, който е публичен.

(2) За отнемането на сертификати Централната банка

уведомява обществеността чрез средствата за масово осведомяване

или по друг подходящ начин.

Надзорни такси за разглеждане на документите и справки

по регистъра

Чл. 10. (1) За административните услуги, извършвани

от Централната банка по реда на тази наредба, се събират следните

надзорни такси:

1. За разглеждане на подадените документи за издаване

на сертификат - 20 000 лева.

2. За справки по регистъра - 10 000 лева.

(2) Надзорните такси по т. 1 на предходната алинея

не подлежат на възстановяване дори при отказ да бъде издаден сертификат.

Преходни и заключителни разпоредби

$ 1. (1) Заварените при влизането в сила на тази

наредба членове на управителен съвет или на съвет на директорите

на банка, квестори или лица, управляващи или представляващи клон

на чуждестранна банка в страната, подават в срок до 30 дни молба

за издаване на сертификат.

(2) Ако на лице по предходната алинея бъде отказано

издаването на сертификат, то се освобождава от компетентния орган

на банката в 30-дневен срок - за членовете на управителен съвет,

и в 2-месечен срок - за членове на съвет на директорите, от получаването

на отказа.

(3) Ако в срока по ал. 2 лицето не бъде освободено

от компетентния орган на банката, то се отстранява със заповед

на подуправителя, ръководещ управление Банков надзор.

$ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал.

2 от Закона за банките и влиза в сила от деня на обнародването

й в Държавен вестник.

Управител: Св. Гаврийски

Facebook logo
Бъдете с нас и във