Банкеръ Daily

Общество и политика

Национална стратегия за хората с увреждания за периода 2021-2030 г. e oдобрена

Кабинетът прие Национална стратегия за хората с увреждания за периода 2021-2030 г. Тя ще допринесе за създаването на по-добри условия и възможност на хората с увреждания да упражняват правата си и да участват в отделните сфери на обществения живот равноправно.

Стратегическите цели са да се създадат условия за независим живот и социално включване на хората с увреждания в условия на достъпна среда, да се подобри жизненият им стандарт, както и достъпът им до социална закрила, качествено приобщаващо образование, здравеопазване, заетост и подходящи условия на труд.

Целите ще се реализират чрез мерки в седем взаимосвързани и интегрирани приоритети. Мерките кореспондират с водещите политики за насърчаване на социалното включване, очертани в други стратегически документи и национални програми.

В проекта са определени основните акценти, свързани с изпълнението на политиките на пазара на труда, образованието, здравеопазването, осигуряването на устойчивост и адекватност на социалните плащания, транспорта и информационните технологии, регионалното развитие и др.

Предвижда се стратегията да се изпълнява до 2030 г. чрез планове за действие. Наблюдението и оценката на изпълнението на стратегическите цели ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика на базата на получената информацията от ресорните министерства, институции и организации, а резултатите от наблюдението ще се представят в доклади за одобрение от Министерския съвет.

С друго свое решение управляващите приеха и Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за същия период. Основната цел е да допринесе за постигането на фактическа равнопоставеност между половете в България чрез прилагане на единна, последователна и устойчива държавна политика.

Стратегията задава насоките за действия в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Разработването на Стратегията е и в изпълнение на отключващите условия за използване на средствата от Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във