Банкеръ Daily

Общество и политика

На второ четене в парламента са приети промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Законопроектът има за цел да прецезира и детайлизира определени разпоредби в сега действащата законова уредба, които пораждат редица административни и правни проблеми от една страна към субектите на закона, а от друга - към контролните органи.

С измененията се цели да се постигне изпълнение на задълженията на страната ни като пълноправен член на ЕС в областта на създаването и поддържането на запаси от нефт и нефтопродукти за минимум 90 дни, за случаите на затруднения или значителни прекъсвания на снабдяването, в контекста на сигурността на доставките, попадащи в приоритетите на енергийните политики на ЕС.

С текстовете се въвежда определение за „нефтени продукти“ и нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“, както и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси.

Този закон няма да се прилага за енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. и за тежките горива, освен ако са доставени на територията на страната в промишлени опаковки с нетно тегло до 1 кг.

Вменява се задължение за справка-декларация в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежегодно, до 15 февруари. Тя трябва да съдържа информация за произведените или продадените за потребителите количества нефтопродукти, количествата нефтопродукти и тежки горива, възложени за производство или преработка, както и за потребените от тях или предназначени за потребителите.

Разпоредбата касае всички български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни клонове. В законопроекта се уточнява, че става въпрос за тези, които предходната календарна година са извършвали на територията на страната дейност по внос или износ или вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение А от европейския регламент от 2008 г. тежки горива, както и дейности по производство.

На първо четене беше приет и изцяло нов Закон за подземните богатства. Предложението е внесено от Министерския съвет. „За“ него гласуваха 93 народни представители и 8 се въздържаха.

С предложения законопроект се регламентират конкретни срокове за откриване на производството по предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства. Това ще касае и предоставянето на концесии за добив на подземни богатства. Предвидени са конкретни срокове за провеждане на отделните етапи от процедурата по предоставяне на разрешение или концесия за добив. Детайлно са регламентирани конкурсните и тръжните процедури за предоставяне на права за подземни богатства.

С текстовете изчерпателно са уредени основанията, при чието наличие кандидат за предоставяне на разрешение или на концесия не се допуска до съответното производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във