Банкеръ Weekly

Общество и политика

НА ХОД Е ПАРЛАМЕНТЪТ

След дълги обсъждания в специализираните кръгове новият проектозакон за ценните книжа беше одобрен от Министерския съвет. Той ще бъде представен на вниманието на народните представители с две редакционни поправки - предложено е заглавието му да бъде Закон за публичното предлагане на ценни книжа, а органът, регулиращ капиталовия пазар, да се нарича Държавна комисия по ценните книжа. Това название е съобразено с новата структура на държавната администрация.


Един от основните проблеми, които разрешава новият закон, е точната регламентация за това, кои дружества са публични. За такива ще се смятат тези, чиито емисии са вписани в регистъра на комисията или вече са направили публично предлагане на акции. Под контрола на Държавната комисия по ценните книжа попадат и всички дружества, в които 50 и повече души притежават най-малко 5% от капитала, ако това е станало при условията на публично предлагане. Тази норма на практика прави публични всички дружества, които ще бъдат раздържавени чрез централизираните публични търгове, организирани от Центъра за масова приватизация. За тях най-вероятно ще бъдат изисквани съкратени проспекти, чието съдържание в момента се обсъжда от експерти на ЦМП и Комисията по ценните книжа и фондовите борси.


Чуждестранните портфейлни инвеститори многократно настояваха публичните дружества да нямат право да увеличават капитала си под условие - т.е. увеличението да не може да се изкупува само от част от акционерите. Проектозаконът дава възможност увеличаването на капитала да става, като на досегашните акционери се даде възможност да закупят акции, които да запазят досегашното им участие. Съществува възможността и публичното дружество да направи емисия на права. Така акционерите ще могат или да закупят от новите акции, или да продадат на друг това свое право. Новите текстове защитават правата на миноритарните акционери, каквито са чуждестранните инвестиционни фондове, които купуват пакети от максимум 1-2 процента.


След влизането на закона в сила всеки, който придобие 10% или кратно на 10% от публично дружество, ще трябва да обяви това пред Комисията по ценните книжа.


Инвестиционните дружества ще трябва да имат капитал от минимум 3 млрд.лв. и оперативната им дейност ще се извършва от Комисията по ценните книжа. Според нейния председател доц. Радослав Цончев това дружество ще взема инвестиционните решения. А за осъществяването на сделката то ще наема инвестиционен посредник, който да извършва самите сделки с ценни книжа.


Наличните акции на хартиен носител ще изчезнат от нашия капиталов пазар след приемането на закона, защото той предопределя публичните дружества да издават само безналични акции, които ще са регистрирани в Централния депозитар, който ще издава разписки. Друг важен момент е, че първичното предлагане на дадена емисия може да става и извън организираните пазари, докато вторичната търговия задължително ще се извършва на борсата или на извънборсовия (свободен) пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във