Банкеръ Weekly

Общество и политика

МВФ НИ ПРЕГЛЕДА, ПОСТАВИ ДИАГНОЗА И ПРЕДПИСА ЛЕКАРСТВАТА

От миналия месец Международният валутен фонд (МВФ)

въведе нова практика: изпраща отворени писма, с които по желание

на страните получателки на кредити запознава широката общественост

с гледището си за политическото и икономическото им състояние.

България бе една от първите страни, която се възползва от нововъведението.

Отвореното писмо на МВФ за България носи дата 29

юли. То започва с обобщението, че жестоката финансова криза,

от която България излиза, е с корени в забавената структурна реформа

и в липсата на финансова дисциплина в производствения и в банковия

сектор. Като една от основните причини за финансовата криза

у нас се посочва, че предишните правителства безкрайно дълго са

изпомпвали банковия сектор и са наливали средства в очевидно губещи

държавни предприятия. Под влиянието на нерешителността и страхливостта

си те са създали възможност едновременно за унищожаване на банковия

сектор и за прекъсване хода на структурната реформа в промишлеността,

както и за изчерпване на държавния резерв. Съвкупността от горните

икономически недомислия пък е довела, според директорите на МВФ,

до политическата криза от януари тази година.

По-важна е втората част на откритото писмо, в която

се отправят препоръки и предупреждения за евентуални препятствия

пред изпълнението на намеренията на законодателната и на изпълнителната

власт в България.

Изпълнителните директори на МВФ отбелязват, че след

прекалено скъпоструващото забавяне в процеса на преход България

сега има отличната възможност да поднови и завърши реформата,

която да доведе до реален растеж и подобряване на жизнения стандарт

на населението. Директорите поздравяват властите за въвеждането

на Валутен борд и отбелязват, че пазарът е реагирал положително

на техните усилия с по-силно от очакваното занижаване на лихвените

проценти и на инфлацията. Тези мерки заедно с оздравяването на

банковата система и приемането на бюджет, съобразен с Валутния

борд, са основата, на която правителството поне засега може да

стъпи твърдо. От МВФ обаче подчертават, че няма място за отстъпление

или подхлъзване, тъй като все още съществуват рискове. Всяко отслабване

на усилията може да доведе до ерозиране на доверието и до нарушаване

на макроикономическата стабилност.

Успешното начало на Валутния борд се разглежда като

силен сигнал за твърдото намерение на властите да осигурят финансова

дисциплина. Отбелязва се, че неговата продължителност ще зависи

от стриктното спазване на новия Закон за Националната банка.

Изразявайки тревога, че приетият за 1997 г. бюджет

е по-слаб от предварителните очаквания, директорите на МВФ напомнят,

че той не трябва да бъде финансиран от Централната банка или от

други банкови институти. Много от тях са на мнение, че лихвите

и плащанията вече са по-ниски от очакваните и тези спестявания

е необходимо да се използват за цялостно намаляване на дефицита,

а не за увеличаване на разходите. Отбелязва се също така, че създаването

на фискална резервна сметка е амбициозна цел и тя трябва да бъде

постигната без прекалено големи заеми.

МВФ смята, че ниските данъчни приходи ще са ключов

риск за бюджета и затова ще настояват пред властите да положат

повече усилия за подобряване дейността на данъчната администрация

и усилване на данъчната система чрез разширяване на нейната база

и увеличаване на ефикасността й. Директорите предупреждават, че

липсата на данъчни приходи ще затрудни правителството в основните

му дейности и в постигането на заложените социални цели. Ето защо

те одобряват планираните поправки в нормативите, с които работи

данъчната система. Те ще дадат възможност да бъдат изпълнени необходимите

мерки по събиране на бюджета за 1998 година. В този смисъл се

подчертава нуждата от подобряване на данъчното облагане в частния

сектор. Тъй като цялата тази дейност ще отнеме време, директорите

препоръчват да продължат ограниченията в разходите. Те приветстват

плановете за изграждане на социална мрежа и усилията да се подобри

дейността на държавната администрация. МВФ набляга и на важността

на редовно регулиране на цените, за да могат субсидиите да се

вместят в рамките на бюджета. Изказва се и предположение, че може

би не се обръща достатъчно внимание на отражението, което могат

да дадат върху фиска проблемите на банковия сектор. Директорите

предлагат да се намалят разходите в непроизводствения сектор,

за да се освободят ресурси за осъществяване на структурната реформа

и за социалния сектор.

Поддържането на конкурентно ниски цени ще бъде изключително

важно за привличането на чуждестранни инвестиции и за поддържане

на експортноориентиран растеж се посочва в писмото. Препоръката

е властите стриктно да спазват приетата политика на доходите по

отношение на държавните предприятия. Заплатите в тях се покачиха

доста бързо в сравнение с крайно ниските нива в началото на 1997

година. По-нататъшното им увеличаване трябва да се прилага само

в печелившите предприятия и в тези, които постоянно увеличават

производството си. Някои от директорите са изказали тревогата

си от ситуацията с безработицата. Те настояват да се предприемат

бързи превантивни действия в тази насока, мерки за усвояване на

нови професии.

В средносрочен план е необходимо усилията да се насочат

към запазване и осигуряване на гъвкавост на пазара на труда, така

че той да стане основата за създаване на бъдещи работни места,

и за смекчаване на шока от Валутния борд.

Директорите изтъкват, че реформите в производствения

и банковия сектор са изключително важни за една продължителна

стабилизация. Властите трябва напълно да довършат структурната

реформа, подкрепяна от стенд-бай споразумението и от заема на

Световната банка за финансовото и промишлено преустройство. Намерението

на властите до две години да приватизират всички държавни банки,

държавните търговски предприятия и половината от държавните имоти

се одобрява като напълно необходимо и се оценява като окуражаващо.

Директорите наблягат на крайната необходимост от бързото приватизиране

или ликвидиране на губещите държавни предприятия. Според тях приватизацията

на държавните имоти може да върви и с по-бързи темпове и настоятелно

препоръчват тя да продължи в същата обстановка на прозрачност

и ефикасност.

Междувременно стриктната финансова дисциплина в банките

и в предприятията и ефективното преструктуриране на финансовата

система ще са изключително важни за предпазване от повторното

появяване на квазифискални дефицити, както и за ефективното действие

на Валутния борд. Управлението на банките трябва да се пренастрои

из основи, за да не се повторят проблемите с лошите кредити. Директорите

разглеждат частта от Закона за банките, която засилва надзора

на Централната банка, като много важна стъпка в тази посока. Те

смятат като наложително тази засилена надзорна функция да бъде

прилагана в цялата си пълнота, така че вливането на нови ресурси

в банковата система да бъде използвано разумно. По-нататъшното

либерализиране на финансовите пазари, включително и премахването

на пречките през чуждестранните инвестиции, също ще бъде важно

за избягване на свръхликвидността в банковата система.

МВФ приветства властите за големите им усилия в преследване

на корупцията и организираната престъпност. Уважението към закона

и ефективните институции са от изключително голямо значение както

за развитието на гражданското общество, така и за правилното функциониране

на пазарната икономика.

Директорите на фонда изказват задоволство, че България

съумява да поддържа либерализирани режими на търговия и валутен

обмен и одобряват предприетите досега стъпки към либерализиране

на търговията, цените в енергийния сектор и в селското стопанство,

включително и премахването на забраните за експорт на селскостопанска

продукция. Те биха окуражили властите в премахването на временните

експортни такси върху зърното и на допълнителното импортно мито

върху вноса му. Директорите приветстват премахването на ограниченията

върху приходите от печалба на малките предприятия, на лимита за

валута на туристите и на ограниченията върху размера и вида на

чуждестранните инвестиции. Те биха искали правителството да завърши

напълно либерализацията на търговията и на валутния обмен.

В заключение в писмото се настоява за бързо и цялостно

въвеждане в действие на програмата, обявена от властите, за да

се отключи икономическият потенциал на България и да се установи

дълготрайност на промените. Директорите на МВФ подкрепят желанието

на новото българско правителство да залага на дългосрочни цели,

свързани със задълбочаването на структурните реформи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във